Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігацій ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»


06/05/2020

6 травня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігаційного випуску Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 33880354, до 29.11.2019 р.  – ТОВ «ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ») на рівні uaBBB+ за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за 2019 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» (тис. грн., %)

Показники

2019 рік

(31.12.2019)

2018 рік

(31.12.2018)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

19 887

8 104

11 783

145,40%

Зобов’язання всього

229 593

156 115

73 478

47,07%

Короткострокові та довгострокові кредити

75 989

116 719

-40 730

-34,90%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

59 017

25 949

33 068

127,43%

Власний капітал

95 503

82 067

13 436

16,37%

Активи всього

325 096

238 182

86 914

36,49%

Зареєстрований (пайовий) капітал

35 350

35 350

0

0,00%

 

 

 

 

 

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

478 817

368 940

109 877

29,78%

Фінансовий результат від операційної діяльності

58 252

42 637

15 615

36,62%

Фінансові доходи

2 810

1255

1 555

123,90%

Фінансові витрати

34 918

24 196

10 722

44,31%

Чистий прибуток

19 193

14 339

4 854

33,85%

 

 

 

 

 

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

41,60%

52,57%

-10,97 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

20,10%

17,47%

2,63 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

5,90%

6,02%

-0,12 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 року по 31.12.2019 року активи ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» виросли на 36,49% до 325,096 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період збільшились на 47,07% до 229,59 млн. грн., а власний капітал показав приріст на 16,37% до 95,50 млн. грн. Більші темпи приросту зобов’язань порівняно з приростом власного капіталу ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» призвели до скорочення співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями на 10,97 п.п. до 41,60% станом на 31.12.2019 р. При цьому, станом на кінець 2019 року у структурі зобов’язань ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» 93,13% займали коротко- та довгострокові зобов’язання за кредитами банків і небанківських фінансових установ (всього 137 кредитів з терміном погашення до вересня 2023 року) та перед інвесторами в облігації Товариства.

2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за 2019 рік, склав 478,82 млн. грн., що на 29,78% більше ніж за 2018 рік. Прибуток від операційної діяльності Товариства за підсумками 2019 року виріс на 36,62% порівняно з 2018 роком і склав 58,25 млн. грн. Чистий прибуток ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за 2019 склав 19,19 млн. грн., збільшившись більше ніж на третину порівняно з чистим прибутком за 2018 рік. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за 2019 рік на 25,37% покривав зобов’язання Компанії станом на кінець 2019 року, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на 18,69% покривав суму поточних зобов’язань ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», що позитивно характеризує здатність Компанії обслуговувати заборгованість за кредитами та облігаціями.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» (тис. грн., %, шт.)

Показники

2019 рік

(31.12.2019)

2018 рік

(31.12.2018)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

1 095 758

868 147

227 611

26,22%

Кількість договорів лізингу (шт.)

873

741

132

17,81%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

630 330

565 528

64 802

11,46%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

61 585

57 730

3 855

6,68%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

156 480

102 160

54 320

53,17%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

24 953

16 999

7 954

46,79%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

2 805

3 004

-199

-6,62%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

457 207

346 442

110 765

31,97%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

120 483

133 070

-12 587

-9,46%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

21 585

22 039

-454

-2,06%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Рівень ділової активності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» в аналізованому періоді виріс. Зокрема, кількість договорів лізингу в портфелі Компанії за період з 31.12.2018 року по 31.12.2019 року збільшилась на 132 договори до 873, а їх вартість зросла на 26,22% до 1,096 млрд. грн. Середня вартість одного договору лізингу виросла з 1,172 млн. грн. станом на 31.12.2018 року до 1,255 млн. грн. станом на 31.12.2019 р. При цьому, рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в аналізованому періоді дещо погіршився, хоча і залишався високим: вартість договорів з трьома найбільшими клієнтами від загальної вартості лізингового портфеля Компанії виросла на 2,51 п.п. до 14,28%.

В аналізованому періоді обсяг договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, збільшився більше, ніж вартість лізингового портфеля Компанії. В результаті їх частка в лізинговому портфелі виросла на 0,32 п.п. і станом на 31.12.2019 року склала 2,28%. Також Агентство зазначає, що вивчення даних Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить про те, що ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» успішно проводило претензійну роботу щодо стягнення прострочених лізингових платежів з боржників, наслідком чого є невисока частка простроченої заборгованості.

Таким чином, аналіз даних фінансової та управлінської звітності за 2019 рік, наданих ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», показав зростання чистого доходу та обсягів прибутку Компанії, приріст вартості лізингового портфеля та збільшення кількості договорів лізингу, при збереженні високої диверсифікації лізингового портфеля та низької частки простроченої заборгованості клієнтів Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга БЕСТ ЛІЗИНГ (укр.) - 06.05.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com