Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігацій ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»


19/12/2019

19 грудня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігаційного випуску Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 33880354, до 29.11.2019 р. — ТОВ «ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ») на рівні uaBBB+ за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2019 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» (тис. грн., %)

Показники

9 місяців

2019 р.

(30.09.2019)

9 місяців

2018 р.

(30.09.2018)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

16 339

16 662

-323

-1,94%

Зобов’язання всього

200 973

147 716

53 257

36,05%

Короткострокові та довгострокові кредити

137 477

93 804

43 673

46,56%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

40 780

35 352

5 428

15,35%

Власний капітал

91 091

79 936

11 155

13,95%

Активи всього

292 064

227 652

64 412

28,29%

Статутний фонд

35 350

35 350

0

0,00%

 

 

 

 

 

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

318 408

252 706

65 702

26,00%

Фінансовий результат від операційної діяльності

40 944

32 270

8 674

26,88%

Фінансові доходи

2 233

730

1 503

205,89%

Фінансові витрати

23 753

16  969

6 784

39,98%

Чистий прибуток

14 722

12 208

2 514

20,59%

 

 

 

 

 

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

45,32%

54,11%

-8,79 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

16,16%

15,27%

0,89 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

5,04%

5,36%

-0,32 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. В період з 30.09.2018 року по 30.09.2019 року активи ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» збільшились на 28,29% до 292,06 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період виросли на 36,05% до 200,97 млн. грн., а власний капітал показав приріст на 13,95% до 91,09 млн. грн. Внаслідок більших темпів приросту зобов’язань порівняно з власним капіталом ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями Компанії станом на кінець третього кварталу 2019 року знизилось на 8,79 п.п. і склало 45,32%. При цьому, станом на 30.09.2019 р. у структурі зобов’язань ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» 88,7% займали коротко- та довгострокові зобов’язання за кредитами банків та небанківських фінансових установ (127 кредитів з терміном погашення до лютого 2023 року) та перед інвесторами в облігації Товариства.

2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2019 року, збільшився на 26% порівняно з чистим доходом за дев’ять місяців 2018 року до 318,41 млн. грн. При цьому, прибуток від операційної діяльності за підсумками трьох кварталів 2019 року виріс на 26,88% порівняно з результатами перших трьох кварталів 2018 року і склав 40,94 млн. грн. Чистий прибуток ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за цей же період збільшився на 20,59% до 14,72 млн. грн. Важливо зазначити, що фінансовий результат від операційної діяльності за дев’ять місяців 2019 року складав 20,37% від обсягу зобов’язань Компанії станом на 30.09.2019 р., а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на 15,03% покривав суму поточних зобов’язань ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», що позитивно характеризує здатність Компанії обслуговувати заборгованість за кредитами та облігаціями.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» (тис. грн., %, шт.)

Показники

9 місяців 2019 р.

(30.09.2019)

9 місяців 2018 р.

(30.09.2018)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

1 021 815

780 822

240 993

30,86%

Кількість договорів лізингу (шт.)

814

729

85

11,66%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

610 237

526 794

83 443

15,84%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

64 545

51 288

13 257

25,85%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

116 781

66 632

50 149

75,26%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

23 716

19 134

4 582

23,95%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

2 991

2 002

989

49,40%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

314 768

90 680

224 088

247,12%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

155 893

123 276

32 617

26,46%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

20 955

19 303

1 652

8,56%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Ділова активність ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» в аналізованому періоді показала зростання. Так, вартість договорів лізингу в портфелі Компанії за період з 30.09.2018 по 30.09.2019 року збільшилась на 30,86% до 1021,82 млн. грн., а їх кількість виросла на 11,66% до 814 штук. При цьому, вартість договорів лізингу з фізичними особами виросла на 25,85% до 64,55 млн. грн., а середня вартість одного договору лізингу збільшилась з 1,071 млн. грн. станом на 30.09.2018 до 1,255 млн. грн. станом на 30.09.2019 р. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в аналізованому періоді залишався високим: вартість договорів від трьох найбільших клієнтів склала 11,43% в загальній вартості лізингового портфеля.

Важливо, що обсяг договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів більше ніж на 30 днів, зростав меншими темпами, ніж вартість лізингового портфеля Компанії, що призвело до зменшення їх частки в портфелі з 2,45% станом на 30.09.2018 р. до 2,32% станом на 30.09.2019 р. При цьому слід зазначити, що виходячи з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» успішно проводило претензійну роботу щодо стягнення прострочених лізингових платежів з боржників, наслідком чого є невисока частка простроченої заборгованості, що позитивно впливало на фінансовий результат Компанії.

Таким чином, аналіз даних фінансової та управлінської звітності за дев’ять місяців 2019 року, наданих Компанією ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», показав зростання операційного та чистого прибутку, приріст вартості лізингового портфеля Компанії та кількості договорів лізингу, при одночасному зменшенні частки простроченої заборгованості та високій диверсифікації лізингового портфеля.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга БЕСТ ЛІЗИНГ (укр.) - 19.12.2019

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com