Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


02/04/2024

2 квітня 2024 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2023 рік, а також особливої та регульованої інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %)

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 307

846

461

54,49%

Запаси

20 527

17 064

3 463

20,29%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

62 066

55 021

7 045

12,80%

Короткострокові кредити банків

0

0

0

-

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

20 940

20 464

476

2,33%

Зобов’язання всього

80 203

68 092

12 111

17,79%

Активи всього

142 269

123 113

19 156

15,56%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

139 965

193 780

-53 815

-27,77%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-41

3 590

-3 631

-

Фінансові доходи

888

0

888

-

Інші доходи

16 737

5 945

10 792

181,53%

Фінансові витрати

6 896

6 267

629

10,04%

Чистий прибуток

8 714

1 041

7 673

737,08%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

77,39%

80,80%

-3,41 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

14,04%

1,89%

12,15 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

6,13%

0,85%

5,28 п.п.

-

Джерел                                        о: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2023 рік виріс на 12,80% до 62,07 млн грн, а його зобов’язання збільшились на 17,79% до 80,2 млн грн. При цьому, станом на 01.01.2024 власний капітал Товариства був на 94,97% сформований з нерозподіленого прибутку. В результаті відповідного руху показників в аналізованому періоді відбулось незначне зниження співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 3,41 п.п. до 77,39%. Отже, станом на початок 2024 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2023 рік порівняно з 2022 роком зменшився на 27,77% і склав 139,97 млн грн. При цьому, за підсумками 2023 року чистий прибуток Товариства склав 8,71 млн грн, що було на 7,67 млн грн або в 8,37 раза більше ніж прибуток за 2022 рік. 

3. Станом на 01.01.2024 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не користувалось кредитами банків, а залучало ресурси від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 31.12.2023 серед інвесторів було розміщено облігацій на 20,94 млн грн. За інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання, зокрема в лютому 2024 року було сплачено відсотки по 11-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 7 лютого 2024 року. 4 жовтня 2023 року Товариство повідомило про встановлення відсоткової ставки за облігаціями серії В на 12-й відсотковий період, який триватиме по 08.05.2024 р., на рівні 24% річних. 

4. За 2023 рік вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» зменшилась на 2,53% до 94,76 млн грн, а кількість договорів лізингу в портфелі Товариства виросла на 229 договорів, і станом на початок 2024 року їх загальна кількість склала 3162 договори.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

94 757

97 217

-2 460

-2,53%

Кількість договорів лізингу (шт.)

3 162

2 933

229

7,81%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

28 749

23 284

5 465

23,47%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

81 055

82 355

-1 300

-1,58%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

2 322

5 919

-3 597

-60,77%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

49 427

36 964

12 463

33,72%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

40 368

35 826

4 542

12,68%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

55 742

65 707

-9 965

-15,17%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

66 008

73 934

-7 926

-10,72%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

23 952

25 392

-1 440

-5,67%

Джерел                                           о: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок 2024 року був високим і покращився порівняно з показником, що мав місце рік тому. Зокрема, станом на 31.12.2023 р. порівняно з 31.12.2022 р. середня вартість одного договору лізингу знизилась з 33,15 тис. грн до 29,97 тис. грн. При цьому, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.12.2023 р. знизилась до 2,45%, що було на 3,64 п.п. менше ніж рік тому. До негативних факторів Агентство відносить зростання в аналізованому періоді частки прострочених активів в лізинговому портфелі ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»: за 2023 рік частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, збільшилась на 14,14 п.п. до 52,16%. 

Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2023 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, прибуткову діяльність та хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. До негативних факторів Агентство відносить зростання в лізинговому портфелі частки договорів, за якими має місце затримка платежів. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 02.04.2024

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com