Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


02/12/2022

2 грудня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2022 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

153

2 811

-2 658

-94,56%

Запаси

13 719

26  902

-13 183

-49,00%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

55 160

59 700

-4 540

-7,60%

Короткострокові кредити банків

1 903

0

1 903

-

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

26 341

8 052

18 289

227,14%

Зобов’язання всього

80 982

57 489

23 493

40,87%

Активи всього

136 142

117 189

18 953

16,17%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

128 102

426 580

-298 478

-69,97%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-20 604

-14 985

-5 619

37,50%

Фінансові доходи

23 520

31 838

-8 318

-26,13%

Фінансові витрати

4 354

5 092

-738

-14,49%

Чистий прибуток

650

9 803

-9 153

-93,37%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

68,11%

103,85%

-35,74 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

1,18%

16,42%

-15,24 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,48%

8,37%

-7,89 п.п.

-

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.09.2021р. по 30.09.2022р. власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» знизився на 7,60% до 55,16 млн грн, а його зобов’язання виросли на 40,87% до 80,98 млн грн. Зростання зобов’язань ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» на фоні скорочення обсягів власного капіталу призвели до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 35,74 п.п. до 68,11%. Отже, не дивлячись на зниження показника, станом на початок четвертого кварталу 2022 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом.

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшився на 69,97% і склав 128,1 млн грн. За підсумками діяльності впродовж трьох кварталів 2022 року Товариство отримало операційний збиток в обсязі 20,6 млн грн. При цьому, в другому та третьому кварталах 2022 року Товариство повернулось до прибуткової діяльності (чистий збиток за перший квартал 2022 року склав 4,98 млн грн) і за підсумками дев’яти місяців 2022 року отримало чистий прибуток в обсязі 650 тис. грн.

3. Станом на 30.09.2022 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» залучало кошти у вигляді короткострокових кредитів банків та від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 30.09.2022 серед інвесторів було розміщено облігацій на 26,34 млн грн. Агентство зазначає, що фінансові доходи Товариства істотно перевищують витрати на обслуговування випуску облігацій та витрати по сплаті відсотків за кредитами банків. За інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання, зокрема в листопаді 2022 року було сплачено відсотки по 6-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 9 листопада 2022 року, а також було здійснено обов'язковий зворотній викуп облігацій по всім заявам від власників, які були надіслані згідно з умовами Рішення про емісію облігацій. ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не має прострочених заборгованостей перед банками, і вчасно сплачує відсотки за користування овердрафтовою лінією. 30.09.2022 р. Товариство повідомило про незмінність відсоткової ставки за облігаціями серії В на 7 та 8 відсоткові періоди, як триватимуть по 08.02.2023р. та по 10.05.2023 р. відповідно, та залишило ставку на рівні 18% річних.

4. Впродовж періоду з 30.09.2021р. по 30.09.2022р. вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» виросла на 59,67% і склала 121,63 млн грн, а кількість договорів лізингу в портфелі збільшилась на 488 договорів, і станом на початок четвертого кварталу 2022 року їх загальна кількість склала 2957 договорів. Агентство зазначає, що повномасштабна військова агресія росії та запровадження в Україні воєнного стану дещо обмежили можливості Товариства щодо залучення на ринку облігацій ресурсів, які могли б створити потенціал для подальшого нарощення обсягів лізингового портфеля Компанії.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

121 626

76 171

45 455

59,67%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 957

2 469

488

19,77%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

29 129

18 411

10 718

58,22%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

105 561

56 890

48 671

85,55%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

6 071

7 172

-1 101

-15,35%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

46 518

31 667

14 851

46,90%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

38 213

35 199

3 014

8,56%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

45 250

56 398

-11 148

-19,77%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

92 496

57 761

34 735

60,14%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

30 024

24 611

5 413

21,99%

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 Агентство звертає увагу, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок четвертого кварталу 2022 року був високим і покращився порівняно з показником, що мав місце рік тому. Так, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.09.2022 р. порівняно з 30.09.2021 р. зменшилась на 4,43 п.п. і склала 4,99%, а середня вартість одного договору лізингу виросла з 30,85 тис грн до 41,13 тис. грн.

Агентство зазначає, що не дивлячись на складну макроекономічну ситуацію в Україні, викликану нападом росії, ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді покращило рівень платіжної дисципліни своїх клієнтів. Так, станом на 30.09.2022р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 38,25%, що було на 3,32 п.п. менше ніж рік тому. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви повністю покривали вартість прострочених договорів лізингу. Також Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р.

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, вагомі обсяги фінансових доходів, які істотно перевищують витрати на обслуговування кредитів банків та на виплату відсотків за облігаціями, зростання вартості лізингового портфеля, хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами та зменшення частки договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 02.12.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com