Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


28/08/2023

28 серпня 2023 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2023 року, а також особливої та регульованої інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %)

Показники

І півріччя 2023 року (30.06.2023)

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 562

1 316

1 246

94,68%

Запаси

17 090

17 565

-475

-2,70%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

56 777

56 819

-42

-0,07%

Короткострокові кредити банків

0

4 649

-4 649

-100,00%

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

33 395

27 163

6 232

22,94%

Зобов’язання всього

87 028

80 402

6 626

8,24%

Активи всього

143 805

137 221

6 584

4,80%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

69 562

98 013

-28 451

-29,03%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-7 360

-13 369

6 009

-44,95%

Фінансові доходи

329

14 097

-13 768

-97,67%

Інші доходи

14 030

3 698

10 332

279,39%

Фінансові витрати

3 751

2 889

862

29,84%

Чистий прибуток

2 625

77

2 548

3309,09%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

65,24%

70,67%

-5,43 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

4,62%

0,14%

4,48 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,83%

0,06%

1,77 п.п.

-

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за період з 30.06.2022 по 30.06.2023 зменшився на 0,07% до 56,78 млн грн, а його зобов’язання виросли на 8,24% до 87,03 млн грн. При цьому, станом на 01.07.2023 власний капітал Товариства на 94,5% був сформований з нерозподіленого прибутку. Відповідний рух показників призвів до зниження співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 5,43 п.п. до 65,24%. Отже, не дивлячись на зниження показника, станом на початок другого півріччя 2023 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зменшився на 29,03% і склав 69,56 млн грн. При цьому, за підсумками перших двох кварталів 2023 року Товариство отримало чистий прибуток в обсязі 2,63 млн грн, що було на 2,55 млн грн більше ніж прибуток за перші два квартали 2022 року. 

3. Станом на 30.06.2023 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не користувалось кредитами банків, а залучало ресурси від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 30.06.2023 серед інвесторів було розміщено облігацій на 33,395 млн грн. За інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання, зокрема в серпні 2023 року було сплачено відсотки по 9-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 9 серпня 2023 року. 31 березня 2023 року Товариство повідомило про встановлення відсоткової ставки за облігаціями серії В на 10 відсотковий період, який триватиме по 08.11.2023 р., на рівні 26% річних. 

4. За період з 30.06.2022 по 30.06.2023 вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» практично не змінилась, зменшившись на 1,81% і склала 110,3 млн грн, при цьому, кількість договорів лізингу в портфелі виросла на 469 договорів, і станом на початок другого півріччя 2023 року їх загальна кількість склала 3242 договори. Агентство зазначає, що в аналізованому періоді, в умовах повномасштабної військової агресії росії, Товариство на 22,94% наростило обсяг залучених на ринку облігацій ресурсів, що створює потенціал для збільшення обсягів лізингового портфеля в майбутньому.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І півріччя 2023 року (30.06.2023)

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

110 301

112 339

-2 038

-1,81%

Кількість договорів лізингу (шт.)

3 242

2 773

469

16,91%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

33 465

26 905

6 560

24,38%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

96 137

94 655

1 482

1,57%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

5 495

6 397

-902

-14,10%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

57 093

40 480

16 613

41,04%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

36 215

35 342

873

2,47%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

16 364

25 029

-8 665

-34,62%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

76 836

85 433

-8 597

-10,06%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

24 506

29 696

-5 190

-17,48%

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

Агентство звертає увагу, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок другого півріччя 2023 року був високим і покращився порівняно з показником, що мав місце рік тому. Зокрема, станом на 30.06.2023 р. порівняно з 30.06.2022 р. середня вартість одного договору лізингу знизилась з 40,5 тис. грн до 34 тис. грн, а питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії знизилась на 0,71 п.п. до 4,98%. Проте негативним фактором є зростання в аналізованому періоді обсягу та частки прострочених активів в лізинговому портфелі ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС». Так, станом на 30.06.2023р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, виросла порівняно з показником на 30.06.2022 на 41,04%, а їх частка в лізинговому портфелі збільшилась на 15,73 п.п. до 51,76%.

Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, прибуткову діяльність та хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. До негативних факторів Агентство відносить зростання в лізинговому портфелі частки договорів, за якими має місце затримка платежів. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 28.08.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com