Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ»


26/03/2024

26 березня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (ЄДРПОУ 42910274) та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» серії А на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2023 рік.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», (тис. грн, %)

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

1

0

0,00%

Дебіторська заборгованість

96 115

28 172

67 943

241,17%

Короткострокові і довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

91 423

2 149

89 274

4154,21%

Зобов’язання всього

91 423

2 149

89 274

4154,21%

Зареєстрований (пайовий) капітал

26 002

26 002

0

0,00%

Власний капітал

26 102

26 032

70

0,27%

Активи всього

117 525

28 181

89 344

317,04%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

2 009

2 336

-327

-14,00%

Фінансовий результат від операційної діяльності

362

41

321

782,93%

Фінансові доходи

0

0

0

-

Фінансові витрати

277

32

245

765,63%

Чистий прибуток

70

7

63

900,00%

Розрахункові показники:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

28,55%

1211,35%

-1182,80 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

0,001%

0,047%

-0,046 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

0,27%

0,03%

0,24 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,06%

0,02%

0,04 п.п.

-

                                                            Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за 2023 рік виріс на 0,27% до 26,1 млн грн. За цей же період зобов’язання Компанії виросли на 89,27 млн грн до 91,42 млн грн. Більші темпи приросту зобов’язань призвели до зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань Компанії. Зокрема за 2023 рік співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства знизилось на 1182,80 п.п. до 28,55%.

2. Станом на кінець 2023 року, як і в попередньому періоді, ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» не використовувало в своїй діяльності короткострокові та довгострокові кредити банків. Агентство зазначає, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» знаходилось в процесі розміщення іменних відсоткових незабезпечених облігацій серії А загальною номінальною вартістю 70 млн грн. Тимчасове свідоцтво про випуск облігацій Товариства було зареєстроване НКЦПФР 27 січня 2022 року. Кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування факторингових операцій з купівлі нерухомості. 

3. Чистий дохід від реалізації ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за 2023 рік порівняно з 2022 роком зменшився на 14,00% до 2,01 млн грн, а фінансовий результат від операційної діяльності виріс майже в 9 разів до 0,36 млн грн. За підсумками діяльності впродовж 2023 року чистий прибуток ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» склав 70 тис. грн, що на 63 тис. грн  перевищило чистий прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік. 

4. Станом на початок 2024 року в портфелі ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» була одна кредитна угода сукупним обсягом 3,95 млн грн. Впродовж аналізованого періоду обсяг кредитного портфеля Товариства зменшився на 84,79%. За інформацією ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Товариство має намір почати надання послуг з фінансування будівництва відразу як тільки це дозволить ситуація в Україні. Агентство очікує, що після залучення Товариством коштів від розміщення випуску облігацій серії А та їх спрямування на факторингові операції з купівлі нерухомості, обсяг кредитного портфеля та його дохідність істотно зростуть.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», (тис. грн, %, шт.)

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

3 948

25 951

-22 003

-84,79%

Кількість виданих кредитів, шт.

1

1

0

0,00%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

3 948

25 951

-22 003

-84,79%

Вартість договорів від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

3 948

25 951

-22 003

-84,79%

Частка договорів з 3-ма найбільшими клієнтами у портфелі

100,00%

100,00%

0,00 п.п.

Сукупні платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

22 004

0

22 004

-

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

0

0

0,00%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

395

1 298

-903

-69,57%

Ефективна ставка, %

9,00%

9,00%

0

0,00%

                                                           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

       Аналізуючи кількісні та якісні характеристики кредитного портфеля ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Агентство відмічає низький рівень його диверсифікації. Станом на 31.12.2023 кредитний портфель Компанії був сформований лише з одного кредиту. Позичальник виконував свої зобов’язання, але робив це за ефективною ставкою 9%. 

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» та рейтингів облігацій Товариства серії А за підсумками 2023 року Агентство керувалось наступним: достатній рівень покриття власним капіталом зобов’язань, зростання чистого та операційного прибутків Товариства. При цьому, в ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» відсутні будь-які критичні активи, які можуть бути знищені впливом війни або можуть заподіяти суттєву шкоду фінансовому стану Товариства через економічну кризу. Проте Агентство звертає увагу, що станом на початок 2024 року розміщення випуску облігацій Товариства ще не відбулось, і тому ринковий кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» ще не сформований, а ризики не проявлені.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність компанії у разі її роботи за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТОВ "ФК "ФІНТЕХ МЕРКУРІЙ" - 26.03.2024

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com