Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг KSG Agro S.A.


10/12/2021

10 грудня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу KSG Agro S.A. за національною шкалою на рівні на рівні uaА+ (рейтинг за міжнародною шкалою Агентства на рівні ВВВ). Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності KSG Agro S.A за дев’ять місяців 2021 року.

 Таблиця. Показники KSG Agro S.A за дев’ять місяців 2021 року (тис. дол. США, п.п., %)

Показники

9 місяців

2021 року (30.09.2021)

9 місяців

2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Балансові показники та фінансові результати

Основні засоби

15 435

17 163

-1 728

-10,07%

Довгострокові біологічні активи

30 739

27 787

2 952

10,62%

Поточні біологічні активи

9 935

9 458

477

5,04%

Запаси і с/г продукція

6 257

10 443

-4 186

-40,08%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 985

187

1 798

961,50%

Дебіторська заборгованість

3 948

3 789

 159

4,20%

Активи всього

73 914

71 136

2 778

3,91%

Довгострокові банківські та інші кредити

27 185

24 815

2 370

9,55%

Довгострокові зобов’язання, всього

29 224

26 737

2 487

9,30%

Короткострокові банківські та інші кредити

2 513

4 485

-1 972

-43,97%

Кредиторська заборгованість

10 154

23 094

-12 940

-56,03%

Поточні зобов’язання, всього

24 735

31 517

-6 782

-21,52%

Всього зобов’язання

53 959

58 254

-4 295

-7,37%

Власний капітал

19 955

12 882

7 073

54,91%

Статутний (акціонерний) капітал

150

150

0

0,00%

Дохід

20 940

14 666

6 274

42,78%

Чистий прибуток

17 284

4 767

12 517

262,58%

Розрахункові показники та коефіцієнти:

EBITDA

7 351

6 655

696

10,46%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, %

36,98%

22,11%

14,87 п.п.

-

Співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями, %

13,62%

11,42%

2,20 п.п.

 

Співвідношення EBITDA та кредитів всього (за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів), %

26,53%

22,86%

3,67 п.п.

-

Рентабельність продаж (ROS)

82,54%

32,50%

50,04 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

23,38%

6,70%

16,68 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

86,61%

37,01%

49,60 п.п.

-

                                                   Джерело: консолідована фінансова звітність KSG Agro S.A. (неаудійована), розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. власний капітал KSG Agro S.A. виріс в 1,55 рази до $19,96 млн. Основним чинником зростання власного капіталу Компанії стала її прибуткова діяльність та скорочення обсягів нерозподіленого збитку. Зобов’язання KSG Agro S.A. впродовж аналізованого періоду знизились на 7,37% до $53,96 млн. Зниження обсягів зобов’язань KSG Agro S.A. відбулось в основному завдяки продажу трьох дочірніх компаній в травні 2021 року та двох дочірніх компаній у вересні 2021 року. Відповідний рух показників призвів до зростання в аналізованому періоді співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями KSG Agro S.A. на 14,87 п.п. до 36,98%. Зростання рівня забезпеченості KSG Agro S.A. власним капіталом позитивно оцінюється Агентством. 

2. В структурі довгострокових зобов’язань KSG Agro S.A. станом на 30.09.2021 року переважну частку займали довгострокові кредити, їх обсяг в аналізованому періоді виріс на 9,55% до $27,19 млн. Обсяг короткострокових кредитів, отриманих KSG Agro S.A., за період з 30.09.2020 по 30.09.2021 року знизився на 43,97% до $2,51 млн. 

3. Обсяги реалізації продукції Компанії в аналізованому періоді істотно виросли. Зокрема, дохід від реалізації за дев’ять місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року збільшився на 42,78% до $20,94 млн. При цьому, обсяг чистого прибутку за підсумками трьох кварталів 2021 року склав $17,28 млн, що в 3,63 рази перевищило показник за три квартали 2020 року. Основним чинником зростання прибутку Компанії в аналізованому періоді став продаж її дочірніх компаній та збільшення обсягів реалізації продукції. Збільшення фінансових результатів KSG Agro S.A. призвело до істотного приросту її показників рентабельності. 

4. Аналіз консолідованої фінансової звітності KSG Agro S.A. показав, що показник EBITDA за підсумками дев’яти місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виріс на 10,46% до $7,35 млн, а співвідношення між сумою EBITDA за три квартали 2021 року та обсягом кредитів станом на 30.09.2021 року виросло до 26,53%. Відповідний рівень даного показника свідчить про спроможність Компанії обслуговувати свої боргові зобов’язання. 

Таким чином, проаналізувавши консолідовану фінансову звітність KSG Agro S.A. за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відзначає: зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань, збільшення доходу від реалізації та чистого прибутку Компанії, а також хороший рівень співвідношення між EBITDA та кредитами. 

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 10.12.2021

Оновлення рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 10.12.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com