Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


04/11/2021

4 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaАА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

146 351

20 180

126 171

625,23%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

513 478

70 912

13,81%

Власний капітал

251 223

118 488

132 735

112,02%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

805 995

471 813

334 182

70,83%

Довгострокові кредити банків

864 965

235 207

629 758

267,75%

Зобов’язання всього

1 743 351

728 848

1 014 503

139,19%

Активи всього

1 994 574

847 336

1 147 238

135,39%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

2 259 936

934 630

1 325 306

141,80%

Фінансовий результат від операційної діяльності

150 435

106 530

43 905

41,21%

Фінансові доходи

1 584

540

1 044

193,33%

Фінансові витрати

99 831

77 523

22 308

28,78%

Чистий прибуток

52 772

29 542

23 230

78,63%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

14,41%

16,26%

-1,85 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

21,01%

24,93%

-3,92 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,65%

3,49%

-0,84 п.п.

-

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. В аналізованому періоді основні балансові показники ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» показали істотне зростання. Так, за період з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. власний капітал Товариства виріс в 2,12 рази до 251,22 млн грн, зобов’язання збільшились в 2,39 рази до 1,743 млрд грн, а активи виросли в 2,35 рази до 1,995 млрд грн. Зростання власного капіталу Товариства в аналізованому періоді відбулось завдяки його прибутковій діяльності та скороченню розміру непокритого збитку у структурі власного капіталу. Станом на кінець третього кварталу 2021 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» склало 14,41%, що на 1,85 п.п. менше ніж станом на 30.09.2020 р. 

2. В 2021 році ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжило стрімко збільшувати обсяги бізнесу та нарощувати фінансові результати. Зокрема, за дев’ять місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року чистий дохід від реалізації Товариства виріс в 2,42 рази і склав 2,26 млрд грн. Операційний прибуток ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за три квартали 2021 року склав 150,44 млн грн, що на 41,21% перевищило показник за три квартали 2020 року, а його чистий прибуток за підсумками дев’яти місяців 2021 року виріс до 52,77 млн грн, що на 78,63% більше ніж за аналогічний період 2020 року. 

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфелю об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме подальшому зростанню обсягів бізнесу Товариства. 

4. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжили стрімко зростати. Зокрема, за період 30.09.2020р. по 30.09.2021р. сукупна вартість лізингового портфеля Товариства виросла в 2,1 рази і сягнула майже 2,2 млрд грн. При цьому, кількість договорів лізингу в портфелі Компанії виросла на 910 договорів і станом на кінець третього кварталу 2021 року склала 2539 договорів. В результаті істотного зростання клієнтського портфеля Товариства суттєво виросли обсяги отриманих від клієнтів лізингових платежів, які за три квартали 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 66,11% до 953,26 млн грн.

Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» станом на кінець третього кварталу 2021 року був високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.09.2021р. склала 8,52%.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

2 196 744

1 047 019

1 149 725

109,81%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 539

1 629

910

55,86%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

1 808 297

733 726

1 074 571

146,45%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

8 171

7 899

272

3,44%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

187 225

76 034

111 191

146,24%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

44 932

50 275

-5 343

-10,63%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

14 962

6 243

8719

139,66%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

953 260

573 886

379 374

66,11%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

1 025 353

531 501

493 852

92,92%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

43 854

42 303

1551

3,67%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Також Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді був дуже високим: станом на 30.09.2021р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила всього 2,05% від вартості лізингового портфеля, що було на 2,76 п.п. менше ніж станом на 30.09.2020р. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: сукупний обсяг резервів в 1,3 рази перевищував вартість договорів лізингу, за якими мали місце прострочки платежів. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, показало, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан. 

Агентство нагадує, що вагомими факторами, що позитивно впливають на рівень кредитного рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», є: потенційний рівень фінансової підтримки від його власника – ABH Ukraine Limited, фінансові можливості материнської компанії (ABH Holdings SA) та можливості, які дає співробітництво щодо кредитної підтримки зі спорідненою структурою – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна). 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: приріст власного капіталу, істотне зростання фінансових результатів та обсягів бізнесу Компанії, а також високу якість лізингового портфеля (хороший рівень диверсифікації за клієнтами та низьку частку договорів, за якими мали місце прострочені платежі). 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 04.11.2021

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com