Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


10/10/2022

10 жовтня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2022 року (тис. грн, %)

Показники

І півріччя 2022 року

(30.06.2022)

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 740

129 122

-118 382

-91,68%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

584 390

0

0,00%

Власний капітал

145 976

199 329

-53 353

-26,77%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

804 406

600 297

204 109

34,00%

Довгострокові кредити банків

730 863

675 604

55 259

8,18%

Зобов’язання всього

1 597 002

1 316 059

280 943

21,35%

Активи всього

1 742 978

1 515 388

227 590

15,02%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

233 923

149 740

84 183

56,22%

Фінансовий результат від операційної діяльності

18 218

68 789

-50 571

-73,52%

Фінансові доходи

473

1 163

-690

-59,33%

Фінансові витрати

95 881

59 079

36 802

62,29%

Чистий прибуток

-86 346

11 322

-97 668

-862,64%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

9,14%

15,15%

-6,01 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-59,15%

5,68%

-64,83 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

-4,95%

0,75%

-5,70 п.п.

-

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2021р. по 30.06.2022р. власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшився на 26,77% до 145,98 млн грн, а зобов’язання збільшились на 21,35% до 1,597 млрд грн. Відповідний рух показників призвів до того, що станом на початок другого півріччя 2022 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилось порівняно з показником на 30.06.2021р. на 6,01 п.п. і склало 9,14%.

2. За підсумками першого півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року чистий дохід від реалізації ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виріс на 56,22% і склав 233,92 млн грн, а операційний прибуток зменшився на 73,52% до 18,22 млн грн. За перші два квартали 2022 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було отримано чистий збиток в розмірі 86,35 млн грн, в той час як за підсумками першого півріччя 2021 року діяльність Товариства була прибутковою.

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфелю об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме подальшому зростанню обсягів бізнесу Товариства. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків.

4. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» збільшились. Зокрема, за період з 30.06.2021р. по 30.06.2022р. сукупна вартість лізингового портфеля Товариства виросла на 22,01% і склала 2,275 млрд грн, а кількість договорів лізингу збільшилась на 255 договорів і станом на початок другого півріччя 2022 року склала 2442 договори. Зростання розміру клієнтського портфеля Товариства призвело до збільшення обсягів лізингових платежів від клієнтів, які за перше півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виросли на 10,44% і склали 560,353 млн грн.

Станом на початок другого півріччя 2022 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.06.2022р. склала 6,84%, що на 0,21 п.п. більше ніж станом на 30.06.2021р.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І півріччя 2022 року

(30.06.2022)

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

2 275 016

1 864 565

410 451

22,01%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 442

2 187

255

11,66%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

1 825 131

1 391 069

434 062

31,20%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

1 488

10 188

-8 700

-85,40%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

155 717

123 635

32 082

25,95%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

1 253 033

64 470

1 188 563

1843,59%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

163 550

13 291

150259

1130,53%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

560 353

507 377

52 976

10,44%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

1 042 613

824 315

218 298

26,48%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

37 205

43 854

-6648,91

-15,16%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

          Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді погіршився, що пов’язано зі складною макроекономічною ситуацією в країні та падінням рівня ділової активності, викликаними нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану. Зокрема, станом на 30.06.2022р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, склала 55,08% від вартості лізингового портфеля, що було на 51,62 п.п. більше ніж станом на 30.06.2021р.

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання чистого доходу від реалізації та обсягів бізнесу Товариства, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. При цьому, до негативних факторів Агентство відносить істотне зростання частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі, зниження рівня забезпеченості Товариства власним капіталом та суттєве скорочення операційного прибутку.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 10.10.2022

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com