Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та присвоїло рейтинг облігаціям ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


02/11/2020

2 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) та присвоїти рейтинг облігаціям ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серії А, серії В та серії С на рівні uaАА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2020 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., %)

Показники

9 місяців

2020 року

(30.09.2020)

9 місяців

2019 року

(30.09.2019)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

20 180

326

19 854

6 090,18%

Зобов’язання всього

728 848

589 825

139 023

23,57%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

471 813

344 857

126 956

36,81%

Довгострокові кредити банків

235 207

226 088

9 119

4,03%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

0

0

-

-

Власний капітал

118 188

-51 816

170 004

-328,09%

Активи всього

847 036

538 009

309 027

57,44%

Зареєстрований (пайовий) капітал

513 478

10 697

502 781

4 700,21%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

754 611

90 492

664 119

733,90%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-73 789

64 289

-138 078

-214,78%

Фінансові доходи

180 559

5 002

175 557

3 509,74%

Фінансові витрати

77 523

31 454

46 069

146,46%

Чистий прибуток

29 242

37 837

-8 595

-22,72%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

16,22%

-8,78%

25,00 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

24,74%

-

-

-

Рентабельність активів (ROA)

3,45%

7,03%

-3,58 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2019 року по 30.09.2020 року власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виріс з від’ємного значення до 118,19 млн. грн. Зростання власного капіталу стало наслідком збільшення статутного капіталу Товариства, що відбулось шляхом внесення до нього грошових котів власником Товариства в четвертому кварталі 2019 року та в першому кварталі 2020 року, та прибуткової діяльності Товариства. Станом на кінець третього кварталу 2020 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виросло до 16,22%. Агентство зазначає, що станом на 30.09.2020 року у структурі зобов’язань ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» 97% займали коротко- та довгострокові зобов’язання за кредитами банків. При цьому, єдиним кредитором, з яким у Компанії було укладено кредитні договори, був АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), який є спорідненою структурою до ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», оскільки має єдиного з Товариством власника.

2. Впродовж аналізованого періоду ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» істотно збільшило обсяги бізнесу та продемонструвало вагомі фінансові результати. Зокрема, за дев’ять місяців 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року чистий дохід від реалізації виріс в 8,34 разів до 754,61 млн. грн., фінансові доходи збільшились в 36,1 разів до 180,56 млн. грн. Обсяг чистого прибутку Товариства за три квартали 2020 року склав 29,24 млн. грн.

3. 26 жовтня 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн. грн., термін обігу облігацій – 5 років.

Таблиця 2. Загальна інформація про випуск облігацій ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»

Вид облігацій

Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)

Серії

А, В, С

Номінальна вартість

1 000 гривень

Кількість облігацій в одній серії

100 000 штук

Обсяг кожної серії

по 100 млн. грн.

Вид розміщення

Приватне

Період розміщення

Серія А: 01.12 2020 – 25.01.2021

Серія В: 01.02.2021 – 25.03.2021

Серія С: 01.04.2021 – 25.05.2021

Період погашення

Серія А: 25.11.2025-25.12.2025

Серія В: 26.01.2026 – 25.02.2026

Серія С: 26.03.2026 – 25.04.2026

Виплата купону

Щоквартально

Кількість процентних періодів

20

Процентна ставка

на 1-4 відсоткові періоди: «облікова ставка НБУ + 7%» (13% річних)

на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди:

встановлюється за рішенням Дирекції Товариства, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не менше ніж облікова ставка НБУ

Періодичність оферти

Річна

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в розмірі 300 млн. грн., ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на придбання об’єктів для їх подальшої передачі у фінансовий лізинг. Таким чином, очікується подальше зростання обсягів бізнесу Товариства.

3. Обсяг лізингового портфеля ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді істотно збільшився. Так, з 30.09.2019 по 30.09.2020 р. сукупна вартість договорів лізингу зросла на 63,73% до 1,047 млрд. грн. Кількість договорів лізингу в портфелі Компанії за цей же період виросла на 693 договори і станом на кінець третього кварталу 2020 року складала 1629 договорів. При цьому, сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за 9 місяців 2020 року, склали 936,61 млн. грн., що на 96,04% більше ніж за 9 місяців 2019 року. Агентство відмічає, що питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії з 30.09.2019 по 30.09.2020 р. виросла на 0,65 п.п. до 7,26%. Таким чином, не дивлячись на зростання, рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» станом на кінець третього кварталу 2020 року був високим.

Таблиця 3. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн., %, шт.)

Показники

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

9 місяців 2019 року

(30.09.2019)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

1 047 019

639 468

407 551

63,73%

Кількість договорів лізингу (шт.)

1 629

936

693

74,04%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

733 726

459 942

273 784

59,53%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

7 899

239

7 660

3 207,37%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

76 034

42 273

33 761

79,86%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

7 035

2 394

4 641

193,86%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

6 243

5 637

606

10,75%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

936 614

477 767

458 847

96,04%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

531 501

322 642

208 859

64,73%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

0

0

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Зниження рівня ділової активності в країні на фоні карантинних обмежень не вплинуло негативно на платіжну дисципліну клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА». Зокрема, станом на 30.09.2020 року частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила всього 0,67%. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан.

Агентство нагадує, що вагомим фактором, що позитивно впливає на рівень кредитного рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», є потенційний рівень фінансової підтримки від його власника – ABH Ukraine Limited, фінансові можливості материнської компанії (ABH Holdings SA) та можливості, які дає співробітництво щодо кредитної підтримки зі спорідненою структурою – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна).

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2020 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання власного капіталу, збільшення чистого доходу, прибуткову діяльність та приріст вартості лізингового портфеля Компанії на фоні його високої диверсифікації за клієнтами та низької частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та присвоєння рейтингу облігаціям ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 02.11.2020

Сторінка Компанії на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com