Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


17/06/2020

17 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

31.12.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Активи всього

15 383

12 806

2 577

20,12%

Гроші та їх еквіваленти

543

0

543

-

Власний капітал

4 134

5 448

-1 314

-24,12%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

11 249

7 358

3 891

52,88%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

38

-38

-100,00%

Поточні зобов’язання і забезпечення

3 749

7 358

-3 609

-49,05%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

36,75%

74,04%

-37,29 п.п.

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

14,48%

0,00%

14,48 п.п.

Фінансові результати:

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

8 993

5 953

3 040

51,07%

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 727

1 635

1 092

66,79%

Фінансові доходи

-

-

-

-

Фінансові витрати

2 242

1 364

878

64,37%

Чистий прибуток

386

225

161

71,56%

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 року по 31.12.2019 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» збільшились на 20,12% до 15,38 млн. грн. Зобов’язання Компанії за цей же період виросли в 1,53 рази до 11,25 млн. грн., а власний капітал зменшився на 24,12% до 4,13 млн. грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» скоротилось на 37,29 п.п. до 36,75%.

2. Станом на 31.12.2019 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. 7 травня 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн. грн. кожна. Строк обігу облігацій становить 5 років. В липні 2019 року облігації Товариства серії А, а в серпні 2019 року облігації серії В були допущені до торгів на Українській Біржі (в категорії позалістингових цінних паперів).

3. Аналіз співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що станом на початок 2020 року воно виросло до 14,48%, в той час як на початок 2019 року становило 0%. Зростання рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ «КАРДСЕРВІС» позитивно оцінюється Агентством.

4. Діяльність ТОВ «КАРДСЕРВІС» в 2019 році була прибутковою. При цьому, чистий дохід від реалізації за підсумками 2019 року збільшився на 51,07% до 8,99 млн. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності за 2019 рік склав 2,73 млн. грн., порівняно з 1,64 млн. грн. операційного прибутку за 2018 рік. Чистий прибуток Компанії за підсумками дванадцяти місяців 2019 року склав 0,39 млн. грн., що на 71,56% більше ніж за 2018 рік.

Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

31.12.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

13 378

8 314

 5 064

60,91%

в тому числі:

 

 

 

-

-  Автосервіс та автотовари, %

15,22%

18,60%

-3,38 п.п.

-

- Туризм, %

14,33%

35,63%

-21,30 п.п.

-

- Техніка, %

53,15%

36,54%

16,61 п.п.

-

- Інші цілі, %

17,30%

9,23%

8,07 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

2 109

922

1 187

128,74%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн.

6,340

9,017

-2,677

-29,69%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

17,90%

18,60%

-0,70 п.п.

-

Ефективна ставка, %

87,30%

89,50%

-2,20 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. В 2019 році структура кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» зазнала змін, хоча, як і в 2018 році, найбільшу частку в ньому займали кредити на купівлю техніки: станом на 31.12.2019 року їх частка виросла на 16,61 п.п. до 53,15%. Суттєві зміни в структурі кредитного портфеля впродовж 2019 року також стосувались кредитів на туризм (частка яких зменшилась на 21,3 п.п.) та кредитів на інші цілі (їх частка в портфелі виросла на 8,07 п.п.). В цілому, в 2019 році вартість портфелю кредитів збільшилась в 1,61 рази, а кількість виданих кредитів – в 2,28 рази і станом на кінець року перевищила 2 тисячі штук. Таким чином, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками в ТОВ «КАРДСЕРВІС» покращився: впродовж 2019 року середній розмір кредиту в портфелі зменшився на 2,7 тис грн. до 6,34 тис. грн.

Ефективна ставка за кредитами, виданими ТОВ «КАРДСЕРВІС», в аналізованому періоді зменшилась на 2,2 п.п. і станом на кінець 2019 року склала 87,3%. Позитивною тенденцією також є зменшення на 0,7 п.п. частки кредитів з прострочкою більше 90 днів до рівня 17,2%.

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: покращення покриття поточних зобов’язань грошовими коштами, зростання фінансових результатів, а також покращення рівня диверсифікації кредитного портфеля Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 17.06.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com