Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


09/09/2019

9 вересня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

30.06.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Активи всього

15 624

12 806

2818

22,01%

Гроші та їх еквіваленти

643

0

643

-

Власний капітал

4 670

5 448

-778

-14,28%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

10 954

7 358

3 596

48,87%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

38

-38

-100,00%

Поточні зобов’язання і забезпечення

3 454

7 358

-3 904

-53,06%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

42,63%

74,04%

-31,41 п.п.

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

5,87%

0,00%

5,87 п.п.

Фінансові результати:

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

3 403

2 438

965

39,58%

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 302

779

1523

195,51%

Фінансові доходи

0

0

-

-

Фінансові витрати

1365

633

732

115,64%

Чистий прибуток

922

148

774

522,97%

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 року по 30.06.2019 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» виросли на 22,01% до 15,62 млн. грн.  Зобов’язання Компанії за цей же період збільшились на 48,87% до 10,95 млн. грн., а власний капітал зменшився на 14,28% до 4,67 млн. грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» скоротилось на 31,41 п.п. до 42,63%.

2. Станом на 30.06.2019 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Проте 7 травня 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн. грн. кожна. В червні 2019 року облігації Товариства серії А, а в серпні 2019 року облігації серії В були включені до біржового списку Української Біржі (до категорії позалістингових цінних паперів).

3. Аналіз співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що станом на кінець першого півріччя 2019 року воно становило 5,87%, порівняно з 0% станом на початок року. Проте, не дивлячись на зростання рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами, Компанія все ще мала недостатній запас грошових коштів для подолання ризиків при надзвичайних ситуаціях.

4. Фінансові результати ТОВ «КАРДСЕРВІС» в аналізованому періоді покращились. Зокрема, обсяг чистого доходу від реалізації виріс на 39,58% до 3,4 млн. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності за перше півріччя 2019 року склав 2,3 млн. грн., що майже втричі перевищило результат аналогічного періоду 2018 року. Чистий прибуток Компанії за підсумками перших двох кварталів 2019 року склав 0,92 млн. грн., що в 6,23 рази більше ніж за перше півріччя 2018 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

30.06.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

10 671

8 314

2 357

28,35%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

20,81%

18,60%

2,21 п.п.

- Туризм, %

28,47%

35,63%

-7,16 п.п.

- Техніка, %

39,15%

36,54%

2,61 п.п.

- Інші цілі, %

11,57%

9,23%

2,34 п.п.

Кількість виданих кредитів, шт.

1279

922

357

38,72% 

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн.

8,340

9,017

-0,677

-7,51%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

16,90%

18,60%

-1,70 п.п.

Ефективна ставка, %

89,30%

89,50%

-0,20 п.п.

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. Аналіз структури кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що, як і станом на початок 2019 року, переважну частку в ньому займали кредити на купівлю техніки та на туризм: станом на 30.06.2019 року їх частка становила 67,62%. При цьому, вартість портфелю кредитів та кількість виданих кредитів в аналізованому періоді істотно збільшилась:  на 28,35% та на 38,72% відповідно. Таким чином, рівень диверсифікованості кредитного портфелю за позичальниками поступово покращувався: якщо станом на кінець 2018 року середній розмір кредиту в портфелі становив 9,02 тис. грн., то на 30.06.2019 цей показник зменшився до 8,34 тис. грн.

Ефективна ставка за виданими ТОВ «КАРДСЕРВІС» кредитами в аналізованому періоді практично не змінилась і станом на кінець першого півріччя 2019 року склала 89,3%, а частка кредитів, які мали прострочку більше ніж 90 днів, зменшилась на 1,7 п.п. до 16,9%.

6. Під час аналізу публічної інформації ТОВ «КАРДСЕРВІС» Агентство з’ясувало, що Компанія залучає позикові кошти у гривнях із дохідністю до 30% річних, або із «валютною» дохідністю (на основі офіційного курсу гривні до долару США) до 20% річних. При цьому, незначний запас ліквідних активів в ТОВ «КАРДСЕРВІС» на фоні збільшення валютних ризиків Компанії є факторами, що можуть негативно вплинути на рейтинг ТОВ «КАРДСЕРВІС».

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: зростання чистого доходу від реалізації, покращення ліквідності, збільшення показників прибутку та зростання рівня диверсифікації кредитного портфеля Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 09.098.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com