Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


12/09/2022

12 вересня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

452 458

704 518

-252 060

-35,78%

Власний капітал, тис. грн

148 232

142 417

5 815

4,08%

Валові зобов’язання, тис. грн

304 226

562 101

-257 875

-45,88%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

48,72%

25,34%

23,38 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

151 741

146 940

4 801

3,27%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

49,88%

26,14%

23,74 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

120 611

318 631

-198 020

-62,15%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

92 722

278 424

-185 702

-66,70%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

76,88%

87,38%

-10,50 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

649

2 193

-1 544

-70,41%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,54%

0,69%

-0,15 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

6 041

19 347

-13 306

-68,78%

Рентабельність продажів, %

5,01%

6,07%

-1,06 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

9 344

3 025

6 319

208,89%

Рентабельність власного капіталу, %

6,30%

2,12%

4,18 п.п.

-

   Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. виріс на 4,08% до 148,23 млн грн, а валові зобов'язання Страховика знизились на 45,88% до 304,23 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 23,38 п.п. до 48,72%, що позитивно оцінюється Агентством.

2. Впродовж періоду з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» виріс на 3,27% і склав 151,74 млн грн. Зростання обсягу грошових коштів на фоні зниження зобов’язань призвело до зростання рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 23,74 п.п. до 49,88%. Відповідний рівень показника свідчить про достатній рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами.

3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року знизились на 62,15% і склали 120,61 млн грн. Агентство зазначає, що зниження обсягів бізнесу АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді пов’язане зі специфікою діяльності Страховика, а саме з його спеціалізацією на страхуванні великих ризиків (зокрема в сегменті авіації), яким притаманні істотні коливання обсягів премій, а також із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану.

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою. При цьому, прибуток від операційної діяльності Страховика за перше півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року зменшився на 68,78% до 6,04 млн грн, а його чистий прибуток виріс більше ніж втричі до 9,34 млн грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність АТ СК «БУСІН» в складних макроекономічних умовах, що мали місце в поточному періоді.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 30.06.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

      Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2022 року свідчить про достатній рівень забезпеченості високоліквідними активами та власним капіталом, а також про прибуткову діяльність Страховика.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 12.09.2022

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com