Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


06/12/2019

6 грудня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за дев’ять місяців 2019 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» за дев’ять місяців 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців 2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

117 360

106 695

10 665

10,00%

Власний капітал, тис. грн.

56 389

55 114

1 275

2,31%

Валові зобов’язання, тис. грн.

60 971

51 581

9 390

18,20%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

92,48%

106,85%

-14,37 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

7 277

29 170

-21 893

-75,05%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

11,94%

56,55%

-44,61 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

97 631

96 056

1 575

1,64%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

32 079

16 514

15 565

94,25%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

32,86%

17,19%

15,67 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

31 073

22 080

8 993

40,73%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

31,83%

22,99%

8,84 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-68

3 205

-3 273

-

Рентабельність продажів, %

-0,07%

3,34%

-3,41 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

54

21

33

157,14%

Рентабельність власного капіталу, %

0,10%

0,04%

0,06%

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. збільшились на 10% до 117,36 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 2,31% до 56,39 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 18,2%: з 51,58 млн. грн. до 60,97 млн. грн. Більш високі темпи приросту зобов'язань порівняно з власним капіталом призвели до зниження покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 14,37 п.п. до 92,48%. Таким чином, незважаючи на зниження, станом на початок жовтня 2019 року запас капіталу Страховика знаходився на високому рівні.

2. Грошові кошти на рахунках АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» протягом аналізованого періоду зменшились на 75,05% до 7,28 млн. грн. Наслідком зменшення обсягу грошових коштів на фоні зростання валових зобов’язань Страховика стало зменшення його ліквідності. Так, станом на 30.09.2019 р. порівняно з 30.09.2018 р. покриття грошовими коштами зобов’язань страховика знизилось на 44,61 п.п. до 11,94%. Проте Агентство зазначає, що станом на 30.09.2019р. у Страховика збільшилась сума високоліквідних активів до суми 19,925 млн. грн., які повністю складались з ОВДП, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами. При цьому, обсяг коштів Страховика в МТСБУ протягом дев’яти місяців 2019 року збільшився на 51,97%, що, разом зі зростанням обсягу інвестицій в ОВДП (в 7,93 разів), призвело до зменшення обсягу коштів на банківських рахунках Страховика. Збільшення частки ОВДП разом зі збереженням частини грошових коштів у іноземній валюті свідчить про проведення Товариством виваженої інвестиційної політики та часткового хеджування ризиків можливих майбутніх валютних коливань у довгостроковому періоді.

3. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за три квартали 2019 року, виріс на 1,64% порівняно з обсягом валових премій за три квартали 2018 року і склав 97,63 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 94,25% і склала 32,86% в структурі валових премій Компанії. Страхові виплати та відшкодування, здійснені АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за дев’ять місяців 2019 року, виросли на 40,73% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, а рівень виплат збільшився на 8,84 п.п. до 31,83%.

4. За підсумками діяльності продовж дев’яти місяців 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» отримала від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 0,07 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за підсумками дев’яти місяців 2018 року. Не дивлячись на наявність збитку від операційної діяльності, Страховик за аналізований період 2019 року отримав чистий прибуток в сумі 54 тис. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: високу капіталізацію, проведення стратегії передбачення можливих інфляційних ризиків та зростання обсягу виплат Страховика, на фоні незначної корекції його ліквідності.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (укр.) - 06.12.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com