Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


16/03/2021

16 березня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

Таблиця

Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 2020 рік, тис. грн., %, п.п.

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

758 426

595 066

163 360

27,45%

Власний капітал, тис. грн.

305 619

268 186

37 433

13,96%

Валові зобов’язання, тис. грн.

452 807

326 880

125 927

38,52%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

67,49%

82,04%

-14,55 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

429 278

286 835

142 443

49,66%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

94,80%

87,75%

7,05 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

1 150 657

984 179

166 478

16,92%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

18 002

21 109

-3 107

-14,72%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

1,56%

2,14%

-0,58 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

313 272

300 936

12 336

4,10%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,23%

30,58%

-3,35 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

37 013

-15 968

52 981

-

Рентабельність продажів, %

3,22%

-1,62%

4,84 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

39 884

4 425

35 459

801,33%

Рентабельність власного капіталу, %

13,05%

1,65%

11,40 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 31.12.2019 по 31.12.2020 р. власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» показав приріст на 13,96% до 305,62 млн. грн. Основним драйвером росту власного капіталу Страховика стало зростання нерозподіленого прибутку, обсяг якого впродовж 2020 року виріс в 9,43 разів до 44,79 млн. грн. Валові зобов'язання Страховика за аналізований збільшились на 38,52% до 452,81 млн. грн. Більші темпи приросту зобов’язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до зниження показника покриття власним капіталом зобов’язань на 14,55 п.п. до 67,49%. Таким чином, не дивлячись на зниження, станом на початок 2021 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» був хорошим.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на 31.12.2020 р. виріс до 429,28 млн. грн., що було на 49,66% більше ніж станом на 31.12.2019 р. Співвідношення мж грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика впродовж 2020 року виросло на 7,05 п.п. 94,80%, що свідчить про дуже добру забезпеченість ПрАТ «СК «Альфа Страхування» високоліквідними активами. Крім того, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2020 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» було інвестовано в ОВДП 151,727 млн. грн., що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді виросли. Зокрема, за 2020 рік Страховик отримав 1,151 млрд. грн. валових премій, що на 16,92% більше ніж за 2019 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 14,72%, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії знизилась на 0,58 п.п. до 1,56%. Агентство позитивно оцінює зростання рівня ділової активності Страховика в поточних макроекономічних умовах.

 4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в 2020 році була прибутковою, при цьому Компанія суттєво наростила свої фінансові результати. Зокрема, операційний прибуток Страховика за 2020 рік склав 37,01 млн. грн., в той час як за 2019 рік Страховик отримав операційний збиток. Чистий прибуток ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 2020 рік склав 39,88 млн. грн., що в 9,01 разів перевищило чистий прибуток Компанії за 2019 рік.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю, станом на початок 2021 року Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

        Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 2020 рік, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами, хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, а також зростання чистого та операційного прибутку при вагомих його обсягах.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 16.03.2021

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com