Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


02/05/2022

2 травня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2021 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

469 030

343 884

125 146

36,39%

Власний капітал, тис. грн

148 833

120 369

28 464

23,65%

Валові зобов’язання, тис. грн

320 197

223 515

96 682

43,26%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

46,48%

53,85%

-7,37 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

84 036

74 331

9 705

13,06%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

26,25%

33,26%

-7,01 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

671 491

371 315

300 176

80,84%

Чисті премії, всього, тис. грн

610 432

324 692

285 740

88,00%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

61 058

46 623

14 435

30,96%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

9,09%

12,56%

-3,47 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

145 707

95 693

50 014

52,27%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

21,70%

25,77%

-4,07 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

19 519

-3 540

23 059

-

Рентабельність продажів, %

2,91%

-0,95%

3,86 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

28 465

1 393

27 072

1943,43%

Рентабельність власного капіталу, %

19,13%

1,16%

17,97 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Впродовж 2021 року власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» виріс на 23,65% і склав 148,83 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення обсягу нерозподіленого прибутку в його структурі, який виріс на 27,3 млн грн. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період з 31.12.2020 р. по 31.12.2021 р. збільшились на 43,26% до 320,2 млн грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» знизилось на 7,37 п.п. до 46,48%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика станом на початок 2022 року.

 2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж 2021 року виріс на 13,06% до 84,04 млн грн. Нижчі темпи приросту грошових коштів та їх еквівалентів порівняно із валовими зобов’язаннями Страховика призвели до зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 7,01 п.п. до 26,25%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2021 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 103,88 млн грн, який складався з ОВДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 58,69% зобов’язань Страховика.

 3. В аналізованому періоді ТДВ «СК «ГАРДІАН» продемонструвала істотне зростання обсягів бізнесу. Зокрема, обсяги валових премій, отриманих Страховиком за 2021 рік, виросли порівняно з 2020 роком в 1,81 рази і склали 671,49 млн грн. Чисті премії Страховика за цей же період збільшились в 1,88 рази до 610,43 млн грн. За підсумками 2021 року порівняно з 2020 роком частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 30,96%, а їх частка в структурі валових премій Страховика знизилась на 3,47 п.п. до 9,09%. Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками 2021 року знизився до 21,70%, що на 3,86 п.п. менше ніж за 2020 рік.

4. Діяльність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в 2021 році була прибутковою, причому фінансові результати Страховика суттєво покращились. Зокрема, операційний прибуток ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2021 рік склав 19,52 млн грн порівняно зі збитком від операційної діяльності за 2020 рік, а чистий прибуток Компанії виріс на 27,07 млн грн до 28,47 млн грн.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2021 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2021 рік, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу, прийнятний рівень забезпеченості ліквідними активами, істотний приріст обсягів бізнесу та вагомі фінансові результати Компанії. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 02.05.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com