Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


08/08/2023

8 серпня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перше півріччя 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», тис. грн, п.п., %

Показники

І півріччя 2023 року (30.06.2023)

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

345 677

257 095

88 582

34,45%

Власний капітал, тис. грн

129 049

135 845

-6 796

-5,00%

Валові зобов’язання, тис. грн

216 628

121 250

95 378

78,66%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

59,57%

112,04%

-52,47 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

175 483

117 993

57 490

48,72%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

81,01%

97,31%

-16,30 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

172 148

120 142

52 006

43,29%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

4 676

4 626

50

1,08%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,72%

3,85%

-1,13 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

57 915

29 699

28 215

95,00%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

33,64%

24,72%

8,92 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-30 734

46 218

-76 952

-

Рентабельність продажів, %

-17,85%

38,47%

-56,32 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-31 075

44 527

-75 602

-

Рентабельність власного капіталу, %

-24,08%

32,78%

-56,86 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                                                                        

1. Власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 30.06.2022р. по 30.06.2023р. зменшився на 5% до 129,05 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 78,66% і склали 216,63 млн грн. Істотне зростання валових зобов’язань призвело до зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 52,47 п.п. до 59,57%. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» мало достатній рівень забезпеченості власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді виріс на 48,72% і станом на 01.07.2023р. склав 175,48 млн грн. Проте в результаті більших темпів приросту зобов’язань Страховика відбулось зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань: на 16,30 п.п. до 81,01%. Тим не менше, не дивлячись на зниження показника, станом на початок другого півріччя 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами. 

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді суттєво виросли: за перше півріччя 2023 року було зібрано на 43,29% більше валових премій ніж за перше півріччя 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, практично не змінилась, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 1,13 п.п. і склала 2,72%. За перші шість місяців 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено майже вдвічі більше страхових виплат та відшкодувань, ніж за аналогічний період 2022 року, а рівень виплат виріс на 8,92 п.п. до 33,64%.

Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в складних макроекономічних умовах діяльності, пов’язаних з нападом росії та введенням в Україні воєнного стану.

4. За підсумками першого півріччя 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було отримано чистий та операційний збитки. Збиток Страховика в першому півріччі 2023 року виник в основному за рахунок зростання резерву незароблених премій у зв’язку зі зміною з 01.01.2023 р. методики його розрахунку (з методу 1/4 на метод 1/365 за всіма видами страхування), а також у зв’язку з майже двократним зростанням страхових виплат у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 30.06.2023р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перше півріччя 2023 року, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, достатній рівень забезпеченості власним капіталом, хороший рівень виплат, а також зростання обсягів бізнесу в складних макроекономічних умовах діяльності. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 08.08.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com