Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


31/03/2024

31 березня 2024 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за 2023 рік, а також статистичну звітність Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 12,154 млрд грн до 17,581 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. Від початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 35,58% і станом на 01.03.2024 склав 17,266 млрд грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 41,52% до 70,54%. Показники Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували  встановлений НБУ граничний рівень, а також були суттєво вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку становив 57,56%, що в 5,76 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором для даного нормативу на рівні 10%, а також було в 2,88 раза вищим за середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах 26,41%35,39% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку складав 28,78%, що в 4,11 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%, та було в 2,39 раза вищим за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок березня 2024 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, Н1 Банку більше ніж в 86 разів перевищував мінімально необхідне значення для даного нормативу, а нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж всього періоду аналізу були значно більшими за середній рівень даних нормативів по банківській системі України.

 

 

Структура та якість активів

За 2023 рік загальні активи АТ «УКРСИББАНК» збільшились на 30,87% і склали 141,935 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 23,80% до 11,237 млрд грн, а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» зменшилась на 5,68 п.п. (з 13,60% до 7,92%).

В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти. Зокрема, станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів зменшився на 17,45% до 31,160 млрд грн, що становило 21,95% активів АТ «УКРСИББАНК», а обсяг портфеля цінних паперів Банку збільшився на 81,63% до 83 млрд грн, що становило 58,48% його активів. Агентство зазначає, що станом на початок 2024 року 99,58% портфеля цінних паперів АТ «УКРСИББАНК» було представлено ліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: депозитними сертифікатами НБУ, ОВДП, а також борговими цінними паперами, які випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади.

     Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 виросла на 4,29 п.п. до 19,12%. При цьому, станом на 01.01.2024 частка NPL Банку була на 18,23 п.п. меншою ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України, що за даними НБУ становило 37,35%.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах від 318,25% до 386,51% та на постійній основі в рази перевищував нормативне значення. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку складав 362,57%, що в 3,63 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 280,09%–614,93% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку становив 284,17%, що в 2,84 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах 232,23%–519,84%, істотно перевищуючи граничний рівень. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку складав 251,79%, що в 2,52 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

    Отже, на думку Агентства, станом на початок березня 2024 року та впродовж всього аналізованого періоду АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2023 року порівняно з 2022 роком чистий процентний дохід АТ «УКРСИББАНК» збільшився на 37,56% і склав 11,988 млрд грн, а чистий комісійний дохід Банку виріс на 3,39% до 1,654 млрд грн. Високі темпи приросту та вагомий обсяг чистого процентного доходу АТ «УКРСИББАНК», а також скорочення збитку від зменшення корисності активів в аналізованому періоді призвели до істотного зростання прибутку Банку.

Зокрема, прибуток АТ «УКРСИББАНК» за 2023 рік склав 4,220 млрд грн, що на 18,59% більше ніж прибуток Банку за 2022 рік. При цьому, прибуток АТ «УКРСИББАНК» за третій квартал 2023 року в розмірі 2,099 млрд грн став найвищим квартальним результатом Банку за останні 9 кварталів.

     Таким чином, в умовах триваючої військової агресії росії АТ «УКРСИББАНК» вкотре підтвердив здатність генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку.

 

Інші фактори

Агентство зазначає, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

АБ «УКРСИББАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 29.02.2024 р. «Про визначення системно важливих банків». 

      На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

 

  Станом на початок березня 2024 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: норматив Н1 Банку більше ніж в 86 разів перевищував мінімально необхідне значення для даного нормативу, а нормативи Н2 та Н3 не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні рівні, але і впродовж всього періоду аналізу були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок березня 2024 року нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні рівні.

Станом на 01.01.2024 активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, характеризувались високою часткою високоліквідних інструментів та були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. Зокрема, питома вага в структурі активів портфеля високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, депозитні сертифікати НБУ, ОВДП та боргові цінні папери, які випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади) становила 80,18%. При цьому, кредитний портфель Банку характеризувався високою якістю: станом на 01.01.2024 частка NPL Банку була на 18,23 п.п. нижчою за середньо-ринковий показник.

В аналізованому періоді АТ «УКРСИББАНК» продемонстрував хороші темпи приросту прибутку та чистого процентного доходу. Зокрема, за підсумками 2023 року порівняно з 2022 роком прибуток Банку виріс на 18,59% до 4,220 млрд грн, чистий процентний дохід збільшився на 37,56% до 11,988 млрд грн, а чистий комісійний дохід виріс на 3,39% до 1,654 млрд грн. 

Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 31.03.2024  

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 31.03.2024

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com