Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігацій ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»


10/07/2020

10 липня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігаційного випуску Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 33880354, до 29.11.2019 р. – ТОВ «ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ») на рівні uaBBB+ за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за перший квартал 2020 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» (тис. грн., %)

Показники

I квартал

2020 р.

(31.03.2020)

I квартал

2019 р.

(31.03.2019)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

23 102

8 104

14 998

185,07%

Зобов’язання всього

213 043

164 326

48 717

29,65%

Короткострокові та довгострокові кредити

64 649

111 182

-46 533

-41,85%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

74 355

28 949

45 406

156,85%

Власний капітал

100 774

83 841

16 933

20,20%

Активи всього

313 817

248 167

65 650

26,45%

Зареєстрований (пайовий) капітал

35 350

35 350

0

-

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

95 016

71 101

23 915

33,64%

Фінансовий результат від операційної діяльності

16 597

16 629

-32

-0,19%

Фінансові доходи

455

560

-105

-18,75%

Фінансові витрати

10 959

7 621

3 338

43,80%

Чистий прибуток

5 271

7 531

-2 260

-30,01%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

47,30%

51,02%

-3,72 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

5,23%

8,98%

-3,75 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,68%

3,03%

-1,35 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за період з 31.03.2019 року по 31.03.2020 року збільшились на 26,45% і склали 313,82 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період виросли на 29,65% до 213,04 млн. грн., а власний капітал показав приріст на 20,20% до 100,77 млн. грн. В результаті більших темпів приросту зобов’язань порівняно з приростом власного капіталу співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» зменшилось на 3,72 п.п. і склало 47,30% на 31.03.2020 р. Агентство зазначає, що станом на кінець першого кварталу 2020 року у структурі зобов’язань ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» 54,92% займали коротко- та довгострокові зобов’язання за кредитами банків і небанківських фінансових установ (всього 115 кредитів з терміном погашення до вересня 2023 року), а 34,90% – зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Агентство нагадує, що облігації Товариства були зареєстровані ДКЦПФР 30.09.2011 р., обсяг емісії становить 75 млн. грн., а дата погашення – 05.10.2020.

2. За перший квартал 2020 року ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» отримало чистий дохід від реалізації в обсязі 95,02 млн. грн., що на 33,64% більше ніж за аналогічний період 2019 року. Діяльність Товариства в аналізованому періоді була прибутковою. Так, прибуток від операційної діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за підсумками перших трьох місяців 2020 року порівняно з тим же періодом 2019 року практично не змінився і склав 16,597 млн. грн., а чистий прибуток зменшився на 30,01% до 5,27 млн. грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за перший квартал 2020 року на 7,79% покривав зобов’язання Компанії станом на 31.03.2020 року, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на 29,48% покривав суму поточних зобов’язань ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», що позитивно характеризує здатність Компанії обслуговувати заборгованість за кредитами та облігаціями.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

I квартал 2020 р.

(31.03.2020)

I квартал 2019 р.

(31.03.2019)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

1 103 289

883 130

220 159

24,93%

Кількість договорів лізингу (шт.)

884

754

130

17,24%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

653 147

552 752

100 395

18,16%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

70 461

55 277

15 184

27,47%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

156 480

102 160

54 320

53,17%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

22 881

18 179

4 702

25,87%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

1 951

2 276

-325

-14,28%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

119 813

87 251

32 562

37,32%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

176 743

133 070

43 673

32,82%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

21 585

20 520

1 065

5,19%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Рівень ділової активності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» в аналізованому періоді продовжив зростати. Кількість договорів лізингу в портфелі Компанії за період з 31.03.2019 року по 31.03.2020 року виросла на 130 договорів і склала 884 договори, а їх вартість збільшилась на 24,93% до 1,103 млрд. грн. При цьому, середня вартість одного договору лізингу виросла з 1,171 млн. грн. станом на 31.03.2019 року до 1,248 млн. грн. станом на 31.03.2020 р. Агентство відмічає, що хоча рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в аналізованому періоді дещо зменшився, проте він залишався високим: питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії виросла на 2,62 п.п. до 14,18%.

В аналізованому періоді обсяг договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, збільшувався майже тими ж темпами, що і вартість лізингового портфеля Компанії. Тому їх частка в лізинговому портфелі практично не змінилась і станом на 31.03.2020 року склала 2,07%. Також Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» успішно проводило претензійну роботу щодо стягнення прострочених лізингових платежів з боржників, наслідком чого є невисока частка простроченої заборгованості у лізинговому портфелі Компанії.

Таким чином, аналіз даних фінансової та управлінської звітності за перший квартал 2020 року, наданих ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», показав зростання чистого доходу, прибуткову діяльність та приріст вартості лізингового портфеля Компанії, при високому рівні його диверсифікації і низькій частці простроченої заборгованості клієнтів Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга БЕСТ ЛІЗИНГ (укр.) - 10.07.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com