Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


07/12/2021

7 грудня 2021 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 811

6 716

-3 905

-58,14%

Запаси

26  902

20 351

6 551

32,19%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

59 700

42 079

17 621

41,88%

Короткострокові кредити банків

0

1 701

-1 701

-100,00%

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

8 052

8 313

-261

-3,14%

Зобов’язання всього

57 489

70 486

-12 997

-18,44%

Активи всього

117 189

112 565

4 624

4,11%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

426 580

220 896

205 684

93,11%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-14 985

-27 635

12 650

-45,78%

Фінансові доходи

31 838

21 117

10 721

50,77%

Фінансові витрати

5 092

4 626

466

10,07%

Чистий прибуток

9 803

6 824

2 979

43,65%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

103,85%

59,70%

44,15 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

16,42%

16,22%

0,20 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

8,37%

6,06%

2,31 п.п.

-

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2020 по 30.09.2021 власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» виріс на 41,88% і склав 59,7 млн грн. Зростання власного капіталу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» відбулось за рахунок збільшення обсягів нерозподіленого прибутку в його складі. Зобов’язання Товариства в аналізованому періоді зменшились на 18,44% до 57,49 млн грн. В результаті збільшення власного капіталу Товариства при одночасному зменшенні його зобов’язань відбулось зростання співвідношення між даними показниками на 44,15 п.п. до 103,85%. Отже, станом на 30.09.2021 ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» продовжили зростати. Зокрема, за дев’ять місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року чистий дохід від реалізації Товариства виріс в 1,93 рази і склав 426,58 млн грн. При цьому, за підсумками діяльності впродовж трьох кварталів 2021 року Товариство отримало операційний збиток в обсязі 14,99 млн грн, що майже вдвічі менше за операційний збиток за три квартали 2020 року. Фінансові доходи ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді виросли на 50,77% до 31,84 млн грн, а його чистий прибуток збільшився на 43,65% до 9,8 млн грн. 

3. Станом на 30.09.2021 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не використовувало в своїй діяльності кредити банків, проте залучало кошти від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме зростанню обсягів бізнесу Товариства. Станом на 30.09.2021 серед інвесторів було розміщено облігацій на 8,05 млн грн. При цьому, Агентство зазначає, що фінансові доходи Товариства повністю покривають не лише витрати на обслуговування випуску облігацій, але і сукупну заборгованість перед інвесторами в облігації та за кредитами банків станом на початок четвертого кварталу 2021 року. 

3. Вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за період з 30.09.2020 по 30.09.2021 виросла на 4,58% до 76,17 млн грн. Агентство зазначає, що залучені від розміщення облігацій серії В ресурси створюють потенціал для подальшого нарощення обсягів лізингового портфеля та збільшення прибутковості Компанії. Кількість договорів лізингу в портфелі ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді збільшилась на 123 договори, і станом на початок четвертого кварталу 2021 року їх загальна кількість склала 2469. 

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

76 171

72 837

3 334

4,58%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 469

2 346

123

5,24%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

18 411

17 605

806

4,58%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

56 890

53 879

3 011

5,59%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

7 172

1 714

5 458

318,44%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

31 667

41 124

-9 457

-23,00%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

35 199

38 876

-3 677

-9,46%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

56 398

53 883

2 515

4,67%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

57 761

55 232

2 529

4,58%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

24 611

31 461

-6 850

-21,77%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Агентство зазначає, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на кінець третього кварталу 2021 року був високим. Так, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.09.2021 р. склала 9,42%, а середня вартість одного договору лізингу становила 30,85 тис. грн.

Агентство звертає увагу, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді покращився: станом на 30.09.2021р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 41,57%, що було на 14,89 п.п. менше ніж рік тому. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви повністю покривали вартість прострочених договорів лізингу. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, показало, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан, та не мало заборгованості зі сплати податків. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом, зростання чистого доходу від реалізації продукції та вартості лізингового портфеля, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 07.12.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com