Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


25/06/2024

25 червня 2024 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2024 року, а також особливої та регульованої інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %)

Показники

І квартал 2024 року (31.03.2024)

І квартал 2023 року (31.03.2023)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

863

1 092

-229

-20,97%

Запаси

29 187

22 991

6 196

26,95%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

63 639

54 559

9 080

16,64%

Короткострокові кредити банків

0

0

0

-

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

20 913

20 395

518

2,54%

Зобов’язання всього

74 001

62 928

11 073

17,60%

Активи всього

137 640

117 487

20 153

17,15%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

69 835

30 364

39 471

129,99%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-628

10

-638

-

Фінансові доходи

199

135

64

47,41%

Інші доходи

3 746

1 311

2 435

185,74%

Фінансові витрати

1 425

1 222

203

16,61%

Чистий прибуток

1 524

174

1 350

775,86%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

86,00%

86,70%

-0,70 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

2,39%

0,32%

2,07 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,11%

0,15%

0,96 п.п.

-

Джерело                                             Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за період з 31.03.2023 по 31.03.2024 виріс на 16,64% до 63,64 млн грн, а його зобов’язання показали приріст на 17,60% до 74 млн грн. При цьому, станом на 01.04.2024 власний капітал Товариства був на 95,09% сформований з нерозподіленого прибутку. В результаті відповідного руху показників в аналізованому періоді відбулось незначне зниження співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 0,70 п.п. до 86,00%. Отже, станом на початок другого кварталу 2024 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року виріс в 2,3 раза і склав 69,84 млн грн. При цьому, за підсумками першого кварталу 2024 року чистий прибуток Товариства виріс до 1,52 млн грн, що було на 1,35 млн грн або в 8,76 раза більше ніж прибуток за перший квартал 2023 року. 

3. Станом на 01.04.2024 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не користувалось кредитами банків, а залучало ресурси від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 31.03.2024 серед інвесторів було розміщено облігацій на 20,91 млн грн. За інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання, зокрема в травні 2024 року було сплачено відсотки по 12-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 8 травня 2024 року. 1 квітня 2024 року Товариство повідомило про встановлення відсоткової ставки за облігаціями серії В на 13-й та 14-й відсоткові періоди, які триватимуть по 07.08.2024 р. та по 06.11.2024 відповідно, на рівні 24% річних. 

4. За період з 31.03.2023 по 31.03.2024 вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» виросла на 5,48% до 90,75 млн грн, а кількість договорів лізингу в портфелі Товариства виросла на 234 договори, і станом на початок другого кварталу 2024 року їх загальна кількість склала 3149 договорів.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал 2024 року (31.03.2024)

І квартал 2023 року (31.03.2023)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

90 750

86 037

4 713

5,48%

Кількість договорів лізингу (шт.)

3 149

2 915

234

8,03%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

29 775

26 104

3 671

14,06%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

75 972

71 411

4 561

6,39%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

4 801

5 750

-949

-16,50%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

58 694

40 783

17 911

43,92%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

50 184

36 012

14 172

39,35%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

14 828

12 738

2 090

16,41%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

60 975

59 933

1 042

1,74%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

25 872

28 430

-2 558

-9,00%

Джерело                                            Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок другого кварталу 2024 року був високим і продовжив покращуватись. Зокрема, станом на 31.03.2024 р. порівняно з 31.03.2023 р. середня вартість одного договору лізингу знизилась з 29,52 тис. грн до 28,82 тис. грн. При цьому, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.03.2024 р. зменшилась до 5,29%, що було на 1,39 п.п. менше ніж рік тому. До негативних факторів Агентство відносить зростання в аналізованому періоді частки прострочених активів в лізинговому портфелі ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»: за період з 31.03.2023 по 31.03.2024 частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, збільшилась на 17,27 п.п. до 64,68%. 

Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2024 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом, прибуткову діяльність та хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. До негативних факторів Агентство відносить зростання в лізинговому портфелі частки договорів, за якими має місце затримка платежів. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com