Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


09/05/2022

9 травня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2021 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2021 рік (тис. грн, %)

Показники

2021 рік

(31.12.2021)

2020 рік

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

207

7 658

-7 451

-97,30%

Запаси

25 979

23 236

2 743

11,80%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

57 142

53 167

3 975

7,48%

Короткострокові кредити банків

1 559

1 723

-164

-9,52%

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

26 092

 8 300

17 792

214,36%

Зобов’язання всього

77 334

66 090

11 244

17,01%

Активи всього

134 476

119 257

15 219

12,76%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

571 639

300 653

270 986

90,13%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-29 715

-23 347

-6 368

27,28%

Фінансові доходи

43 748

27 760

15 988

57,59%

Фінансові витрати

6 102

5 247

855

16,30%

Чистий прибуток

9 094

1 628

7 466

458,60%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

73,89%

80,45%

-6,56 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

15,91%

3,06%

12,85 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

6,76%

1,37%

5,39 п.п.

-

                                                          Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Впродовж 2021 року власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» виріс на 7,48% до 57,14 млн грн. Зростання власного капіталу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» відбулось за рахунок збільшення обсягів нерозподіленого прибутку в його складі. Зобов’язання Товариства в 2021 році збільшились на 17,01% до 77,33 млн грн. Більші темпи зростання зобов’язань ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» призвели до зниження співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства на 6,56 п.п. до 73,89%. Отже, станом на початок 2022 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом.

 2. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» продемонстрували істотне зростання. Зокрема, чистий дохід від реалізації Товариства за 2021 рік порівняно з 2020 роком виріс на 90,13% до 571,64 млн грн. За підсумками діяльності впродовж 2021 року Товариство отримало операційний збиток в обсязі 29,72 млн грн. При цьому, фінансові доходи ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді виросли на 57,59% до 43,75 млн грн, а його чистий прибуток збільшився в 5,6 разів до 9,09 млн грн.

 3. Станом на 31.12.2021 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» залучало кошти у вигляді короткострокових кредитів банків та від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 31.12.2021 серед інвесторів було розміщено облігацій на 26,09 млн грн. При цьому, Агентство зазначає, що фінансові доходи Товариства повністю покривають не лише витрати на обслуговування випуску облігацій, але і сукупну заборгованість перед інвесторами в облігації та за кредитами банків станом на початок 2022 року.

 4. Вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» впродовж 2021 року виросла на 48,71% і станом на 31.12.2021 склала 99,41 млн грн. Агентство зазначає, що залучені від розміщення облігацій серії В ресурси створюють потенціал для подальшого нарощення обсягів лізингового портфеля та збільшення прибутковості Компанії. Кількість договорів лізингу в портфелі ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді збільшилась на 211 договорів, і станом на початок 2022 року їх загальна кількість склала 2565 договорів.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

2021 рік

(31.12.2021)

2020 рік

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

99 411

66 851

32 560

48,71%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 565

2 354

211

8,96%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

19 276

16 158

3 118

19,30%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

79 763

48 245

31 518

65,33%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

6 830

1 722

5 108

296,71%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

27 881

21 591

6 290

29,13%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

35 305

28 450

6 855

24,09%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

76 464

68 452

8 012

11,70%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

80 135

50 693

29 442

58,08%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

30 670

23 485

7 185

30,60%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 Агентство зазначає, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок 2022 року був високим. Так, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.12.2021 р. склала 6,87%, а середня вартість одного договору лізингу становила 38,76 тис. грн.

Агентство звертає увагу, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в 2021 році покращився: станом на 31.12.2021р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 28,05%, що було на 4,25 п.п. менше ніж станом на початок 2021 року. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви повністю покривали вартість прострочених договорів лізингу.

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2021 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, зростання чистого доходу від реалізації продукції та чистого прибутку Товариства, істотний приріст вартості лізингового портфеля, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 09.05.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com