Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


25/07/2022

25 липня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2022 року (тис. грн, %)

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 527

2 200

-673

-30,59%

Запаси

23 301

29 217

-5 916

-20,25%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

52 116

57 885

-5 769

-9,97%

Короткострокові кредити банків

5 184

5 718

-534

-9,34%

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

27 170

0

27 170

-

Зобов’язання всього

81 732

60 368

21 364

35,39%

Активи всього

133 848

118 253

15 595

13,19%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

75 286

148 094

-72 808

-49,16%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-15 111

-3 351

-11 760

350,94%

Фінансові доходи

8 366

11 010

-2 644

-24,01%

Фінансові витрати

1 381

647

734

113,45%

Чистий прибуток

-4 982

5 710

-10 692

-187,25%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

63,76%

95,89%

-32,13 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-9,56%

9,86%

-19,42 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

-3,72%

4,83%

-8,55 п.п.

-

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 31.03.2021р. по 31.03.2022р. власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» знизився на 9,97% до 52,12 млн грн, а його зобов’язання збільшились на 35,39% до 81,73 млн грн. В результаті більших темпів зростання зобов’язань ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді відбулось зниження співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 32,13 п.п. до 63,76%. Отже, станом на початок другого кварталу 2022 року, не дивлячись на зниження відповідного показника, ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом.

2. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» знизились. Зокрема, чистий дохід від реалізації Товариства за перший квартал 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року зменшився майже вдвічі до 75,29 млн грн. За підсумками діяльності в першому кварталі 2022 року Товариство отримало операційний збиток в обсязі 15,11 млн грн та чистий збиток в обсязі 4,98 млн грн. При цьому, фінансові доходи ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді зменшились на 24,01% до 8,37 млн грн.

3. Станом на 31.03.2022 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» залучало кошти у вигляді короткострокових кредитів банків та від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 31.03.2022 серед інвесторів було розміщено облігацій на 27,17 млн грн. При цьому, фінансові доходи Товариства повністю покривають витрати на обслуговування випуску облігацій та витрати по сплаті відсотків за кредитами банків. Агентство зазначає, що за інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконало зобов'язання щодо сплати відсотків по 4-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 11 травня 2022 року, а також не має прострочених заборгованостей перед банками, і вчасно сплачує відсотки за користування овердрафтовою лінією. Окрім того, 30.03.2022 р. Товариство повідомило про незмінність відсоткової ставки за облігаціями серії В на 5 та 6 відсоткові періоди, та залишило її на рівні 18% річних.

4. Вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» впродовж періоду з 31.03.2021р. по 31.03.2022р. виросла на 68,84% до 107,64 млн грн. При цьому, кількість договорів лізингу в портфелі ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді збільшилась на 300 договорів, і станом на початок другого кварталу 2022 року їх загальна кількість склала 2686 договорів. Агентство зазначає, що повномасштабна військова агресія росії та запровадження в Україні воєнного стану дещо обмежили можливості Товариства щодо залучення на ринку ресурсів, які могли б створити потенціал для подальшого нарощення обсягів лізингового портфеля та позитивно вплинути на прибутковість Компанії. Крім того, в першому кварталі 2022 року на лізинговий бізнес Компанії впливало зниження рівня ділової активності в країні.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

107 635

63 750

43 885

68,84%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 686

2 386

300

12,57%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

25 774

15 268

10 506

68,81%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

88 656

45 051

43 605

96,79%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

6 667

1 705

4 962

290,98%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

64 059

36 853

27 205

73,82%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

41 281

32 556

8 725

26,80%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

12 554

19 041

-6 487

-34,07%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

81 842

48 482

33 359

68,81%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

32 981

24 525

8 456

34,48%

                                                          Джеело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 Агентство звертає увагу, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок другого кварталу 2022 року був високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.03.2022 р. склала 6,19%, а середня вартість одного договору лізингу становила 40,07 тис. грн.

Агентство зазначає, що не дивлячись на складну макроекономічну ситуацію в Україні, викликану нападом росії, ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» докладає зусиль щодо недопущення погіршення рівня платіжної дисципліни своїх клієнтів. Так, станом на 31.03.2022р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 59,51%, що було лише на 1,70 п.п. більше ніж рік тому. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви повністю покривали вартість прострочених договорів лізингу.

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, вагомі обсяги фінансових доходів, які покривають витрати на обслуговування кредитів банків та виплату відсотків за облігаціями, зростання вартості лізингового портфеля, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. До негативних факторів, які спровоковані поточною макроекономічною ситуацією, що виникла в результаті нападу росії, Агентство відносить зростання частки договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів, а також наявність у Товариства чистого та операційного збитків.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 25.07.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com