Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


26/09/2022

26 вересня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2022 року (тис. грн, %)

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 316

567

749

132,10%

Запаси

17 565

31 796

-14 231

-44,76%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

56 819

57 587

-768

-1,33%

Короткострокові кредити банків

4 649

0

4 649

-

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

27 163

88 000

-60 837

-69,13%

Зобов’язання всього

80 402

141 350

-60 948

-43,12%

Активи всього

137 221

198 937

-61 716

-31,02%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

98 013

288 245

-190 232

-66,00%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-13 369

-10 730

-2 639

24,59%

Фінансові доходи

14 097

21 238

-7 141

-33,62%

Фінансові витрати

2 889

3 205

-316

-9,86%

Чистий прибуток

77

5 902

-5 825

-98,70%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

70,67%

40,74%

29,93 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

0,14%

10,25%

-10,11 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,06%

2,97%

-2,91 п.п.

-

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.06.2021р. по 30.06.2022р. власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» знизився на 1,33% до 56,82 млн грн, а його зобов’язання скоротились на 43,12% до 80,4 млн грн. Істотні темпи зниження обсягу зобов’язань ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» призвели до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 29,93 п.п. до 70,67%. Отже, станом на початок другого півріччя 2022 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом.

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року зменшився на 66% і склав 98,01 млн грн. За підсумками діяльності в першому півріччі 2022 року Товариство отримало операційний збиток в обсязі 13,37 млн грн. При цьому, в другому кварталі 2022 року Товариство повернулось до прибуткової діяльності (чистий збиток за перший квартал 2022 року становив 4,98 млн грн) і за підсумками першого півріччя отримало чистий прибуток в обсязі 77 тис. грн. Також Агентство відмічає зниження в аналізованому періоді фінансових доходів ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС».

3. Станом на 30.06.2022 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» залучало кошти у вигляді короткострокових кредитів банків та від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 30.06.2022 серед інвесторів було розміщено облігацій на 27,16 млн грн. При цьому, фінансові доходи Товариства істотно перевищують витрати на обслуговування випуску облігацій та витрати по сплаті відсотків за кредитами банків. Агентство зазначає, що за інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконало зобов'язання щодо сплати відсотків по 5-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 10 серпня 2022 року, а також не має прострочених заборгованостей перед банками, і вчасно сплачує відсотки за користування овердрафтовою лінією. 30.03.2022 р. Товариство повідомило про незмінність відсоткової ставки за облігаціями серії В на 5 та 6 відсоткові періоди, та залишило її на рівні 18% річних.

4. Впродовж періоду з 30.06.2021р. по 30.06.2022р. вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» виросла на 91,59% і склала 112,34 млн грн, а кількість договорів лізингу в портфелі збільшилась на 455 договорів, і станом на початок другого півріччя 2022 року їх загальна кількість склала 2773 договори. Агентство зазначає, що повномасштабна військова агресія росії та запровадження в Україні воєнного стану дещо обмежили можливості Товариства щодо залучення на ринку облігацій ресурсів, які могли б створити потенціал для подальшого нарощення обсягів лізингового портфеля Компанії.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

112 339

58 634

53 705

91,59%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 773

2 318

455

19,63%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

26 905

11 369

15 536

136,65%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

94 655

38 531

56 124

145,66%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

6 397

2 738

3 659

133,64%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

40 480

28 063

12 417

44,25%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

35 342

29 408

5 934

20,18%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

25 029

36 513

-11 484

-31,45%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

85 433

47 265

38 168

80,75%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

29 696

17 543

12 153

69,28%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Агентство звертає увагу, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок другого півріччя 2022 року був високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.06.2022 р. склала 5,69%, а середня вартість одного договору лізингу становила 40,51 тис. грн.

Агентство зазначає, що не дивлячись на складну макроекономічну ситуацію в Україні, викликану нападом росії, ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді покращило рівень платіжної дисципліни своїх клієнтів. Так, станом на 30.06.2022р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 36,03%, що було на 11,83 п.п. менше ніж рік тому. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви повністю покривали вартість прострочених договорів лізингу. Також Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р.

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, вагомі обсяги фінансових доходів, які істотно перевищують витрати на обслуговування кредитів банків та виплату відсотків за облігаціями, зростання вартості лізингового портфеля, хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами та зменшення частки договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 26.09.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com