Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


12/04/2023

12 квітня 2023 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2022 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %)

Показники

2022 рік (31.12.2022)

2021 рік (31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

846

207

639

308,70%

Запаси

17 064

25 979

-8 915

-34,32%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

55 021

57 142

-2 121

-3,71%

Короткострокові кредити банків

0

1 559

-1 559

-100,00%

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

20 464

26 092

-5 628

-21,57%

Зобов’язання всього

68 092

77 334

-9 242

-11,95%

Активи всього

123 113

134 476

-11 363

-8,45%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

193 780

571 639

-377 859

-66,10%

Фінансовий результат від операційної діяльності

3 590

-29 715

33 305

-

Фінансові доходи

0

43 748

-43 748

-100,00%

Фінансові витрати

6 267

6 102

165

2,70%

Чистий прибуток

1 041

9 094

-8 053

-88,55%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

80,80%

73,89%

6,91 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

1,89%

15,91%

-14,02 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,85%

6,76%

-5,91 п.п.

-

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За 2022 рік власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» знизився на 3,71% до 55,02 млн грн, а його зобов’язання скоротились на 11,95% до 68,09 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 6,91 п.п. до 80,80%, що позитивно оцінюється Агентством. Отже, станом на початок 2023 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2022 рік порівняно з 2021 роком зменшився на 66,10% і склав 193,78 млн грн. При цьому, діяльність Товариства за підсумками 2022 року була прибутковою. Зокрема, операційний прибуток за 2022 рік виріс до 3,59 млн грн, в той час як за 2021 рік було отримано операційний збиток. Агентство нагадує, що ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за підсумками першого кварталу 2022 року отримало збиток в сумі 4,98 млн грн, але вже у другому кварталі повернулось до прибуткової роботи, що дозволило за підсумками 2022 року отримати чистий прибуток в обсязі 1,04 млн грн. 

3. Станом на початок 2023 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не користувалось кредитами банків, а залучало ресурси від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 31.12.2022 серед інвесторів було розміщено облігацій на 20,46 млн грн. За інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання, зокрема в лютому 2023 року було сплачено відсотки по 7-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 8 лютого 2023 року. ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не має прострочених заборгованостей перед банками, і вчасно сплачує відсотки за користування овердрафтовою лінією. 31 березня 2023 року Товариство повідомило про встановлення відсоткової ставки за облігаціями серії В на 9 та 10 відсоткові періоди, які триватимуть по 09.08.2023 р. та по 08.11.2023 р. відповідно, на рівні 26% річних. 

4. За 2022 рік вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» зменшилась на 2,21% і склала 97,22 млн грн, при цьому, кількість договорів лізингу в портфелі збільшилась на 368 договорів, і станом на початок 2023 року їх загальна кількість склала 2933 договори. Агентство зазначає, що повномасштабна військова агресія росії та запровадження в Україні воєнного стану дещо обмежили можливості Товариства щодо залучення на ринку облігацій ресурсів, які могли б створити потенціал для подальшого нарощення обсягів лізингового портфеля Компанії. З іншого боку, за інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», в четвертому кварталі 2022 року більше ніж у двічі збільшились обсяги купівлі-продажів автомобілів відносно третього кварталу 2022 року, що створює потенціал для подальшого нарощення обсягів бізнесу Компанії.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

2022 рік (31.12.2022)

2021 рік (31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

97 217

99 411

-2 194

-2,21%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 933

2 565

368

14,35%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

23 284

19 276

4 008

20,79%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

82 355

79 763

2 592

3,25%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

5 919

6 830

-911

-13,34%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

36 964

27 881

9 083

32,58%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

35 826

35 305

521

1,48%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

65 707

76 464

-10 757

-14,07%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

73 934

80 135

-6 201

-7,74%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

25 392

30 670

-5 278

-17,21%

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Агентство звертає увагу, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок 2023 року був високим і покращився порівняно з показником, що мав місце рік тому. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.12.2022 р. порівняно з 31.12.2021 р. зменшилась на 0,78 п.п. і склала 6,09%, а середня вартість одного договору лізингу знизилась з 38,76 тис. грн до 33,15 тис. грн.

Агентство зазначає, що показники діяльності ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" у четвертому кварталі 2022 року збільшились порівняно з показниками за третій квартал 2022 року. Це стало можливим завдяки тому, що почали відроджуватись механізми фінансування, що дало можливість збільшити витрати на купівлю автомобілів, та, як наслідок, - заключити більшу кількість договорів фінансового лізингу.

При цьому, враховуючи складну макроекономічну ситуацію та з метою мінімізації втрат підприємства одним з основних напрямків роботи ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» залишається робота з простроченими активами. Так, станом на 31.12.2022р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 38,02%, що було на 0,23 п.п. менше ніж станом на 30.09.2022. Також Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за 2022 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом, прибуткову діяльність, збереження обсягів лізингового портфеля та хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 12.04.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com