Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


29/06/2023

29 червня 2023 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %)

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 092

1 527

-435

-28,49%

Запаси

22 991

23 301

-310

-1,33%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

54 559

52 116

2 443

4,69%

Короткострокові кредити банків

0

5 184

-5 184

-100,00%

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

20 395

27 170

-6 775

-24,94%

Зобов’язання всього

62 928

81 732

-18 804

-23,01%

Активи всього

117 487

133 848

-16 361

-12,22%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

30 364

75 286

-44 922

-59,67%

Фінансовий результат від операційної діяльності

10

-15 111

15 121

-

Фінансові доходи

135

8 366

-8 231

-98,39%

Фінансові витрати

1 222

1 381

-159

-11,51%

Чистий прибуток

174

-4 982

5 156

-

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

86,70%

63,76%

22,94 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

0,32%

-9,56%

9,88 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,15%

-3,72%

3,87 п.п.

-

                                                      Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 31.03.2022 по 31.03.2023 власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» показав приріст на 4,69% до 54,56 млн грн, а його зобов’язання скоротились на 23,01% до 62,93 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 22,94 п.п. до 86,70%, що позитивно оцінюється Агентством. Отже, станом на початок другого кварталу 2023 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зменшився на 59,67% і склав 30,36 млн грн. При цьому, діяльність Товариства за підсумками першого кварталу 2023 року була прибутковою. Зокрема, операційний прибуток за перші три місяці 2023 року склав 10 тис. грн, а чистий прибуток виріс до 174 тис. грн, в той час як за перший квартал 2022 року було отримано операційний та чистий збитки. 

3. Станом на початок другого кварталу 2023 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не користувалось кредитами банків, а залучало ресурси від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 31.03.2023 серед інвесторів було розміщено облігацій на 20,40 млн грн. За інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання, зокрема в травні 2023 року було сплачено відсотки по 8-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 10 травня 2023 року. ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не має прострочених заборгованостей перед банками, і вчасно сплачує відсотки за користування овердрафтовою лінією. 31 березня 2023 року Товариство повідомило про встановлення відсоткової ставки за облігаціями серії В на 9 та 10 відсоткові періоди, які триватимуть по 09.08.2023 р. та по 08.11.2023 р. відповідно, на рівні 26% річних. 

4. За період з 31.03.2022 по 31.03.2023 вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» зменшилась на 20,07% і склала 86,04 млн грн, при цьому, кількість договорів лізингу в портфелі виросла на 229 договорів, і станом на початок другого кварталу 2023 року їх загальна кількість склала 2915 договорів. Агентство зазначає, що повномасштабна військова агресія росії та запровадження в Україні воєнного стану дещо обмежили можливості Товариства щодо залучення на ринку облігацій ресурсів, які могли б створити потенціал для подальшого нарощення обсягів лізингового портфеля. Проте, за інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», в першому кварталі 2023 року продажі автомобілів продовжили зростати, що створює потенціал для нарощення обсягів бізнесу Компанії в майбутньому.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

86 037

107 635

-21 598

-20,07%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 915

2 686

229

8,53%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

26 104

25 774

330

1,28%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

71 411

88 656

-17 245

-19,45%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

5 750

6 667

-917

-13,75%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

40 783

64 059

-23 276

-36,34%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

36 012

41 281

-5 269

-12,76%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

12 738

12 554

184

1,47%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

59 933

81 842

-21 909

-26,77%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

28 430

32 981

-4 551

-13,80%

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Агентство звертає увагу, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок другого кварталу 2023 року був високим і покращився порівняно з показником, що мав місце рік тому. Зокрема, станом на 31.03.2023 р. порівняно з 31.03.2022 р. середня вартість одного договору лізингу знизилась з 40,08 тис. грн до 29,52 тис. грн, а питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на початок другого кварталу 2023 року склала 6,69%.

Агентство зазначає, що ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" у першому кварталі 2023 року порівняно з показниками за перший квартал 2022 року покращило показники чистого та операційного прибутку, а також на 1,47% збільшило обсяг сукупних лізингових платежів, отриманих від клієнтів за період.

При цьому, враховуючи складну макроекономічну ситуацію та з метою мінімізації втрат підприємства важливим напрямком роботи ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» залишається робота з простроченими активами. Так, станом на 31.03.2023р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, зменшилась порівняно з показником на 31.03.2022 на 36,34%, а їх частка в лізинговому портфелі зменшилась на 12,12 п.п. до 47,40%. Також Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перший квартал 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом, прибуткову діяльність та хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. До негативних факторів Агентство відносить уповільнення бізнес-активності Товариства та зменшення обсягів лізингового портфеля. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 29.06.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com