Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


16/01/2024

16 січня 2024 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2023 року, а також особливої та регульованої інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2023 року (30.09.2023)

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 224

153

2 071

1353,59%

Запаси

18 192

13 719

4 473

32,60%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

0,00%

Власний капітал

57 019

55 160

1 859

3,37%

Короткострокові кредити банків

0

1 903

-1 903

-100,00%

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

24 953

26 341

-1 388

-5,27%

Зобов’язання всього

82 249

80 982

1 267

1,56%

Активи всього

139 268

136 142

3 126

2,30%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

100 871

128 102

-27 231

-21,26%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-5 563

-20 604

15 041

-73,00%

Фінансові доходи

571

23 520

-22 949

-97,57%

Інші доходи

15 149

4 141

11 008

265,83%

Фінансові витрати

5 634

4 354

1 280

29,40%

Чистий прибуток

2 967

650

2 317

356,46%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

69,32%

68,11%

1,21 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

5,20%

1,18%

4,02 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,13%

0,48%

1,65 п.п.

-

Джерело                                            Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за період з 30.09.2022 по 30.09.2023 виріс на 3,37% до 57,02 млн грн, а його зобов’язання збільшились на 1,56% до 82,25 млн грн. При цьому, станом на 01.10.2023 власний капітал Товариства на 94,5% був сформований з нерозподіленого прибутку. Більші темпи зростання власного капіталу в аналізованому періоді призвели до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Товариства: на 1,21 п.п. до 69,32%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2023 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зменшився на 21,26% і склав 100,87 млн грн. При цьому, за підсумками перших трьох кварталів 2023 року чистий прибуток Товариства склав 2,97 млн грн, що було на 2,32 млн грн або в 4,6 раза більше ніж прибуток за перші три квартали 2022 року. 

3. Станом на 30.09.2023 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не користувалось кредитами банків, а залучало ресурси від випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, спрямовуються на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг. Станом на 30.09.2023 серед інвесторів було розміщено облігацій на 24,95 млн грн. За інформацією ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання, зокрема в листопаді 2023 року було сплачено відсотки по 10-му відсотковому періоду облігацій серії В, який закінчився 8 листопада 2023 року. 4 жовтня 2023 року Товариство повідомило про встановлення відсоткової ставки за облігаціями серії В на 11?й та 12-й відсоткові періоди, які триватимуть по 07.02.2024 р. та по 08.05.2024 р. відповідно, на рівні 24% річних. 

4. За період з 30.09.2022 по 30.09.2023 вартість лізингового портфеля ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» зменшилась на 15,94% і склала 102,23 млн грн, а кількість договорів лізингу в портфелі Товариства виросла на 288 договорів, і станом на початок четвертого кварталу 2023 року їх загальна кількість склала 3245 договорів.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців 2023 року (30.09.2023)

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

102 233

121 626

-19 393

-15,94%

Кількість договорів лізингу (шт.)

3 245

2 957

288

9,74%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

31 018

29 129

1 889

6,48%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

88 718

105 561

-16 843

-15,96%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

5 225

6 071

-846

-13,94%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

44 418

46 518

-2 100

-4,51%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

32 710

38 213

-5 503

-14,40%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

43 338

45 250

-1 912

-4,23%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

71 215

92 496

-21 281

-23,01%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

20 395

30 024

-9 629

-32,07%

Джерело                                            Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на початок четвертого кварталу 2023 року був високим і покращився порівняно з показником, що мав місце рік тому. Зокрема, станом на 30.09.2023 р. порівняно з 30.09.2022 р. середня вартість одного договору лізингу знизилась з 41,13 тис. грн до 31,5 тис. грн. При цьому, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.09.2023 р. склала 5,11%, що було на 0,12 п.п. більше ніж рік тому. До негативних факторів Агентство відносить зростання в аналізованому періоді частки прострочених активів в лізинговому портфелі ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», хоча їх сукупна вартість зменшилась. Так, станом на 30.09.2023р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, знизилась порівняно з показником на 30.09.2022 на 4,51%, проте їх частка в лізинговому портфелі збільшилась на 5,20 п.п. до 43,45%. 

Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за дев’ять місяців 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, прибуткову діяльність та хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. До негативних факторів Агентство відносить зростання в лізинговому портфелі частки договорів, за якими має місце затримка платежів. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 16.01.2024

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com