Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»


13/09/2021

13 вересня 2021 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії В ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34410930) на рівні uaА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, %)

Показники

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

І півріччя 2020 року

(30.06.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

567

4 231

-3 664

-86,60%

Запаси

31 796

19 682

12 114

61,55%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 125

3 125

0

-

Власний капітал

57 587

44 138

13 449

30,47%

Короткострокові кредити банків

0

0

0

-

Довгострокові кредити банків

0

9 320

-9 320

-100,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

88 000

8 327

79 673

956,80%

Зобов’язання всього

141 350

75 678

65 672

86,78%

Активи всього

198 937

119 816

79 121

66,04%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

288 245

146 446

141 799

96,83%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-10 730

-22 892

12 162

-

Фінансові доходи

21 238

15 222

6 016

39,52%

Фінансові витрати

3 205

3 806

-601

-15,79%

Чистий прибуток

5 902

8 158

-2 256

-27,65%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

40,74%

58,32%

-17,58 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

10,25%

18,48%

-8,23 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,97%

6,81%

-3,84 п.п.

-

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.06.2020 по 30.06.2021 основні балансові показники ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, за аналізований період власний капітал Товариства виріс на 30,47% до 57,59 млн грн, а його зобов’язання збільшились на 86,78% до 141,35 млн грн. Зростання власного капіталу Товариства в аналізованому періоді відбулось за рахунок його прибуткової діяльності та зростання обсягів нерозподіленого прибутку у структурі власного капіталу. В результаті більших темпів приросту зобов’язань ніж власного капіталу, станом на кінець першого півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» зменшилось на 17,58 п.п. до 40,74%. 

2. В аналізованому періоді ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» істотно збільшило обсяги бізнесу. Зокрема, за перше півріччя 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року чистий дохід від реалізації Товариства виріс в 1,97 рази і склав 288,25 млн грн. Розмір операційного збитку ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за підсумками діяльності впродовж першого півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року зменшився більше ніж вдвічі до 10,73 млн грн, а його фінансові доходи виросли на 39,52% до 21,24 млн грн. За підсумками діяльності в першому півріччі 2021 року діяльність ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» була прибутковою: його чистий прибуток склав 5,9 млн грн, що було на 27,65% менше ніж за перше півріччя 2020 року. 

3. Станом на 30.06.2021 року ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не використовувало в своїй діяльності кредити банків, проте залучало кошти шляхом випуску облігацій. Зокрема, 29.04.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії В відбувалось в період з 13.05.2021р. до 31.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфеля об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме зростанню обсягів бізнесу Товариства. 

3. Лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на 30.06.2021 порівняно з 30.06.2020 зменшився на 29,68% до 58,63 млн грн. Агентство зазначає, що залучення Товариством фінансових ресурсів від розміщення облігацій в травні 2021 року створює значний потенціал для нарощення обсягів лізингового портфеля та збільшення прибутковості Компанії. Кількість договорів лізингу в портфелі ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді зменшилась на 33 договори, і станом на початок другого півріччя 2021 року загальна кількість діючих договорів лізингу склала 2318.

Агентство зазначає, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» станом на кінець першого півріччя 2021 року був високим. Так, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії за період з 30.06.2020р. по 30.06.2021р. зменшилась 6,54 п.п. до 4,67%, а середня вартість одного договору лізингу знизилась на 11,2 тис грн до 25,3 тис. грн.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

І півріччя 2020 року

(30.06.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

58 634

83 380

-24 746

-29,68%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 318

2 285

33

1,44%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

11 369

20 153

-8 784

-43,59%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

38 531

57 306

-18 775

-32,76%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

2 738

9 350

-6 612

-70,72%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

28 063

31 149

-3 086

-9,91%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

29 408

34 219

-4 811

-14,06%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

36 513

32 303

4 210

13,03%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

47 265

63 227

-15 962

-25,25%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

17 543

29 060

-11 517

-39,63%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Агентство звертає увагу, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» в аналізованому періоді погіршився: станом на 30.06.2021р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 47,86%, що було на 10,50 п.п. більше ніж станом на 30.06.2020р. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви повністю покривали вартість прострочених договорів лізингу. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, показало, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» за перше півріччя 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання обсягів власного капіталу, збільшення чистого доходу від реалізації продукції та високу диверсифікацію лізингового портфеля за клієнтами. Проте негативним фактором стало зростання частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (укр.) - 13.09.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com