Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ»


19/04/2023

19 квітня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (ЄДРПОУ 42910274) та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» серії А на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2022 рік.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (тис. грн, %)

Показники

2022 рік

(31.12.2022)

2021 рік

(31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

1

0

0,00%

Дебіторська заборгованість

28 172

27 014

1 158

4,29%

Короткострокові і довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

2 149

998

1 151

115,33%

Зобов’язання всього

2 149

998

1 151

115,33%

Зареєстрований (пайовий) капітал

26 002

26 002

0

0,00%

Власний капітал

26 032

26 025

7

0,03%

Активи всього

28 181

27 023

1 158

4,29%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

2 336

1 333

1 003

75,24%

Фінансовий результат від операційної діяльності

41

33

8

24,24%

Фінансові доходи

0

0

0

-

Фінансові витрати

32

9

23

255,56%

Чистий прибуток

7

20

-13

-65,00%

Розрахункові показники:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

1211,35%

2607,72%

-1396,37 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

0,05%

0,10%

-0,05 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

0,03%

0,08%

-0,05 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,02%

0,07%

-0,05 п.п.

-

                                                       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за 2022 рік практично не змінився і станом на 31.12.2022 склав 26,03 млн грн. За цей же період зобов’язання Компанії виросли в 2,15 раза до 2,15 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань Компанії. Проте, не дивлячись на зниження, станом на початок 2023 року власний капітал ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» більше ніж у 12 разів перевищував його зобов’язання, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Компанії власним капіталом. 

2. Станом на початок 2023 року ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» не використовувало в своїй діяльності короткострокові та довгострокові кредити банків. Агентство зазначає, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» знаходилось в процесі розміщення іменних відсоткових незабезпечених облігацій серії А загальною номінальною вартістю 70 млн грн. Тимчасове свідоцтво про випуск облігацій Товариства було зареєстроване НКЦПФР 27 січня 2022 року. Кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування факторингових операцій з купівлі нерухомості. Агентство очікує, що нарощення обсягів бізнесу Товариства сприятиме збільшенню його прибутковості. 

3. Чистий дохід від реалізації ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за 2022 рік порівняно з 2021 роком виріс на 75,24% до 2,34 млн грн, а його операційний прибуток збільшився на 24,24% і склав 0,04 млн грн. За підсумками діяльності впродовж 2022 року діяльність ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» була прибутковою: чистий прибуток Товариства склав 7 тис. грн. 

4. Станом на початок 2023 року ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» мало в портфелі одну угоду з юридичною особою з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, в обсязі 25,95 млн грн. Впродовж аналізованого періоду кредитний портфель Товариства не змінювався і поки що знаходиться в стадії формування. За інформацією ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Товариство має намір почати надання послуг з фінансування будівництва відразу як тільки це дозволить ситуація в Україні. Агентство очікує, що після залучення Товариством коштів від розміщення випуску облігацій серії А та їх спрямування на факторингові операції з купівлі нерухомості, обсяг кредитного портфеля та його дохідність істотно зростуть.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (тис. грн, %, шт.)

Показники

2022 рік

(31.12.2022)

2021 рік

(31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

25 951

25 951

0

0,00%

Кількість виданих кредитів, шт.

1

1

0

0,00%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

25 951

25 951

0

0,00%

Вартість договорів від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

25 951

25 951

0

0,00%

Частка договорів з 3-ма найбільшими клієнтами у портфелі

100,00%

100,00%

0,00%

-

Сукупні платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

0

0

0

-

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

0%

0%

0,00 п.п.

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

1 298

300

998

332,67%

Ефективна ставка, %

9,00%

9,00%

0,00 п.п.

-

                                                        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Аналізуючи кількісні та якісні характеристики кредитного портфеля ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Агентство відмічає низький рівень його диверсифікації. Станом на 31.12.2022 кредитний портфель Компанії був сформований з кредиту одному позичальнику. Позичальник виконував свої зобов’язання, але робив це за ефективною ставкою 9%. 

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» та рейтингів облігацій Компанії серії А за підсумками 2022 року Агентство керувалось наступним: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, зростання чистого доходу від реалізації, а також прибуткова діяльність Товариства. При цьому, в Товариства відсутні будь-які критичні активи, які можуть бути знищені впливом війни або можуть заподіяти суттєву шкоду фінансовому стану Товариства через економічну кризу. Проте Агентство звертає увагу, що станом на початок 2023 року розміщення випуску облігацій Товариства ще не відбулось, і тому ринковий кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» ще не сформований, а ризики не проявлені. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com