Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


07/12/2022

7 грудня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій серії А ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 9 місяців 2022 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців

2022 року

(30.09.2022)

9 місяців

2021 року

(30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

14 082

32 996

-18 914

-57,32%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 532

1 525

7

0,46%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

3 845

0

0,00%

Власний капітал

4 839

4 719

120

2,54%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

10 000

-10 000

-100,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

9 000

0

0,00%

Зобов’язання всього

9 243

28 277

-19 034

-67,31%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

1 995

3 055

-1 060

-34,70%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 109

2 448

-1 339

-54,70%

Фінансові доходи

375

1 155

-780

-67,53%

Фінансові витрати

1 079

2 926

-1 847

-63,12%

Чистий прибуток

332

555

-223

-40,18%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

52,35%

16,69%

35,66 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

6,86%

11,76%

-4,90 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,36%

1,68%

0,68 п.п.

-

                                                               Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2021р. по 30.09.2022р. власний капітал ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» виріс на 2,54% до 4,839 млн грн. Зростання власного капіталу Компанії, як і в минулих періодах, відбулось в результаті її прибуткової діяльності та збільшення в структурі власного капіталу обсягу нерозподіленого прибутку. Зобов'язання ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в аналізованому періоді зменшились на 67,31% і склали 9,24 млн грн. Скорочення обсягів зобов’язань Товариства відбулось за рахунок повного погашення в січні 2022 року довгострокового банківського кредиту та відсотків за ним. Станом на 30.09.2022р. в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» 97,37% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Таким чином, в результаті істотного скорочення обсягів зобов’язань ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» виріс рівень забезпеченості Товариства власним капіталом: на 35,66 п.п. до 52,35%, що позитивно оцінюється Агентством.

Агентство нагадує, що облігації ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019р., обсяг емісії становить 9 млн грн, дата погашення – 03.11.2024р. Відсоткова ставка на 11-12 відсоткові періоди (з 07.04.2022р. по 05.10.2022р.) була встановлена Товариством в розмірі 8% річних. Агентство зазначає, що ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в жовтні 2022 року відбулась виплата відсотків 12-го відсоткового періоду за облігаціями Товариства серії А.

2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за підсумками дев’яти місяців 2022 року, склав 1,995 млн грн, що на 34,70% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Прибуток від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2022 року порівняно з показником за дев’ять місяців 2021 року знизився на 54,70% і склав 1,11 млн грн, а його чистий прибуток зменшився на 40,18% до 0,33 млн грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2022 року покривав 12,32% сукупної заборгованості Компанії перед інвесторами в облігації, що мала місце станом на початок четвертого кварталу 2022 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців

2022 року

(30.09.2022)

9 місяців

2021 року

(30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

2 575

7 830

-5 256

-67,12%

Кількість договорів лізингу (шт.)

6

8

-2

-25,00%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

0

7 008

-7 008

-100,00%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

0

0

0

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

2 575

7 008

-4 433

-63,26%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

862

1 091

-229

-20,99%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

2 301

3 224

-922

-28,61%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

1 713

0

1 713

-

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

862

242

620

256,64%

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Складна макроекономічна ситуація, яка склалась в аналізованому періоді, призвела до того, що обсяги бізнесу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» продовжили знижуватись. Зокрема, станом на 30.09.2022р. лізинговий портфель Компанії включав 6 договорів лізингу від юридичних осіб сукупною вартістю 2,58 млн грн, що на 67,12% менше ніж станом на 30.09.2021р. Обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за перші три квартали 2022 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 28,61% і склав 2,3 млн грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії все ще залишається низьким, оскільки договори з трьома найбільшими клієнтами займають 100% його вартості. Станом на 30.09.2022 питома вага договорів, платежі за якими затримані на більше ніж 30 днів, збільшилась порівняно з 30.09.2021 на 19,55 п.п. і склала 33,48%. При цьому, за інформацією ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», Компанія не несе валютних ризиків, оскільки договори укладаються в гривні, в портфелі присутня лише високоліквідна техніка, а довгострокові і середньострокові ризики компенсуються високими авансами та високою прибутковістю угод. Агентство зазначає, що лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» все ще знаходиться на стадії формування, оскільки військова агресія росії та запровадження в Україні воєнного стану негативно вплинули на рівень ділової активності в країні. Тому рейтинг Товариства може бути змінений відповідно до результатів формування лізингового портфеля. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом.

Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що за період свого існування ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» жодного разу не фігурувало в рішеннях українських судів як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р.

Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2022 року показав зростання рівня забезпеченості Компанії власним капіталом та її прибуткову діяльність, при зменшенні обсягів лізингового портфеля та все ще низькому рівні його диверсифікації.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 07.12.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com