Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС»


02/06/2022

2 червня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41125531) та рейтинг облігацій ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» серій А, В, С, D, E на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» (тис. грн, %)

Показники

2021 рік

(31.12.2021)

2020 рік

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 966

19

1 947

10247,37%

Дебіторська заборгованість

68 414

29 080

39 334

135,26%

Короткострокові і довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

41 808

15 146

26 662

176,03%

Поточні зобов’язання і забезпечення

13 205

1 671

11 534

690,25%

Зобов’язання всього

55 013

16 809

38 204

227,28%

Зареєстрований (пайовий) капітал

5 000

5 000

0

0,00%

Власний капітал

15 717

12 532

3 185

25,41%

Активи всього

70 730

29 341

41 389

141,06%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

27 154

8 060

19 094

236,90%

Фінансовий результат від операційної діяльності

6 678

1 650

5 028

304,73%

Фінансові доходи

1 842

351

1 491

424,79%

Фінансові витрати

7 496

1 457

6 039

414,48%

Чистий прибуток

840

446

394

88,34%

Розрахункові показники:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

28,57%

74,56%

-45,99 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

14,89%

1,14%

13,75 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

5,34%

3,56%

1,78 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,19%

1,52%

-0,33 п.п.

-

                                                          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Власний капітал ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» впродовж 2021 року виріс на 25,41% до 15,72 млн грн, а його зобов’язання збільшились в 3,27 рази до 55,01 млн грн. Істотне зростання обсягів зобов’язань викликане розміщенням в 2021 році нових випусків облігацій Товариства.  Більші темпи зростання зобов’язань ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» порівняно з власним капіталом призвели до зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань на 45,99 п.п. до 28,57%.

2. Станом на початок 2022 року ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності короткострокові та довгострокові кредити банків. Агентство нагадує, що впродовж травня 2020 року – жовтня 2021 року ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» було здійснено розміщення іменних відсоткових незабезпечених облігацій серій А, В, С, D та E загальною номінальною вартістю 47,5 млн грн. Кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть спрямовані на надання фінансових кредитів фізичним та юридичним особам в межах ліцензії фінансової установи. Агентство очікує, що нарощення обсягів бізнесу Товариства сприятиме збільшенню його прибутковості. Агентство повідомляє, що за інформацією, наданою ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС», Товариство вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями.

3. За період з 31.12.2020 р. по 31.12.2021 р. грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» виросли з 19 тис. грн до 1,97 млн грн. В результаті, співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями в ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» збільшилось на 13,75 п.п. до 14,89%, що позитивно оцінюється Агентством.

4. Чистий дохід від реалізації ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» за 2021 рік порівняно з 2020 року виріс в 3,37 рази до 27,15 млн грн, а його операційний прибуток збільшився в 4,05 рази і склав 6,68 млн грн. За підсумками діяльності впродовж 2021 року діяльність ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» була прибутковою: чистий прибуток Товариства склав 0,84 млн грн, що на 88,34% більше ніж чистий прибуток за 2020 рік. При цьому, співвідношення між EBIT та поточними зобов’язаннями за підсумками 2021 року склало 50,57%.

5. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» істотно виросли: вартість кредитного портфеля за 2021 рік збільшилась на 88,43% до 29,88 млн грн, а кількість виданих кредитів виросла в 2,12 рази і станом на початок 2022 року склала 1488 кредитів.

  Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

31.12.2021

31.12.2020

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

29 878

15 856

14 022

88,43%

Кількість виданих кредитів, шт.

1 488

702

786

111,97%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

20,08

22,59

-2,51

-11,11%

Вартість договорів від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

564,56

514,56

50

9,72%

Питома вага в портфелі договорів від 3-х найбільших клієнтів, %

1,89%

3,25%

-1,36 п.п.

Сукупні платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

43 428

11 114

32 314

290,75%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

38,76%

20,93%

17,83 п.п.

Ефективна ставка, %

63,89–203,47%

81,40–144,98%

                                                         Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Агентство зазначає, що середній розмір кредиту в портфелі ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» впродовж 2021 року зменшився на 11,11% до 20,08 тис. грн, що свідчить про покращення рівня диверсифікованості кредитного портфеля Компанії за позичальниками. При цьому, негативним фактором є зростання частки кредитів з прострочкою більше 90 днів, яка в аналізованому періоді виросла на 17,83 п.п. до 38,76%. Проте висока ефективна ставка за кредитним портфелем компенсує можливі втрати Компанії від недобросовісних позичальників.

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серій А, В, С, D, E Агентство керувалось наступним: зростання чистого доходу від реалізації, приріст вартості кредитного портфеля, хороший рівень співвідношення між EBIT та поточними зобов’язаннями, а також прибуткова діяльність Компанії. До негативних факторів Агентство відносить зниження Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями та зростання частки простроченої заборгованості в портфелі. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТОВ "КРЕДИТСЕРВІС" - 02.06.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com