Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг KSG Agro S.A.


23/05/2022

23 травня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу KSG Agro S.A. за національною шкалою на рівні на рівні uaА+ (рейтинг за міжнародною шкалою Агентства на рівні ВВВ). Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності KSG Agro S.A за 2021 рік.

 Таблиця. Показники KSG Agro S.A за 2021 рік (тис. дол. США, п.п., %)

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Балансові показники та фінансові результати

Основні засоби

15 398

15 568

-170

-1,09%

Довгострокові біологічні активи

29 688

27 816

1 872

6,73%

Поточні біологічні активи

9 670

6 306

3 364

53,35%

Запаси і с/г продукція

9 250

7 952

1 298

16,32%

Грошові кошти та їх еквіваленти

637

108

529

489,81%

Дебіторська заборгованість

3 880

1 890

1 990

105,29%

Активи всього

71 441

62 952

8 489

13,48%

Довгострокові банківські та інші кредити

24 944

24 520

424

1,73%

Довгострокові зобов’язання, всього

25 742

32 379

-6 637

-20,50%

Короткострокові банківські та інші кредити

2 647

2 878

-231

-8,03%

Кредиторська заборгованість

8 270

10 118

-1 848

-18,26%

Поточні зобов’язання, всього

22 365

25 191

-2 826

-11,22%

Всього зобов’язання

48 107

57 570

-9 463

-16,44%

Власний капітал

23 334

5 382

17 952

333,56%

Статутний (акціонерний) капітал

150

150

0

0,00%

Дохід

30 746

21 338

9 408

44,09%

Чистий прибуток

20 270

1 272

18 998

1 493,55%

Розрахункові показники та коефіцієнти:

EBITDA

12 278

6 022

6 256

103,89%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, %

48,50%

9,35%

39,15 п.п.

-

Співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями, %

25,52%

10,46%

15,06 п.п.

 

Співвідношення EBITDA та кредитів всього (за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів), %

45,55%

22,07%

23,48 п.п.

-

Рентабельність продаж (ROS)

65,93%

5,96%

59,97 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

28,37%

2,02%

26,35 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

86,87%

23,63%

63,24 п.п.

-

                                                   Джерело: консолідована фінансова звітність KSG Agro S.A. (неаудійована), розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Впродовж 2021 року власний капітал KSG Agro S.A. виріс в 4,34 рази і станом на початок 2022 року склав $23,33 млн. Основним чинником зростання цього показника була прибуткова діяльність Компанії та скорочення обсягів нерозподіленого збитку в структурі її власного капіталу. Зобов’язання KSG Agro S.A. за 2021 рік знизились на 16,44% до $48,11 млн. Зниження обсягів зобов’язань KSG Agro S.A. відбулось в основному завдяки продажу трьох дочірніх компаній в травні 2021 року та двох дочірніх компаній у вересні 2021 року. Відповідний рух показників призвів до зростання в аналізованому періоді співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями KSG Agro S.A. на 39,15 п.п. до 48,50%. Істотне зростання рівня забезпеченості KSG Agro S.A. власним капіталом позитивно оцінюється Агентством.

 2. В структурі довгострокових зобов’язань KSG Agro S.A. станом на 31.12.2021 року переважну частку займали довгострокові кредити, обсяг яких в аналізованому періоді виріс на 1,73% до $24,94 млн. Обсяг отриманих KSG Agro S.A. короткострокових кредитів за період з 31.12.2020 по 31.12.2021 року знизився на 8,03% і склав $2,65 млн.

 3. Обсяги реалізації продукції Компанії в аналізованому періоді продовжили зростати. Так, дохід від реалізації за 2021 рік склав $30,75 млн, що на 44,09% перевищило показник за 2020 рік. В свою чергу, чистий прибуток KSG Agro S.A. за підсумками 2021 року виріс порівняно з 2020 роком на $19 млн (майже в 16 разів) до $20,27 млн. Серед чинників зростання прибутку Компанії в аналізованому періоді можна виділити продаж її дочірніх компаній та значний приріст обсягів реалізації продукції. Істотне зростання фінансових результатів KSG Agro S.A. позитивно відобразилось на показниках рентабельності Компанії, які за підсумками 2021 року набули дуже високих значень.

 4. Аналіз консолідованої фінансової звітності KSG Agro S.A. показав, що показник EBITDA за підсумками 2021 року порівняно з 2020 роком виріс більше ніж вдвічі до $12,28 млн, а співвідношення між сумою EBITDA за 2021 рік та обсягом кредитів станом на 31.12.2021 року виросло до 45,55%. Відповідне значення даного показника вказує на високий рівень платоспроможності Компанії.

Агентство зазначає, що фінансова звітність KSG Agro S.A. за 2021 рік була складена з використанням суджень і оцінок на момент до російського вторгнення в Україну, і не враховувала подальші воєнні події. Тому наразі неможливо передбачити вплив вторгнення на діяльність Компанії. З іншого боку, з початку російського вторгнення в безпосередній близькості від активів Агрохолдингу бойових дій не відбувалося, тому на дату складання та підписання фінансової звітності за 2021 рік керівництво KSG Agro S.A. не очікувало значного негативного впливу російського вторгнення на господарську діяльність Компанії.

 Таким чином, проаналізувавши консолідовану фінансову звітність KSG Agro S.A. за 2021 рік, Агентство відзначає: суттєве зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань, збільшення фінансових результатів, високі показники ефективності Компанії, а також хороший рівень співвідношення між EBITDA та кредитами. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 23.05.2022

Оновлення рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 23.05.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com