Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг KSG Agro S.A.


15/09/2021

15 вересня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу KSG Agro S.A. за національною шкалою на рівні на рівні uaА+. (Рейтинг за міжнародною шкалою агентства на рівні ВВВ.) Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності KSG Agro S.A за перше півріччя 2021 року.

 Таблиця. Показники KSG Agro S.A за перше півріччя 2021 року (тис. дол. США, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Балансові показники та фінансові результати

Основні засоби

15 280

17 015

-1 735

-10,20%

Довгострокові біологічні активи

28 940

29 527

-587

-1,99%

Поточні біологічні активи

10 134

9 740

394

4,05%

Запаси і с/г продукція

7 418

8 050

-632

-7,85%

Грошові кошти та їх еквіваленти

102

73

29

39,73%

Дебіторська заборгованість

1 539

6 194

-4 655

-75,15%

Активи всього

70 172

73 163

-2 991

-4,09%

Довгострокові банківські та інші кредити

27 248

25 342

1 906

7,52%

Довгострокові зобов’язання, всього

29 244

27 308

1 936

7,09%

Короткострокові банківські та інші кредити

2 908

6 348

-3 440

-54,19%

Кредиторська заборгованість

9 999

26 942

-16 943

-62,89%

Поточні зобов’язання, всього

26 455

36 362

-9 907

-27,25%

Всього зобов’язання

55 699

63 670

-7 971

-12,52%

Власний капітал

14 473

9 493

4 980

52,46%

Статутний (акціонерний) капітал

150

150

0

0,00%

Дохід

6 806

7 741

-935

-12,08%

Чистий прибуток

13 702

285

13 417

4 707,72%

Розрахункові показники та коефіцієнти:

EBITDA

2 691

3 472

-781

-22,49%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, %

25,98%

14,91%

11,07 п.п.

-

Співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями, %

4,83%

5,45%

-0,62 п.п.

 

Співвідношення EBITDA та кредитів всього (за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів), %

8,95%

10,98%

-2,03 п.п.

-

Рентабельність продаж (ROS)

201,32%

3,68%

197,64 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

19,53%

0,39%

19,14 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

94,67%

3,00%

91,67 п.п.

-

                                                   Джерело: консолідована фінансова звітність KSG Agro S.A. (неаудійована), розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Впродовж періоду з 30.06.2020 року по 30.06.2021 року ключові балансові показники KSG Agro S.A. продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, власний капітал Компанії виріс на 52,46% до $14,47 млн, в тому числі за рахунок її прибуткової діяльності та скорочення обсягів нерозподіленого збитку. За цей же період зобов’язання KSG Agro S.A. знизились на 12,52% до $55,7 млн. Зниження обсягів зобов’язань KSG Agro S.A. відбулось в основному завдяки продажу в травні 2021 року трьох дочірніх компаній. Відповідний рух показників призвів до зростання в аналізованому періоді співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями KSG Agro S.A. на 11,07 п.п. до 25,98%. 

2. Обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості KSG Agro S.A. за період з 30.06.2020 року по 30.06.2021 року істотно зменшились: на 75,15% та на 62,89% відповідно, що свідчить про покращення розрахунково-платіжної дисципліни в Компанії. В структурі довгострокових зобов’язань KSG Agro S.A. станом на 30.06.2021 року переважну частку займали довгострокові кредити: їх обсяг в аналізованому періоді виріс на 7,52% до $27,25 млн. В той же час, короткострокові банківські та інші кредити, отримані  KSG Agro S.A., за період з 30.06.2020 по 30.06.2021 року знизились на 54,19% до $2,91 млн. 

3. Поточна макроекономічна ситуація істотно не вплинула на обсяги реалізації продукції Компанії. Зокрема, чистий дохід від реалізації за перше півріччя 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року знизився на 12,08% до $6,81 млн. Обсяг чистого прибутку, отриманого KSG Agro S.A. за підсумками першого півріччя 2021 року, виріс порівняно з першим півріччям 2020 року на $13,42 млн до $13,7 млн. Основним чинником зростання прибутку Компанії в аналізованому періоді став продаж трьох її дочірніх компаній.   Таким чином, за підсумками першого півріччя 2021 року KSG Agro S.A. продемонструвала високі показники рентабельності. 

4. Аналіз консолідованої фінансової звітності KSG Agro S.A. показав, що показник EBITDA за підсумками першого півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року зменшився на 22,49% і склав $2,69 млн. При цьому, співвідношення між EBITDA за два квартали 2021 року та обсягом кредитів станом на  30.06.2021 року склало 8,95%, що, хоча і було на 2,03 п.п. менше, ніж за аналогічний період 2020 року, проте свідчило про спроможність Компанії обслуговувати свої боргові зобов’язання. 

Таким чином, проаналізувавши фінансову звітність KSG Agro S.A. за перше півріччя 2021 року, Агентство відзначає: зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань, прибуткову діяльність Компанії та хороший рівень співвідношення між EBITDA та кредитами.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 15.09.2021

Оновлення рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 15.09.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com