Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


17/06/2021

17 червня 2021 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaАА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2021 року (тис. грн, %)

Показники

І квартал 2021 року

(31.03.2021)

І квартал 2020 року

(31.03.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

51 947

45 051

6 896

15,31%

Зареєстрований (пайовий) капітал

513 478

513 478

0

0,00%

Власний капітал

142 460

89 154

53 306

59,79%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

489 329

427 021

62 308

14,59%

Довгострокові кредити банків

284 221

248 909

35 312

14,19%

Зобов’язання всього

1 011 651

709 758

301 893

42,53%

Активи всього

1 154 111

798 912

355 199

44,46%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

607 773

294 169

313 604

106,61%

Фінансовий результат від операційної діяльності

39 309

30 027

9 282

30,91%

Фінансові доходи

478

151

327

216,56%

Фінансові витрати

25 255

29 970

-4 715

-15,73%

Чистий прибуток

14 807

208

14 599

7 018,75%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

14,08%

12,56%

1,52 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

10,39%

0,23%

10,16 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,28%

0,03%

1,25 п.п.

-

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 31.03.2020р. по 31.03.2021р. основні балансові показники ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продемонстрували приріст. Зокрема, власний капітал Товариства виріс на 59,79% до 142,46 млн грн, зобов’язання збільшились на 42,53% до 1,012 млрд грн, а активи показали приріст на 44,46% до 1,154 млрд грн. Чинником зростання власного капіталу Товариства в аналізованому періоді була прибуткова діяльність Товариства, внаслідок чого був зменшений розмір непокритого збитку у структурі власного капіталу. Станом на кінець першого кварталу 2021 року порівняно з першим кварталом 2020 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виросло на 1,52 п.п. до 14,08%.

2. В аналізованому періоді ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжило стрімко нарощувати обсяги бізнесу та фінансові результати. Зокрема, за перший квартал 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року чистий дохід від реалізації Товариства виріс в 2,07 рази і склав 607,773 млн грн. Операційний прибуток Товариства за підсумками першого кварталу 2021 року порівняно з першим кварталом 2020 року виріс на 30,91% до 39,309 млн грн, а його чистий прибуток збільшився на 14,599 млн грн до 14,807 млн грн.

3. Агентство нагадує, що 26 жовтня 2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн. грн., термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфелю об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме подальшому зростанню обсягів бізнесу Товариства.

4. Лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді також продовжив зростати. Зокрема, за період 31.03.2020р. по 31.03.2021р. сукупна вартість договорів лізингу виросла на 43,52% і склала 1,378 млрд грн. При цьому, кількість договорів лізингу в портфелі Компанії за цей же період виросла на 356 договорів і станом на кінець першого кварталу 2021 року становила 1848 договорів. В результаті суттєвого зростання клієнтського портфеля Товариства відбувся значний приріст отриманих від клієнтів лізингових платежів. Так, за перший квартал 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року цей показник виріс на 49,52% до 239,786 млн грн.

Агентство зазначає, що питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії за період з 31.03.2020р. по 31.03.2021р. виросла на 1,48 п.п. до 7,50%. Таким чином, рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» станом на кінець першого кварталу 2021 року був високим.

 Таблиця 3. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал 2021 року

(31.03.2021)

І квартал 2020 року

(31.03.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

1 377 613

959 879

417 734

43,52%

Кількість договорів лізингу (шт.)

1 848

1 492

356

23,86%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

985 352

664 909

320 443

48,19%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

7 622

6 037

1 585

26,25%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

103 389

57 829

45 560

78,78%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

46 868

54 459

-7 591

-13,94%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

9 193

11 387

-2194

-19,27%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

239 786

160 369

79 417

49,52%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

685 481

439 115

246 366

56,11%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

43 855

44 308

-453

-1,02%

                                                              Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

              Агентство також зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді залишався дуже високим: станом на 31.03.2021р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 3,40%, що було на 2,27 п.п. менше ніж станом на 31.03.2020р. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви покривали близько 90% вартості прострочених договорів лізингу. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан.

Агентство нагадує, що вагомими факторами, що позитивно впливають на рівень кредитного рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», є: потенційний рівень фінансової підтримки від його власника – ABH Ukraine Limited, фінансові можливості материнської компанії (ABH Holdings SA) та можливості, які дає співробітництво щодо кредитної підтримки зі спорідненою структурою – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна).

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання обсягів власного капіталу, суттєве збільшення чистого доходу та обсягів чистого і операційного прибутків, а також значний приріст вартості лізингового портфеля Компанії, на фоні високої диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами та низької частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com