Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


28/08/2023

28 серпня 2023 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2023 року (тис. грн, %)

Показники

І півріччя 2023 року

(30.06.2023)

І півріччя 2022 року

(30.06.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

13 691

10 740

2 951

27,48%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

584 390

0

0,00%

Власний капітал

51 749

145 976

-94 227

-64,55%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

564 327

804 406

-240 079

-29,85%

Довгострокові кредити банків

152 090

730 863

-578 773

-79,19%

Зобов’язання всього

763 769

1 597 002

-833 233

-52,17%

Активи всього

815 518

1 742 978

-927 460

-53,21%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

101 976

233 923

-131 947

-56,41%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-11 603

18 218

-29 821

-163,69%

Фінансові доходи

0

473

-473

-100,00%

Фінансові витрати

49 150

95 881

-46 731

-48,74%

Чистий прибуток

-60 794

-86 346

25 552

-29,59%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

6,78%

9,14%

-2,36 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-117,48%

-59,15%

-58,33 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

-7,45%

-4,95%

-2,50 п.п.

-

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за період з 30.06.2022р. по 30.06.2023р. знизився на 64,55% до 51,75 млн грн, а зобов’язання скоротились на 52,17% до 763,77 млн грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилось на 2,36 п.п. і станом на 01.07.2023 року склало 6,78%. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за підсумками першого півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизився на 56,41% і склав 101,98 млн грн. За результатами діяльності в першому півріччі 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було отримано операційний та чистий збитки. При цьому, в другому кварталі 2023 року Товариство повернулось до прибуткової діяльності: чистий прибуток за другий квартал 2023 року склав 27,71 млн грн, а операційний прибуток – 49,71 млн грн. Агентство зазначає, що наявність збитку за підсумками першого кварталу 2023 року була безпосередньо пов’язана з доформуванням резерву під очікувані кредитні збитки по лізинговому портфелю на суму 103,23 млн грн. 

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. За інформацією, яку Компанія надала Агентству, в січні 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було здійснено достроковий викуп облігацій серії В, а в лютому 2023 року – облігацій серії А, у всіх їх власників, окрім власника цінних паперів, кінцевий бенефіціарний власник якого відноситься до рф. В березні 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було здійснено достроковий викуп облігацій серії С у всіх їх власників. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконало свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків за період володіння ними цінними паперами Товариства, окрім власника облігацій серії А та В, кінцевий бенефіціарний власник якого відноситься до рф. Виплата купонного доходу такому власнику не здійснювалася відповідно до вимог законодавства, а саме: пп. 1 п. 1 Постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов’язані з державою-агресором). 

4. За період з 30.06.2022р. по 30.06.2023р. сукупна вартість лізингового портфеля ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилась на 46,65% і склала 1,21 млрд грн, а кількість договорів лізингу знизилась на 1020 договорів і станом на початок другого півріччя 2023 року склала 1422 договори. При цьому, обсяг сукупних лізингових платежів, отриманих від клієнтів, за два перші квартали 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зменшився на 14,39% і склав 479,7 млн грн.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І півріччя 2023 року

(30.06.2023)

І півріччя 2022 року

(30.06.2022)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього

1 213 789

2 275 016

-1 061 227

-46,65%

Кількість договорів лізингу (шт.)

1 422

2 442

-1 020

-41,77%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців

680 620

1 825 131

-1 144 511

-62,71%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами

0

1 488

-1 488

-100,00%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів

100 023

155 717

-55 694

-35,77%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів

818 845

1 253 033

-434 188

-34,65%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю

307 418

163 550

143 868

87,97%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період

479 697

560 353

-80 656

-14,39%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

626 278

1 042 613

-416 335

-39,93%

Резерв під безнадійну заборгованість

37 205

37 205

0

0,00%

                                                           Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

Станом на початок другого півріччя 2023 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.06.2023р. склала 8,24%, що на 1,40 п.п. більше ніж станом на 30.06.2022р. 

Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді погіршився, що пов’язано з падінням рівня ділової активності в країні, викликаним нападом росії, а також тимчасовим зупиненням ліцензії Товариства, внаслідок чого Компанія не може укладати нові договори фінансового лізингу. Зокрема, станом на 30.06.2023р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, склала 67,46% від вартості лізингового портфеля, що було на 12,38 п.п. більше ніж рік тому. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: повернення компанії до прибуткової діяльності в другому кварталі 2023 року, хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами та викуп облігацій серій А, В та С до власного портфеля, що зменшує кредитні ризики Компанії. До негативних факторів Агентство відносить зростання частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі, та зниження рівня забезпеченості Товариства власним капіталом. 

Рішенням Національного банку України №21/1638-рк від 05.12.2022р., яке набрало чинності 06.12.2022р., до ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії до 05.12.2023р.  на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Агентство звертає увагу, що призупинення ліценції стосується заборони укладання нових договорів фінансового лізингу, але Компанія і надалі обслуговує діючий лізинговий портфель та виконує свої зобов’язання за укладеними договорами. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com