Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


27/12/2023

27 грудня 2023 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 9 місяців 2023 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2023 року

(30.09.2023)

9 місяців 2022 року

(30.09.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

9 519

6 652

2 867

43,10%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

584 390

0

0,00%

Власний капітал

85 679

131 872

-46 193

-35,03%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

421 213

853 431

-432 218

-50,64%

Довгострокові кредити банків

112 194

507 240

-395 046

-77,88%

Зобов’язання всього

582 123

1 412 204

-830 081

-58,78%

Активи всього

667 802

1 544 076

-876 274

-56,75%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

131 957

332 428

-200 471

-60,31%

Фінансовий результат від операційної діяльності

39 206

51 520

-12 314

-23,90%

Фінансові доходи

0

540

-540

-100,00%

Фінансові витрати

66 029

138 655

-72 626

-52,38%

Чистий прибуток

-26 864

-100 449

73 585

-73,26%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

14,72%

9,34%

5,38 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-31,35%

-76,17%

44,82 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

-4,02%

-6,51%

2,49 п.п.

-

Джере                                                 Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за період з 30.09.2022р. по 30.09.2023р. знизився на 35,03% до 85,68 млн грн, а зобов’язання скоротились на 58,78% до 582,12 млн грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді виросло на 5,38 п.п. і станом на 01.10.2023 року склало 14,72%. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за підсумками дев’яти місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизився на 60,31% і склав 131,96 млн грн. Операційний прибуток ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2023 року склав 39,21 млн грн, що на 23,90% менше ніж за дев’ять місяців 2022 року. За результатами діяльності впродовж дев’яти місяців 2023 року чистий збиток Товариства склав 26,86 млн грн. При цьому, Агентство зазначає, що діяльність ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в другому і третьому кварталах 2023 року була прибутковою: чистий прибуток за другий квартал 2023 року склав 27,71 млн грн, а чистий прибуток за третій квартал 2023 року становив 33,93 млн грн. Наявність збитку за підсумками першого кварталу 2023 року була безпосередньо пов’язана з доформуванням резерву під очікувані кредитні збитки по лізинговому портфелю на суму 103,23 млн грн. 

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. За інформацією, яку Компанія надала Агентству, в січні 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було здійснено достроковий викуп облігацій серії В, а в лютому 2023 року – облігацій серії А, у всіх їх власників, окрім власника цінних паперів, кінцевий бенефіціарний власник якого відноситься до рф. В березні 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було здійснено достроковий викуп облігацій серії С у всіх їх власників. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконало свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків за період володіння ними цінними паперами Товариства, окрім власника облігацій серії А та В, кінцевий бенефіціарний власник якого відноситься до рф. Виплата купонного доходу такому власнику не здійснювалася відповідно до вимог законодавства, а саме: пп. 1 п. 1 Постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов’язані з державою-агресором). 

4. За період з 30.09.2022р. по 30.09.2023р. сукупна вартість лізингового портфеля ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилась на 51,07% і склала 1,004 млрд грн, а кількість договорів лізингу знизилась на 990 договорів і станом на початок четвертого кварталу 2023 року склала 1253 договори. При цьому, обсяг сукупних лізингових платежів, отриманих від клієнтів, за три перші квартали 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зменшився на 21,31% і склав 680,61 млн грн.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців 2023 року

(30.09.2023)

9 місяців 2022 року

(30.09.2022)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього

1 004 222

2 052 439

-1 048 217

-51,07%

Кількість договорів лізингу (шт.)

1 253

2 243

-990

-44,14%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців

398 052

1 632 034

-1 233 982

-75,61%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами

0

1 113

-1 113

-100,00%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів

93 243

151 619

-58 376

-38,50%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів

682 037

1 031 907

-349 871

-33,91%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю

276 589

200 205

76 383

38,15%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період

680 612

864 979

-184 367

-21,31%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

542 577

972 961

-430 384

-44,23%

Резерв під безнадійну заборгованість

37 205

37 205

0

0,00%

Джерело                                          Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Станом на початок четвертого кварталу 2023 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.09.2023р. склала 9,29%, що на 1,90 п.п. більше ніж станом на 30.09.2022р. 

Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді погіршився, що пов’язано з падінням рівня ділової активності в країні, викликаним нападом росії, а також тимчасовим зупиненням ліцензії Товариства в грудні 2022 року, внаслідок чого Компанія не могла укладати нові договори фінансового лізингу. Зокрема, станом на 30.09.2023р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, склала 67,92% від вартості лізингового портфеля, що було на 17,64 п.п. більше ніж рік тому. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання рівня забезпеченості власним капіталом, прибуткову діяльність Компанії в другому та третьому кварталах 2023 року, хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами та викуп облігацій серій А, В та С до власного портфеля, що зменшує кредитні ризики Компанії. До негативних факторів Агентство відносить зростання частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі. 

14 грудня 2023 року Національним банком України було прийнято Рішення №21/2355-рк про анулювання ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, яке набрало чинності 15.12.2023. Підставою для прийняття такого Рішення відносно ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» стало невиконання ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» Рішення № 21/1638-рк про усунення виявлених порушень ліцензійних умов, пов’язаних з небездоганною діловою репутацією Товариства та власників істотної участі Товариства, а саме громадян Російської Федерації М. Фрідмана, П. Авена та М. Косогова, та на яку ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не мало можливості вплинути або змінити. 

З дати набрання Рішенням законної сили, а саме з 15.12.2023, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» втрачає право:

1) укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія;

2) укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, які призводять до збільшення зобов’язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія, уключаючи договори перестрахування.

Агентство звертає увагу, що відкликання (анулювання) ліцензії не впливає на виконання клієнтами взятих на себе зобов’язань за вже укладеними договорами фінансового лізингу (зобов’язання мають виконуватися відповідно до умов укладених договорів). В свою чергу, Товариство і надалі обслуговує діючий лізинговий портфель та виконує свої зобов’язання за укладеними договорами. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 28.08.2023

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com