Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


30/01/2024

30 січня 2024 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2023 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2023 рік (тис. грн, %)

Показники

2023 рік

(31.12.2023)

2022 рік

(31.12.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

12 458

32 774

-20 316

-61,99%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

584 390

0

0,00%

Власний капітал

79 953

112 543

-32 590

-28,96%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

335 903

803 928

-468 025

-58,22%

Довгострокові кредити банків

37 483

314 467

-276 984

-88,08%

Зобов’язання всього

446 046

1 175 356

-729 310

-62,05%

Активи всього

525 999

1 287 899

-761 900

-59,16%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

149 730

413 986

-264 256

-63,83%

Фінансовий результат від операційної діяльності

43 823

69 143

-25 320

-36,62%

Фінансові доходи

0

540

-540

-100,00%

Фінансові витрати

76 271

173 523

-97 252

-56,05%

Чистий прибуток

-32 590

-119 778

87 188

-72,79%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

17,92%

9,58%

8,35%

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-40,76%

-106,43%

65,67%

-

Рентабельність активів (ROA)

-6,20%

-9,30%

3,10%

-

Джер                                                : Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За 2023 рік власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» знизився на 28,96% до 79,95 млн грн, а зобов’язання скоротились на 62,05% до 446,05 млн грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді виросло на 8,35 п.п. і станом на 31.12.2023 року склало 17,92%. 

2. Чистий дохід від реалізації ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за підсумками 2023 року порівняно з 2022 роком знизився на 63,83% і склав 149,73 млн грн, а операційний прибуток зменшився на 36,62% до 43,82 млн грн. За результатами діяльності впродовж 2023 року чистий збиток Товариства становив 32,59 млн грн. 

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. За інформацією, яку Компанія надала Агентству, в січні 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було здійснено достроковий викуп облігацій серії В, а в лютому 2023 року – облігацій серії А, у всіх їх власників, окрім власника цінних паперів, кінцевий бенефіціарний власник якого відноситься до рф. В березні 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було здійснено достроковий викуп облігацій серії С у всіх їх власників. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконало свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків за період володіння ними цінними паперами Товариства, окрім власника облігацій серії А та В, кінцевий бенефіціарний власник якого відноситься до рф. Виплата купонного доходу такому власнику не здійснювалася відповідно до вимог законодавства, а саме: пп. 1 п. 1 Постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов’язані з державою-агресором). 

4. За 2023 рік сукупна вартість лізингового портфеля ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилась на 51,98% і склала 816,55 млн грн, а кількість договорів лізингу знизилась на 957 договорів і станом на початок 2024 року склала 972 договори. При цьому, обсяг сукупних лізингових платежів, отриманих від клієнтів, за 2023 рік порівняно з 2022 роком зменшився на 28,46% і склав 869,04 млн грн.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

2023 рік

(31.12.2023)

2022 рік

(31.12.2022)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього

816 552

1 700 431

-883 879

-51,98%

Кількість договорів лізингу (шт.)

972

1 929

-957

-49,61%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців

104 496

1 130 196

-1 025 700

-90,75%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами

0

698

-698

-100,00%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів

88 759

145 419

-56 660

-38,96%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів

621 669

1 003 717

-382 048

-38,06%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю

256 564

224 487

32 077

14,29%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період

869 036

1 214 773

-345 737

-28,46%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

462 343

908 601

-446 258

-49,11%

Резерв під безнадійну заборгованість

37 205

37 205

0

0,00%

Джерело                                          : Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Станом на початок 2024 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.12.2023р. склала 10,87%, що на 2,32 п.п. більше ніж станом на 31.12.2022р. 

Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді погіршився, що пов’язано з падінням рівня ділової активності в країні, викликаним нападом росії, а також тимчасовим зупиненням ліцензії Товариства на провадження діяльності з надання фінансових послуг в грудні 2022 року, та анулюванням ліцензії в грудні 2023 року, внаслідок чого Компанія не могла укладати нові договори фінансового лізингу. Зокрема, станом на 31.12.2023р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, склала 76,13% від вартості лізингового портфеля, що було на 17,11 п.п. більше ніж рік тому. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2023 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання рівня забезпеченості власним капіталом, наявність операційного прибутку, хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами та викуп облігацій серій А, В та С до власного портфеля, що зменшує кредитні ризики Компанії. До негативних факторів Агентство відносить зростання частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі. 

14 грудня 2023 року Національним банком України було прийнято Рішення №21/2355-рк про анулювання ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, яке набрало чинності 15.12.2023. Підставою для прийняття такого Рішення відносно ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» стало невиконання ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» Рішення № 21/1638-рк про усунення виявлених порушень ліцензійних умов, пов’язаних з небездоганною діловою репутацією Товариства та власників істотної участі Товариства, а саме громадян Російської Федерації М. Фрідмана, П. Авена та М. Косогова, та на яку ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не мало можливості вплинути або змінити. 

З дати набрання Рішенням законної сили, а саме з 15.12.2023, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» втрачає право:

1) укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія;

2) укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, які призводять до збільшення зобов’язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія, уключаючи договори перестрахування.

Агентство звертає увагу, що відкликання (анулювання) ліцензії не впливає на виконання клієнтами взятих на себе зобов’язань за вже укладеними договорами фінансового лізингу (зобов’язання мають виконуватися відповідно до умов укладених договорів). В свою чергу, Товариство і надалі обслуговує діючий лізинговий портфель та виконує свої зобов’язання за укладеними договорами. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 30.01.2024

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com