Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


09/08/2021

9 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaАА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, %)

Показники

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

І півріччя 2020 року

(30.06.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

129 122

2 946

126 176

4282,96%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

513 478

70 912

13,81%

Власний капітал

225 628

96 558

129 070

133,67%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

600 297

450 414

149 883

33,28%

Довгострокові кредити банків

675 604

209 153

466 451

223,02%

Зобов’язання всього

1 316 059

679 502

636 557

93,68%

Активи всього

1 541 687

776 060

765 627

98,66%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

1 283 871

569 190

714 681

125,56%

Фінансовий результат від операційної діяльності

84 530

61 151

23 379

38,23%

Фінансові доходи

1 163

326

837

256,75%

Фінансові витрати

59 079

53 860

5 219

9,69%

Чистий прибуток

27 063

7 612

19 451

255,53%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

17,14%

14,21%

2,93 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

11,99%

7,88%

4,11 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,76%

0,98%

0,78 п.п.

-

                                                          Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Впродовж аналізованого періоду основні балансові показники ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжили зростати. Зокрема, за період з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. власний капітал Товариства виріс в 2,34 рази до 225,63 млн грн, зобов’язання збільшились на 93,68% до 1,316 млрд грн, а активи виросли майже вдвічі до 1,542 млрд грн. Зростання власного капіталу Товариства в аналізованому періоді відбулось за рахунок його прибуткової діяльності та скорочення розміру непокритого збитку у структурі власного капіталу. Станом на кінець першого півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виросло на 2,93 п.п. до 17,14%. 

2. В аналізованому періоді ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжило стрімко нарощувати обсяги бізнесу та фінансові результати. Зокрема, за перше півріччя 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року чистий дохід від реалізації Товариства виріс в 2,26 рази і склав 1,284 млрд грн. Операційний прибуток ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за підсумками діяльності впродовж першого півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року виріс на 38,23% до 84,53 млн грн, а його чистий прибуток збільшився на 19,45 млн грн до 27,06 млн грн. 

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн. грн., термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфелю об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме подальшому зростанню обсягів бізнесу Товариства. 

3. Лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді продовжив тенденцію до зростання. Зокрема, за період 30.06.2020р. по 30.06.2021р. сукупна вартість договорів лізингу виросла в 1,86 рази і склала 1,865 млрд грн. В свою чергу, кількість договорів лізингу в портфелі Компанії за цей же період виросла на 639 договорів і станом на кінець першого півріччя 2021 року становила 2187 договорів. Наслідком істотного зростання клієнтського портфеля Товариства став суттєвий приріст отриманих від клієнтів лізингових платежів. Зокрема, за перші два квартали 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року цей показник виріс на 65,11% до 267,59 млн грн.

Агентство зазначає, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» станом на кінець першого півріччя 2021 року був високим. Так, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії за період з 30.06.2020р. по 30.06.2021р. зменшилась 0,90 п.п. до 6,63%.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

І півріччя 2020 року

(30.06.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

1 864 565

1 000 479

864 086

86,37%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 187

1 548

639

41,28%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

1 391 069

699 851

691 218

98,77%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

10 188

7 809

2 379

30,46%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

123 635

75 376

48 259

64,02%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

64 470

54 271

10 199

18,79%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

13 291

10 471

2820

26,93%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

267 591

162 072

105 519

65,11%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

824 315

439 114

385 201

87,72%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

43 854

44 574

-720

-1,62%

                                                             Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»  

Також Агентство також звертає увагу, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді був дуже високим: станом на 30.06.2021р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 3,46%, що було на 1,97 п.п. менше ніж станом на 30.06.2020р. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви покривали майже 90% вартості прострочених договорів лізингу. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, показало, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан. 

Агентство нагадує, що вагомими факторами, що позитивно впливають на рівень кредитного рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», є: потенційний рівень фінансової підтримки від його власника – ABH Ukraine Limited, фінансові можливості материнської компанії (ABH Holdings SA) та можливості, які дає співробітництво щодо кредитної підтримки зі спорідненою структурою – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна). 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перше півріччя 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: значне зростання власного капіталу, істотне збільшення фінансових результатів та суттєвий приріст вартості лізингового портфеля Компанії, високу диверсифікацію лізингового портфеля за клієнтами, а також низьку частку договорів, за якими мали місце прострочені платежі.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 09.08.2021

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com