Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


13/05/2022

13 травня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaАА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2021 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2021 рік (тис. грн, %)

Показники

2021 рік

(31.12.2021)

2020 рік

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

21 730

112 401

-90 671

-80,67%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

513 478

70 912

13,81%

Власний капітал

232 321

117 096

115 225

98,40%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

708 937

600 734

108 203

18,01%

Довгострокові кредити банків

942 120

209 285

732 835

350,16%

Зобов’язання всього

1 732 829

844 529

888 300

105,18%

Активи всього

1 965 150

961 625

1 003 525

104,36%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

374 464

266 853

107 611

40,33%

Фінансовий результат від операційної діяльності

187 546

129 282

58 264

45,07%

Фінансові доходи

1 888

992

896

90,32%

Фінансові витрати

145 908

101 475

44 433

43,79%

Чистий прибуток

44 428

29 123

15 305

52,55%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

13,41%

13,87%

-0,46 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

19,12%

24,87%

-5,75 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,26%

3,03%

-0,77 п.п.

-

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. В аналізованому періоді основні балансові показники ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжили зростати. Зокрема, впродовж 2021 року власний капітал Товариства збільшився майже вдвічі до 232,32 млн грн, зобов’язання виросли в 2,05 рази до 1,733 млрд грн, а активи показали приріст в 2,04 рази до 1,965 млрд грн. Зростання власного капіталу Товариства в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення розміру зареєстрованого (пайового) капіталу, а також завдяки прибутковій діяльності Товариства та скороченню розміру непокритого збитку в структурі власного капіталу. Станом на початок 2022 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» склало 13,41%, що було на 0,46 п.п. менше ніж рік тому.

 2. В 2021 році ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжило збільшувати обсяги бізнесу та нарощувати фінансові результати. Зокрема, за 2021 рік порівняно з 2020 роком чистий дохід від реалізації Товариства виріс на 40,33% і склав 374,46 млн грн. Операційний прибуток ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2021 рік склав 187,55 млн грн, що на 45,07% більше ніж за 2020 рік, а його чистий прибуток за підсумками 2021 року збільшився до 44,43 млн грн, що на 52,55% більше ніж за 2020 рік.

 3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфелю об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме подальшому зростанню обсягів бізнесу Товариства. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків.

 4. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжили збільшуватись. Зокрема, за 2021 рік сукупна вартість лізингового портфеля Товариства виросла в 2,22 рази і склала 2,44 млрд грн, а кількість договорів лізингу збільшилась на 881 договір і станом на початок 2022 року склала 2588 договорів. Суттєве зростання розміру клієнтського портфеля Товариства призвело до збільшення обсягів лізингових платежів від клієнтів, які за 2021 рік порівняно з 2020 роком виросли на 75,42% і перевищили 1,6 млрд грн.

Станом на початок 2022 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.12.2021р. склала 6,77%, що на 0,09 п.п. менше ніж станом на початок 2021 року.

 

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

2021 рік

(31.12.2021)

2020 рік

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

2 439 750

1 101 445

1 338 305

121,50%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 588

1 707

881

51,61%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

2 002 684

728 693

1 273 991

174,83%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

2 185

7 689

-5 504

-71,58%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

165 064

75 558

89 506

118,46%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

47 819

51 019

-3 200

-6,27%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

13 565

7 621

5944

78,00%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

1 608 909

917 164

691 745

75,42%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

1 103 211

569 265

533 946

93,80%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

37 205

41 910

-4705

-11,23%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 Також Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді продовжує залишатись на високому рівні: станом на 31.12.2021р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила всього 1,96% від вартості лізингового портфеля, що було на 2,67 п.п. менше ніж станом на 31.12.2020р. Агентство звертає увагу, що Компанія проводила адекватну політику формування резервів: сукупний обсяг резервів в 1,06 рази перевищував вартість договорів лізингу, за якими мали місце прострочки платежів.

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2021 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: збільшення обсягів власного капіталу та фінансових результатів Товариства, істотне зростання обсягів бізнесу Компанії, а також високу якість лізингового портфеля (хороший рівень диверсифікації за клієнтами та низьку частку договорів, за якими мали місце прострочені платежі). При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 13.05.2022

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com