Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


18/07/2022

18 липня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaАА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2022 року (тис. грн, %)

Показники

І квартал 2022 року

(31.03.2022)

І квартал 2021 року

(31.03.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

42 646

51 947

-9 301

-17,90%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

513 478

70 912

13,81%

Власний капітал

255 164

122 483

132 681

108,33%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

784 867

489 329

295 538

60,40%

Довгострокові кредити банків

935 083

484 923

450 160

92,83%

Зобов’язання всього

1 800 158

1 011 651

788 507

77,94%

Активи всього

2 055 322

1 134 134

921 188

81,22%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

149 633

68 004

81 629

120,04%

Фінансовий результат від операційної діяльності

71 645

29 890

41 755

139,70%

Фінансові доходи

265

478

-213

-44,56%

Фінансові витрати

48 143

25 255

22 888

90,63%

Чистий прибуток

22 844

5 388

17 456

323,98%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

14,17%

12,11%

2,06 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

8,95%

4,40%

4,55 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,11%

0,48%

0,63 п.п.

-

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період з 31.03.2021р. по 31.03.2022р. власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виріс більше ніж вдвічі до 255,16 млн грн, а зобов’язання збільшились на 77,94% до 1,8 млрд грн. Зростання власного капіталу Товариства в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення розміру зареєстрованого (пайового) капіталу, а також завдяки прибутковій діяльності Товариства та скороченню розміру непокритого збитку в структурі власного капіталу. Відповідний рух показників призвів до того, що станом на початок другого кварталу 2022 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виросло порівняно з показником на 31.03.2021р. на 2,06 п.п. до 14,17%.

2. В аналізованому періоді обсяги бізнесу та фінансові результати ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» істотно виросли. Зокрема, за перший квартал 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року чистий дохід від реалізації Товариства виріс в 2,2 раза до 149,633 млн грн, операційний прибуток збільшився в 2,4 рази до 71,645 млн грн, а чистий прибуток виріс в 4,24 раза до 22,844 млн. грн.

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфелю об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме подальшому зростанню обсягів бізнесу Товариства. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків.

4. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжили збільшуватись. Зокрема, за період з 31.03.2021р. по 31.03.2022р. сукупна вартість лізингового портфеля Товариства виросла на 80,07% і склала 2,481 млрд грн, а кількість договорів лізингу збільшилась на 796 договорів і станом на початок другого кварталу 2022 року склала 2644 договори. Суттєве зростання розміру клієнтського портфеля Товариства призвело до збільшення обсягів лізингових платежів від клієнтів, які за перший квартал 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виросли на 31,13% і склали 314,441 млн грн.

Станом на початок другого кварталу 2022 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.03.2022р. склала 6,12%, що на 1,38 п.п. менше ніж станом на 31.03.2021р.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал 2022 року

(31.03.2022)

І квартал 2021 року

(31.03.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

2 480 734

1 377 613

1 103 121

80,07%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 644

1 848

796

43,07%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

2 020 373

985 352

1 035 021

105,04%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

1 920

7 622

-5 702

-74,81%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

151 896

103 389

48 507

46,92%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

638 850

46 868

591 982

1263,08%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

47 238

9 193

38 045

413,85%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

314 441

239 786

74 655

31,13%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

1 198 500

685 481

513 019

74,84%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

37 205

43 855

-6650

-15,16%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

          Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді погіршився, що пов’язано зі складною макроекономічною ситуацією в країні та падінням рівня ділової активності, викликаними нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану. Зокрема, станом на 31.03.2022р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, склала 25,75% від вартості лізингового портфеля, що було на 22,35 п.п. більше ніж станом на 31.03.2021р.

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: покращення рівня забезпеченості власним капіталом, суттєве зростання фінансових результатів та обсягів бізнесу Товариства, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами, при зростанні частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 18.07.2022

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com