Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


31/12/2022

31 грудня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaА-. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2022 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2022 року

(30.09.2022)

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

6 652

146 351

-139 699

-95,45%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

584 390

0

0,00%

Власний капітал

131 872

220 253

-88 381

-40,13%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

853 431

805 995

47 436

5,89%

Довгострокові кредити банків

507 240

864 965

-357 725

-41,36%

Зобов’язання всього

1 412 204

1 743 351

-331 147

-18,99%

Активи всього

1 544 076

1 963 604

-419 528

-21,37%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

332 428

252 529

79 899

31,64%

Фінансовий результат від операційної діяльності

51 520

130 023

-78 503

-60,38%

Фінансові доходи

540

1 584

-1 044

-65,91%

Фінансові витрати

138 655

99 831

38 824

38,89%

Чистий прибуток

-100 449

32 360

-132 809

-

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

9,34%

12,63%

-3,29 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-76,17%

14,69%

-90,86 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

-6,51%

1,65%

-8,15 п.п.

-

                                                               Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2021р. по 30.09.2022р. власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшився на 40,13% до 131,87 млн грн, а зобов’язання знизились на 18,99% до 1,412 млрд грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» впродовж аналізованого періоду зменшилось на 3,29 п.п. і станом на початок четвертого кварталу 2022 року склало 9,34%.

2. За підсумками дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року чистий дохід від реалізації ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виріс на 31,64% і склав 332,428 млн грн, а операційний прибуток зменшився на 60,38% до 51,52 млн грн. За дев’ять місяців 2022 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було отримано чистий збиток в обсязі 100,449 млн грн, в той час як за підсумками дев’яти місяців 2021 року діяльність Товариства була прибутковою. При цьому, Агентство зазначає, що наявність збитку за підсумками дев’яти місяців 2022 року пов’язана з формуванням резервів, обсяг яких за цей період виріс до 186,64 млн грн. Якщо не враховувати витрати на формування резервів, то прибуток ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» становив би 86,19 млн грн, при цьому, за дев’ять місяців 2022 року Компанією був оплачений податок на прибуток у розмірі 13,25 млн грн. За інформацією, наданою Агентству ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», в 2023 році Компанія очікує розформування резервів і планує закінчити 2023 рік без збитків.

 3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфелю об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме подальшому зростанню обсягів бізнесу Товариства. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків.

4. За період з 30.09.2021р. по 30.09.2022р. сукупна вартість лізингового портфеля ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилась на 6,57% і склала 2,052 млрд грн, а кількість договорів лізингу знизилась на 296 договорів і станом на початок четвертого кварталу 2022 року склала 2243 договори. При цьому, обсяг сукупних лізингових платежів, отриманих від клієнтів за дев’ять місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшився на 9,26% і склав 864,98 млн грн.

Станом на початок четвертого кварталу 2022 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.09.2022р. склала 7,39%, що на 1,13 п.п. менше ніж станом на 30.09.2021р.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців 2022 року

(30.09.2022)

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

2 052 439

2 196 744

-144 305

-6,57%

Кількість договорів лізингу (шт.)

2 243

2 539

-296

-11,66%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

1 632 034

1 808 297

-176 263

-9,75%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

1 113

8 171

-7 058

-86,37%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

151 619

187 225

-35 606

-19,02%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

1 031 907

44 932

986 975

2196,60%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

200 205

14 962

185 243

1238,09%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

864 979

953 260

-88 281

-9,26%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

972 961

1 025 353

-52 392

-5,11%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

37 205

43 854

-6 649

-15,16%

                                                               Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

        Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді погіршився, що пов’язано зі складною макроекономічною ситуацією в країні та падінням рівня ділової активності, викликаними нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану. Зокрема, станом на 30.09.2022р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, склала 50,28% від вартості лізингового портфеля, що було на 48,23 п.п. більше ніж станом на 30.09.2021р.

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за дев’ять місяців 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання чистого доходу від реалізації, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. При цьому, до негативних факторів Агентство відносить істотне зростання частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі, зниження рівня забезпеченості Товариства власним капіталом та суттєве скорочення фінансового результату від операційної діяльності.

Рішенням Національного банку України №21/1638-рк від 05.12.2022р., яке набрало чинності 06.12.2022р., до ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії до 05.12.2023р.  на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Агентство звертає увагу, що призупинення ліценції стосується заборони укладання нових договорів фінансового лізингу, але Компанія і надалі обслуговує діючий лізинговий портфель та виконує свої зобов’язання за укладеними договорами.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 31.12.2022

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com