Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


22/03/2023

22 березня 2023 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaА-. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2022 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2022 рік (тис. грн, %)

Показники

2022 рік

(31.12.2022)

2021 рік

(31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

32 774

21 730

11 044

50,82%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

584 390

0

0,00%

Власний капітал

112 543

232 321

-119 778

-51,56%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

814 630

708 937

105 693

14,91%

Довгострокові кредити банків

314 467

942 120

-627 653

-66,62%

Зобов’язання всього

1 175 356

1 732 829

-557 473

-32,17%

Активи всього

1 287 899

1 965 150

-677 251

-34,46%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

413 986

374 464

39 522

10,55%

Фінансовий результат від операційної діяльності

69 143

187 546

-118 403

-63,13%

Фінансові доходи

540

1 888

-1 348

-71,40%

Фінансові витрати

173 523

145 908

27 615

18,93%

Чистий прибуток

-119 778

44 428

-164 206

-369,60%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

9,58%

13,41%

-3,83 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-106,43%

19,12%

-125,55 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

-9,30%

2,26%

-11,56 п.п.

-

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період з 31.12.2021р. по 31.12.2022р. власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшився на 51,56% до 112,54 млн грн, а зобов’язання знизились на 32,17% до 1,18 млрд грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2022 рік зменшилось на 3,83 п.п. і станом на початок 2023 року склало 9,58%. 

2. За підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком чистий дохід від реалізації ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виріс на 10,55% і склав 413,99 млн грн, а операційний прибуток зменшився на 63,13% до 69,14 млн грн. За 2022 рік ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було отримано чистий збиток в обсязі 119,78 млн грн, в той час як за підсумками 2021 року діяльність Товариства була прибутковою. При цьому, Агентство зазначає, що наявність збитку за підсумками 2022 року пов’язана з формуванням Компанією резервів. За інформацією, наданою Агентству ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», в 2023 році Компанія очікує розформування резервів і планує закінчити 2023 рік без збитків. 

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. За інформацією, яку Компанія надала Агентству, в січні 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було здійснено достроковий викуп облігацій серії В у всіх їх власників, а в лютому 2023 року – достроковий викуп облігацій серії А у всіх їх власників. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків. 

4. За період з 31.12.2021р. по 31.12.2022р. сукупна вартість лізингового портфеля ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилась на 30,30% і склала 1,7 млрд грн, а кількість договорів лізингу знизилась на 659 договорів і станом на початок 2023 року склала 1929 договорів. При цьому, обсяг сукупних лізингових платежів, отриманих від клієнтів за 2022 рік порівняно з 2021 роком зменшився на 24,50% і склав 1,215 млн грн.

Станом на початок 2023 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.12.2022р. склала 8,55%, що на 1,79 п.п. більше ніж станом на 31.12.2021р.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

2022 рік

(31.12.2022)

2021 рік

(31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

1 700 431

2 439 750

-739 319

-30,30%

Кількість договорів лізингу (шт.)

1 929

2 588

-659

-25,46%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

1 130 196

2 002 684

-872 488

-43,57%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

698

2 185

-1 488

-68,08%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

145 419

165 064

-19 645

-11,90%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

1 003 717

47 819

955 898

1998,99%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

224 487

13 565

210 922

1554,90%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

1 214 773

1 608 909

-394 136

-24,50%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

908 601

1 103 211

-194 610

-17,64%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

37 205

37 205

0

0,00%

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

           Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді істотно погіршився, що пов’язано зі складною макроекономічною ситуацією в країні та падінням рівня ділової активності, викликаними нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану. Зокрема, станом на 31.12.2022р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, склала 59,03% від вартості лізингового портфеля, що було на 57,07 п.п. більше ніж рік тому. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2022 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання чистого доходу від реалізації, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. При цьому, до негативних факторів Агентство відносить істотне зростання частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі, зниження рівня забезпеченості Товариства власним капіталом та суттєве скорочення фінансового результату від операційної діяльності. 

Рішенням Національного банку України №21/1638-рк від 05.12.2022р., яке набрало чинності 06.12.2022р., до ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії до 05.12.2023р.  на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Агентство звертає увагу, що призупинення ліценції стосується заборони укладання нових договорів фінансового лізингу, але Компанія і надалі обслуговує діючий лізинговий портфель та виконує свої зобов’язання за укладеними договорами. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 22.03.2023

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com