Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


10/07/2023

10 липня 2023 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2023 року (тис. грн, %)

Показники

І квартал 2023 року

(31.03.2023)

І квартал 2022 року

(31.03.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 661

42 646

-31 985

-75,00%

Зареєстрований (пайовий) капітал

584 390

584 390

0

0,00%

Власний капітал

24 036

255 164

-231 128

-90,58%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

700 445

784 867

-84 422

-10,76%

Довгострокові кредити банків

213 159

935 083

-721 924

-77,20%

Зобов’язання всього

954 037

1 800 158

-846 121

-47,00%

Активи всього

978 073

2 055 322

-1 077 249

-52,41%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

59 748

149 633

-89 885

-60,07%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-61 316

71 645

-132 961

-185,58%

Фінансові доходи

0

265

-265

-100,00%

Фінансові витрати

27 148

48 143

-20 995

-43,61%

Чистий прибуток

-88 507

22 844

-111 351

-487,44%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

2,52%

14,17%

-11,65 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-368,23%

8,95%

-377,18 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

-9,05%

1,11%

-10,16 п.п.

-

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 31.03.2022р. по 31.03.2023р. власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» знизився на 90,58% до 24,04 млн грн, а зобов’язання скоротились на 47,00% до 954,04 млн грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилось на 11,65 п.п. і станом на початок другого кварталу 2023 року склало 2,52%. 

2. За підсумками першого кварталу 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року чистий дохід від реалізації ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» знизився на 60,07% і склав 59,75 млн грн. За результатами діяльності в першому кварталі 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було отримано операційний та чистий збитки в обсязі 61,32 млн грн та 88,51 млн грн відповідно. При цьому, за підсумками першого кварталу 2022 року діяльність Товариства була прибутковою. Агентство зазначає, що наявність збитку за підсумками першого кварталу 2023 року була безпосередньо пов’язана з доформуванням резерву під очікувані кредитні збитки по лізинговому портфелю на суму 103,23 млн грн. 

3. Агентство нагадує, що 26.10.2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серій А, В та С відбувалось в період з 01.12.2020р. до 25.05.2021р. За інформацією, яку Компанія надала Агентству, в січні 2023 року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було здійснено достроковий викуп облігацій серії В у всіх їх власників, в лютому 2023 року – достроковий викуп облігацій серії А у всіх їх власників, а в березні 2023 року – достроковий викуп облігацій серії С у всіх їх власників. За інформацією ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», яку Компанія надала Агентству, Товариство вчасно та в повному обсязі виконало свої зобов’язання перед власниками облігацій щодо сплати відсотків за період володіння ними цінними паперами Товариства. 

4. За період з 31.03.2022р. по 31.03.2023р. сукупна вартість лізингового портфеля ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» зменшилась на 41,51% і склала 1,45 млрд грн, а кількість договорів лізингу знизилась на 1005 договорів і станом на початок другого кварталу 2023 року склала 1639 договорів. При цьому, обсяг сукупних лізингових платежів, отриманих від клієнтів, за перший квартал 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року зменшився на 20,62% і склав 249,6 млн грн.

Станом на початок другого кварталу 2023 року рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» залишався високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 31.03.2023р. склала 9,97%, що на 3,85 п.п. більше ніж станом на 31.03.2022р.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал 2023 року

(31.03.2023)

І квартал 2022 року

(31.03.2022)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

1 451 042

2 480 734

-1 029 692

-41,51%

Кількість договорів лізингу (шт.)

1 639

2 644

-1 005

-38,01%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

905 389

2 020 373

-1 114 984

-55,19%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

302

1 920

-1 618

-84,29%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

144 600

151 896

-7 296

-4,80%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

956 214

638 850

317 364

49,68%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

327 720

47 238

280 482

593,76%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

249 598

314 441

-64 843

-20,62%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

716 951

1 198 500

-481 549

-40,18%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

37 205

37 205

0

0,00%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Агентство зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді погіршився, що пов’язано зі складною макроекономічною ситуацією в країні та падінням рівня ділової активності, викликаними нападом росії, а також тимчасовим зупиненням ліцензії Товариства, внаслідок чого Компанія не може укладати нові договори фінансового лізингу. Зокрема, станом на 31.03.2023р. вартість договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, склала 65,90% від вартості лізингового портфеля, що було на 40,15 п.п. більше ніж рік тому. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за перший квартал 2023 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами та викуп облігацій серій А, В та С до власного портфеля, що зменшує кредитні ризики компанії. До негативних факторів Агентство відносить істотне зростання частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі, зниження рівня забезпеченості Товариства власним капіталом та його збиткову діяльність. 

Рішенням Національного банку України №21/1638-рк від 05.12.2022р., яке набрало чинності 06.12.2022р., до ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії до 05.12.2023р.  на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Агентство звертає увагу, що призупинення ліценції стосується заборони укладання нових договорів фінансового лізингу, але Компанія і надалі обслуговує діючий лізинговий портфель та виконує свої зобов’язання за укладеними договорами. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 10.07.2023

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com