Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»


18/02/2021

18 лютого 2021 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А, серії В та серії С ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) на рівні uaАА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2020 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1

Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2020 рік (тис. грн., %)

Показники

2020 рік

(31.12.2020)

2019 рік

(31.12.2019)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

112 401

57 347

55 054

96,00%

Зобов’язання всього

844 095

658 440

185 655

28,20%

Короткострокова частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків

600 734

407 419

193 315

47,45%

Довгострокові кредити банків

209 032

225 346

-16 314

-7,24%

Власний капітал

127 670

13 946

113 724

815,46%

Активи всього

971 765

672 386

299 379

44,52%

Зареєстрований (пайовий) капітал

513 478

438 478

75 000

17,10%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

1 408 254

375 502

1 032 752

275,03%

Фінансовий результат від операційної діяльності

139 231

206 159

-66 928

-32,46%

Фінансові доходи

992

54 201

-53 209

-98,17%

Фінансові витрати

101 475

70 249

31 226

44,45%

Чистий прибуток

38 724

189 646

-150 922

-79,58%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

15,13%

2,12%

13,01 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

30,33%

1 359,86%

-1329,53 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

3,98%

28,20%

-24,22 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж 2020 року власний капітал ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виріс в 9,15 разів і станом на 31.12.2020 року склав 127,67 млн. грн. Чинниками зростання власного капіталу Товариства в 2020 році стали: збільшення статутного капіталу в першому кварталі 2020 року шляхом внесення до нього грошових коштів власником Товариства та прибуткова діяльність Товариства, що призвела до зменшення розміру непокритого збитку у структурі власного капіталу. Станом на кінець 2020 року співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виросло на 13,01 п.п. до 15,13%.

2. В аналізованому періоді ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» продовжило збільшувати обсяги бізнесу, а його діяльність була прибутковою. Зокрема, за чотири картали 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року чистий дохід від реалізації Товариства виріс в 3,75 рази і досягнув 1,408 млрд. грн. Обсяг операційного прибутку Товариства за 2020 рік склав 139,23 млн. грн., а обсяг його чистого прибутку –  38,724 млн. грн.

3. Агентство нагадує, що 26 жовтня 2020 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» серій А, В та С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 300 млн грн, обсяг кожної серії складає 100 млн. грн., термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій заплановане до 25.05.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» планує в повному обсязі спрямувати на збільшення портфелю об’єктів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, що сприятиме подальшому зростанню обсягів бізнесу Товариства. 

4. Лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді також продовжив тенденцію до зростання. Зокрема, з 31.12.2019 по 31.12.2020 р. сукупна вартість договорів лізингу збільшилась на 33,31% до 1,101 млрд. грн. Кількість договорів лізингу в портфелі Компанії за цей же період виросла на 335 договорів і станом на кінець 2020 року становила 1707 договорів. Зростання клієнтського портфеля Товариства призвело до істотного приросту обсягу отриманих від клієнтів лізингових платежів: за 2020 рік цей показник виріс порівняно з 2019 роком на 82,45% до 1,28 млрд. грн.  При цьому, Агентство зазначає, що питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії за період з 31.12.2019 по 31.12.2020 р. зменшилась на 0,16 п.п. до 6,86%. Таким чином, рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» станом на кінець 2020 року був високим.

 Таблиця 3

Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн., %, шт.)

Показники

2020 рік

(31.12.2020)

2019 рік

(31.12.2019)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

1 101 445

826 252

275 193

33,31%

Кількість договорів лізингу (шт.)

1 707

1 372

335

24,42%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

728 693

566 177

162 516

28,70%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

7 689

166

7 523

4 531,93%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

75 558

58 034

17 524

30,20%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

51 019

59 045

-8 026

-13,59%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

7 621

10 019

-2 398

-23,93%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

1 279 891

701 503

578 388

82,45%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

569 265

380 367

188 898

49,66%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

41 910

45 316

-3 406

-7,52%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 Агентство також зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому періоді залишався на високому рівні: станом на 31.12.2020 року частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, становила 4,63%. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан.

Агентство нагадує, що вагомим фактором, що позитивно впливає на рівень кредитного рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», є потенційний рівень фінансової підтримки від його власника – ABH Ukraine Limited, фінансові можливості материнської компанії (ABH Holdings SA) та можливості, які дає співробітництво щодо кредитної підтримки зі спорідненою структурою – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна).

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за 2020 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання власного капіталу, суттєве збільшення чистого доходу, прибуткову діяльність та приріст вартості лізингового портфеля Компанії на фоні його високої диверсифікації за клієнтами та низької частки договорів, за якими мали місце прострочені платежі.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Оновлення рейтингу емітента та рейтингу облігацій ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" серії А, В, С - 18.02.2021

Сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com