Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинги ТОВ «ФАСТФІНАНС»


17/06/2022

17 червня 2022 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А та серії В ТОВ «ФАСТФІНАНС» (ЄДРПОУ 39908548) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «ФАСТФІНАНС» за 2021 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ФАСТФІНАНС» за 2021 рік (тис. грн, %)

Показники

2021 рік

(31.12.2021)

2020 рік

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 030

197

833

422,84%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 000

3 000

0

0,00%

Власний капітал

10 086

7 325

2 761

37,69%

Короткострокові кредити банків

0

0

0

-

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Зобов’язання всього

29 897

12 572

17 325

137,81%

Активи всього

39 983

19 897

20 086

100,95%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

45 315

18 260

27 055

148,17%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-7 930

-3 984

-3 946

99,05%

Фінансові доходи

10 000

4 123

5 877

142,54%

Фінансові витрати

1 147

10 000

-8 853

-88,53%

Чистий прибуток

825

185

640

345,95%

Коефіцієнти:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

33,74%

58,26%

-24,52 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

8,18%

2,53%

5,65 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,06%

0,93%

1,13 п.п.

-

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Впродовж 2021 року власний капітал ТОВ «ФАСТФІНАНС» виріс на 37,69% і станом на початок 2022 року склав 10,09 млн грн. Зростання власного капіталу ТОВ «ФАСТФІНАНС» відбулось за рахунок збільшення обсягів додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку в його складі. Зобов’язання Товариства в аналізованому періоді збільшились в 2,38 рази до 29,9 млн грн. В результаті більших темпів приросту зобов’язань Товариства відбулось зниження співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 24,52 п.п. до 33,74%.

2. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «ФАСТФІНАНС» показали істотне зростання. Зокрема, за 2021 рік порівняно з 2020 роком чистий дохід від реалізації Товариства виріс в 2,48 рази до 45,32 млн грн. Фінансові доходи ТОВ «ФАСТФІНАНС» в аналізованому періоді виросли в 2,43 рази до 10 млн грн, а його чистий прибуток збільшився до 0,83 млн грн.

3. Станом на 31.12.2021 року ТОВ «ФАСТФІНАНС» не використовувало в своїй діяльності кредити банків, але залучало кошти від випуску облігацій. Зокрема, 06.05.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «ФАСТФІНАНС» серії А обсягом 15 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. 23.09.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «ФАСТФІНАНС» серії В обсягом 15 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «ФАСТФІНАНС» планує в повному обсязі спрямувати на надання послуг з фінансового лізингу. Агентство повідомляє, що за інформацією, наданою ТОВ «ФАСТФІНАНС», Товариство вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями.

               4. Вартість лізингового портфеля ТОВ «ФАСТФІНАНС» впродовж 2021 року збільшилась в 2,4 рази і станом на кінець року склала 32,48 млн грн. Кількість договорів лізингу в портфелі ТОВ «ФАСТФІНАНС» в аналізованому періоді збільшилась на 101 договір і станом на початок 2022 року їх загальна кількість складала 189 договорів. Агентство зазначає, що клієнтами ТОВ «ФАСТФІНАНС» виступали переважно фізичні особи: станом на 31.12.2021 р. питома вага договорів з фізичними особами у сукупній вартості лізингового портфеля Компанії становила 98,31%.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «ФАСТФІНАНС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

12 місяців

2021 р.

(31.12.2021)

12 місяців

2020 р.

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

32 479

13 538

18 941

139,91%

Кількість договорів лізингу (шт.)

189

88

101

114,77%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

23 754

11 165

12 589

112,75%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

31 929

13 140

18 789

142,99%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

3 327

1 217

2 110

173,38%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 90 днів (тис. грн)

2 339

1 081

1 258

116,37%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

8 590

4 552

4 038

88,71%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

3 302

1 819

1 483

81,53%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

595

540

55

10,19%

                                                  Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 Агентство відзначає високий рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «ФАСТФІНАНС». Зокрема, станом на початок 2022 року питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії складала 10,24%, а середня вартість одного договору лізингу становила 172 тис. грн.

 Агентство також зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «ФАСТФІНАНС» в 2021 році був високим: станом на 31.12.2021 р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 90 днів, становила лише 7,2%, що було на 0,78 п.п. менше ніж рік тому.

 Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «ФАСТФІНАНС» за 2021 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання чистого доходу від реалізації продукції, фінансових доходів та вартості лізингового портфеля, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу облігаціям серії А та присвоєння рейтингу облігаціям серії В ТОВ "ФАСТФІНАНС" - 17.06.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com