Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ТОВ «КАРДСЕРВІС»


03/04/2019

3 квітня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) за національною шкалою на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому рівні, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дванадцять місяців 2018 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

31.12.2018

31.12.2017

Зміна

Темп приросту

Активи всього

19 929

8 005

11 924

148,96%

Гроші та їх еквіваленти

0

115

-115

-100,00%

Власний капітал

5 448

5 240

208

3,97%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

14 481

2 765

11 716

423,73%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

38

0

38

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

13 038

915

12 123

1324,92%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

37,62%

189,51%

-151,89 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

0,00%

12,57%

-12,57 п.п.

-

Фінансові результати:

2018 рік

2017 рік

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

5 953

3 057

2 896

94,73%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 635

417

1 218

292,09%

Фінансові доходи

-

-

-

-

Фінансові витрати

1 364

245

1 119

456,73%

Чистий прибуток

225

349

-124

-35,53%

Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» збільшились в 2,59 рази: з 8,01 млн. грн. до 19,93 млн. грн.  Зобов’язання Компанії за цей же період виросли в 5,24 рази до 14,48 млн. грн., а власний капітал показав приріст на 3,97% до 5,45 млн. грн. В результаті більш стрімких темпів приросту зобов’язань відносно власного капіталу Компанії, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшилось на 151,89 п.п. до 37,62%.

2. Станом на 31.12.2018 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувала в своїй діяльності облігаційні позики та довгострокові кредити банків, але отримала короткострокові кредити банків на 0,038 млн. грн. Оскільки ТОВ «КАРДСЕРВІС» на момент оновлення рейтингу не була емітентом цінних паперів, зокрема облігацій, то вона не підпадала під регулювання НКЦПФР, але перевірка Агентством ознак фіктивності у Компанії за її звітністю за 2018 рік показала, що такі ознаки відсутні в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р.

3. Аналіз співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що станом на кінець 2018 року Компанія мала нульову ліквідність, тобто не мала запасу грошових коштів для подолання ризиків при надзвичайних ситуаціях, а також для фінансування виплат «зовнішнім» інвесторам, що є негативним фактором. На думку Агентства, ТОВ «КАРДСЕРВІС» необхідно створити запас ліквідних активів у формі банківських депозитів, ОВДП або інших ліквідних інструментів, за вибором менеджменту Компанії.

4. Фінансові результати ТОВ «КАРДСЕРВІС» в аналізованому періоді покращились. Зокрема, обсяг чистого доходу від реалізації збільшився на 94,73% до 5,95 млн. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності за дванадцять місяців 2018 року склав 1,64 млн. грн., що в 3,92 рази більше, ніж за 2017 рік. Чистий прибуток Компанії за підсумками 2018 року склав 0,23 млн. грн., це на 35,53% менше ніж прибуток за 2017 рік.

Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %, шт.)

Показники

31.12.2018

31.12.2017

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

8 314

5 675

2 639

46,50%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

18,60%

19,89%

-1,29 п.п.

-

- Туризм, %

35,63%

30,91%

4,72 п.п.

-

- Техніка, %

36,54%

40,25%

-3,71 п.п.

-

- Інші цілі, %

9,23%

8,96%

0,27 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

922

473

449

94,93%

Середній розмір виданих кредитів, тис. грн.

9,017

11,998

-2,981

-24,85%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

18,60%

8,61%

9,99 п.п.

-

Ефективна ставка, %

89,50%

102,00%

-12,50 п.п.

-

Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. Аналіз кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що переважну частку в ньому займали кредити на купівлю техніки та на туризм: станом на 31.12.2018 року їх частка становила 72,17%. При цьому, вартість портфеля кредитів зросла майже в 1,5 рази, а кількість виданих кредитів збільшилась майже вдвічі. Таким чином, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками поступово збільшувався, і якщо за підсумками 2017 року середній розмір виданого кредиту становив близько 12 тис. грн., то в 2018 році цей показник зменшився до 9,02 тис. грн. Ефективна ставка за наданими кредитами за підсумками 2018 року порівняно з 2017 роком зменшилась зі 102% до 89,5%, в той час як частка кредитів, які мали прострочку більше ніж 90 днів, виросла на 9,99 п.п. до 18,6%.

6. Під час аналізу публічної інформації ТОВ «КАРДСЕРВІС» Агентство виявило, що Компанія планує залучати позикові кошти у гривнях із дохідністю до 25% річних, або із «валютною» дохідністю (на основі офіційного курсу гривні до долару США) до 20% річних. При цьому, відсутній запас ліквідних активів в ТОВ «КАРДСЕРВІС» на фоні збільшення валютних ризиків Компанії є факторами, що при збереженні існуючих тенденцій можуть негативно вплинути на рейтинг ТОВ «КАРДСЕРВІС».

Таким образом, оновлюючи рейтинг ТОВ «КАРДСЕРВІС», Агентство керувалось такими факторами: показник чистого доходу від реалізації показав істотне зростання, рівень диверсифікації кредитного портфеля збільшився, а діяльність Компанії була прибутковою. Проте від’ємними факторами стали зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, а також нульова ліквідність Компанії станом на кінець 2018 року, особливо враховуючи, що Компанія планує залучати кошти за договорами позик з фізичними особами під валютну дохідність, що збільшує валютні ризики ТОВ «КАРДСЕРВІС» та вимагає наявності в Компанії певного запасу ліквідності для забезпечення виплат.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 03.04.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com