Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ТОВ «КАРДСЕРВІС»


26/06/2019

26 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) за національною шкалою на рівні uaВВВ та присвоїти попередній рейтинг облігаціям ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідні рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

31.03.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Активи всього

13 391

12 806

585

4,57%

Гроші та їх еквіваленти

106

0

106

-

Власний капітал

5 836

5 448

388

7,12%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

7 555

7 358

197

2,68%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

38

-38

-100,00%

Поточні зобов’язання і забезпечення

7 555

7 358

197

2,68%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

77,25%

74,04%

3,21 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

1,40%

0,00%

1,40 п.п.

-

Фінансові результати:

1 квартал 2019 року

1 квартал 2018 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

1 442

1 184

258

21,79%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 012

383

629

164,23%

Фінансові доходи

0

0

0

-

Фінансові витрати

624

177

447

252,54%

Чистий прибуток

388

206

182

88,35%

Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 року по 31.03.2019 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» виросли на 4,57% до 13,39 млн. грн.  Зобов’язання Компанії за цей же період збільшились на 2,68% до 7,56 млн. грн., а власний капітал показав приріст на 7,12% до 5,84 млн. грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» збільшилось на 3,21 п.п. до 77,25%.

2. Станом на 31.03.2019 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Проте на Загальних зборах учасників ТОВ «КАРДСЕРВІС», які відбулись 15.03.2019 р., було прийняте рішення здійснити емісію відсоткових незабезпечених облігацій Товариства серій А та В. Згідно з Рішенням про розміщення облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС», передбачається проведення приватного розміщення облігацій серії А та облігацій серії В, які планується закінчити 11.07.2019 р. та 12.07.2019 р. відповідно. Виходячи з цього, Агентство включає кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтинги облігацій серії А та В до контрольного списку. Відповідні рейтинги можуть бути переглянуті Агентством вже за результатами розміщення облігацій.

3. Аналіз співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що станом на кінець першого кварталу 2019 року воно становило всього 1,4%. Тобто Компанія мала дуже низький запас грошових коштів для подолання ризиків при надзвичайних ситуаціях, а також для фінансування виплат «зовнішнім» інвесторам, що є негативним фактором. На думку Агентства, ТОВ «КАРДСЕРВІС» необхідно створити запас ліквідних активів у формі банківських депозитів, ОВДП або інших ліквідних інструментів, за вибором менеджменту Компанії.

4. Фінансові результати ТОВ «КАРДСЕРВІС» в аналізованому періоді покращились. Зокрема, обсяг чистого доходу від реалізації виріс на 21,79% до 1,44 млн. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності за перший квартал 2019 року склав 1,01 млн. грн., що в 2,64 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток Компанії за підсумками перших трьох місяців 2019 року склав 0,39 млн. грн., що на 88,35% більше ніж за перший квартал 2018 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %, шт.)

Показники

31.03.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

8 459

8 314

145

1,74%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

20,91%

18,60%

2,31 п.п.

-

- Туризм, %

34,70%

35,63%

-0,93 п.п.

-

- Техніка, %

35,27%

36,54%

-1,27 п.п.

-

- Інші цілі, %

9,12%

9,23%

-0,11 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

1 041

922

119

12,91%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн.

8,126

9,017

-0,891

-9,88%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

18,90%

18,60%

0,30 п.п.

-

Ефективна ставка, %

91,40%

89,50%

1,90 п.п.

-

Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. Аналіз кредитного портфелю ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що, як і в минулому аналізованому періоді, переважну частку в ньому займали кредити на купівлю техніки та на туризм: станом на 31.03.2019 року їх частка становила 69,97%. При цьому, вартість портфелю кредитів за аналізований період збільшилась на 1,74%, а кількість виданих кредитів – на 12,91%. Таким чином, рівень диверсифікованості кредитного портфелю за позичальниками поступово покращувався: якщо станом на кінець 2018 року середній розмір кредиту в портфелі становив 9,02 тис. грн., то на 31.03.2019 цей показник зменшився до 8,13 тис. грн.

Ефективна ставка за виданими ТОВ «КАРДСЕРВІС» кредитами за підсумками першого кварталу 2019 року виросла до 91,4%, а частка кредитів, які мали прострочку більше ніж 90 днів, збільшилась на 0,3 п.п. до 18,9%.

6. Під час аналізу публічної інформації ТОВ «КАРДСЕРВІС» Агентство з’ясувало, що Компанія залучає позикові кошти у гривнях із дохідністю до 24% річних, або із «валютною» дохідністю (на основі офіційного курсу гривні до долару США) до 20% річних. При цьому, низький запас ліквідних активів в ТОВ «КАРДСЕРВІС» на фоні збільшення валютних ризиків Компанії є факторами, що при збереженні існуючих тенденцій можуть негативно вплинути на рейтинг ТОВ «КАРДСЕРВІС».

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та присвоєнні попередніх рейтингів облігаціям Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: збільшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, зростання чистого доходу від реалізації, покращення показників прибутку та збільшення рівня диверсифікації кредитного портфелю Компанії. Проте від’ємним фактором є низька ліквідність Компанії станом на кінець першого кварталу 2019 року, особливо враховуючи, що Компанія планує залучати кошти за договорами позик з фізичними особами під валютну дохідність, що збільшує валютні ризики ТОВ «КАРДСЕРВІС», а також здійснює розміщення облігацій серії А та В, що вимагає наявності в Компанії певного запасу ліквідності для забезпечення виплат інвесторам.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 26.06.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com