Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ТОВ «КАРДСЕРВІС»


18/12/2018

18 грудня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) за національною шкалою на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому рівні, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2018 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

30.09.2018

31.12.2017

Зміна

Темп приросту

Активи всього

15 635

8 005

7 630

95,32%

Гроші та їх еквіваленти

0

115

-115

-100,00%

Власний капітал

8 000

5 240

2 760

52,67%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

7 635

2 765

4 870

176,13%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

108

0

108

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

7 635

915

6 720

734,43%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

104,78%

189,51%

-84,73 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

0,00%

12,57%

-12,57 п.п.

-

Фінансові результати:

9 місяців 2018

9 місяців 2017

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

4 196

1 649

2 547

154,46%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 986

872

1 114

127,75%

Фінансові доходи

0

0

0

-

Фінансові витрати

1 076

80

996

1 245,00%

Чистий прибуток

910

792

118

14,90%

Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2017 року по 30.09.2018 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» збільшились майже вдвічі: з 8,01 млн. грн. до 15,64 млн. грн.  Зобов’язання Компанії за цей же період виросли на 176,13% до 7,64 млн. грн., а власний капітал показав приріст на 52,67% до 8,00 млн. грн. В результаті більш стрімких темпів приросту зобов’язань відносно власного капіталу Компанії, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшилось на 84,73 п.п. В результаті, станом на 30.09.2018 р. цей показник становив до 104,78%, що свідчить про підтримку Компанією запасу власного капіталу на високому рівні.

2. Станом на 30.09.2018 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувала в своїй діяльності облігаційні позики та довгострокові кредити банків, але отримала короткострокові кредити банків на 0,108 млн. грн. Оскільки ТОВ «КАРДСЕРВІС» на момент оновлення рейтингу не була емітентом цінних паперів, зокрема облігацій, то вона не підпадала під регулювання НКЦПФР, але перевірка Агентством ознак фіктивності у Компанії за її звітністю за 3 квартал 2018 року показала, що такі ознаки відсутні в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р.

3. Аналіз співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що станом на кінець третього кварталу 2018 року Компанія мала формально нульову ліквідність, тобто не мала запасу грошових коштів для подолання ризиків при надзвичайних ситуаціях, а також для фінансування виплат «зовнішнім» інвесторам, що є негативним фактором. На думку Агентства, ТОВ «КАРДСЕРВІС» необхідно створити запас ліквідних активів у формі банківських депозитів, ОВДП або інших ліквідних інструментів, за вибором менеджменту Компанії, тим більше, що щоденні надходження коштів від погашення клієнтами кредитів на рахунки компанії в розмірі близько 100 тис. грн. дозволяють це зробити достатньо швидко.

4. Фінансові результати ТОВ «КАРДСЕРВІС» в аналізованому періоді покращились. Зокрема, обсяг чистого доходу від реалізації збільшився більше ніж в 2,5 рази до 4,2 млн. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності за дев’ять місяців 2018 року становив 1,99 млн. грн., що в 2,28 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Чистий прибуток Компанії за підсумками трьох кварталів 2018 року склав 0,91 млн. грн., що на 14,9% більше ніж прибуток за три квартали 2017 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %, шт.)

Показники

30.09.2018

31.12.2017

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

8 376

5 675

2 701

47,59%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

15,85%

19,89%

-4,03 п.п.

-

- Туризм, %

37,61%

30,91%

6,70 п.п.

-

- Техніка, %

32,77%

40,25%

-7,47 п.п.

-

- Інші цілі, %

13,76%

8,96%

4,80 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

882

473

409

86,47%

Середній розмір виданих кредитів, тис. грн.

9,497

11,998

-2,50

-20,83%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

18,00%

8,61%

9,39 п.п.

-

Ефективна ставка, %

91,00%

102,00%

-11,00 п.п.

-

Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. Аналіз кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що переважну частку в ньому займали кредити на купівлю техніки та на туризм: станом на 30.09.2018 року їх частка становила 70,38%. При цьому, вартість портфеля кредитів зросла майже в 1,5 разів, а кількість виданих кредитів збільшилась в 1,86 разів. Таким чином, зростав рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками. Ефективна ставка за наданими кредитами за підсумками третього кварталу 2018 року порівняно з четвертим кварталом 2017 року зменшилась з 102% до 91%, в той час як частка кредитів, які мали прострочку більше ніж 90 днів, виросла до 18%. Проте, не зважаючи на те, що кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав погіршення якості, але він демонстрував непогану дохідність, що вже відобразилось на зростанні прибутку Компанії.

Таким образом, оновлюючи рейтинг ТОВ «КАРДСЕРВІС», Агентство керувалось такими факторами: співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями знаходилось на високому рівні, показник чистого доходу від реалізації показав істотне зростання, рівень диверсифікації кредитного портфеля збільшився, а діяльність Компанії була прибутковою. Проте негативним фактором стала формально нульова ліквідність Компанії станом на кінець третього кварталу, особливо враховуючи, що Компанія почала залучати кошти за договорами позик з фізичними особами що вимагає наявності в Компанії певного запасу ліквідності для забезпечення виплат.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 18.12.2018

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com