Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


19/12/2019

19 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

30.09.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Активи всього

24 081

12 806

11 275

88,04%

Гроші та їх еквіваленти

131

0

131

-

Власний капітал

4 853

5 448

-595

-10,92%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

19 228

7 358

11 870

161,32%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

38

-38

-100,00%

Поточні зобов’язання і забезпечення

4 228

7 358

-3 130

-42,54%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

25,24%

74,04%

-48,80 п.п.

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

3,10%

0,00%

3,10 п.п.

Фінансові результати:

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

5 559

4 196

1 363

32,48%

Фінансовий результат від операційної діяльності

3 813

1 986

1 827

91,99%

Фінансові доходи

0

0

-

-

Фінансові витрати

2 687

1 076

1611

149,72%

Чистий прибуток

1 111

910

201

22,09%

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 року по 30.09.2019 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» виросли на 88,04% до 24,08 млн. грн.  Зобов’язання Компанії за цей же період показали приріст в 1,61 рази до 19,23 млн. грн., а власний капітал зменшився на 10,92% до 4,85 млн. грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» скоротилось на 48,8 п.п. до 25,24%.

2. Станом на 30.09.2019 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Проте 7 травня 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн. грн. кожна. В червні 2019 року облігації Товариства серії А, а в серпні 2019 року облігації серії В були включені до біржового списку Української Біржі (до категорії позалістингових цінних паперів).

3. Аналіз співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що станом на кінець третього кварталу 2019 року воно становило 3,1%, порівняно з 0% станом на початок року. Проте, не дивлячись на зростання рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами, Компанія все ще мала недостатній запас грошових коштів для подолання ризиків при надзвичайних ситуаціях.

4. Фінансові результати ТОВ «КАРДСЕРВІС» в аналізованому періоді істотно покращились. Зокрема, обсяг чистого доходу від реалізації виріс на 32,48% до 5,56 млн. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності за дев’ять місяців 2019 року склав 3,81 млн. грн., що майже вдвічі перевищило результат, отриманий за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток Компанії за підсумками трьох кварталів 2019 року склав 1,11 млн. грн., що на 22,09% більше ніж за дев’ять місяців 2018 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %, шт.)

Показники

30.09.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

12 183

8 314

3 869

46,54%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

19,15%

18,60%

0,55 п.п.

-

- Туризм, %

26,80%

35,63%

-8,83 п.п.

-

- Техніка, %

45,65%

36,54%

9,11 п.п.

-

- Інші цілі, %

8,39%

9,23%

-0,84 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

1 985

922

1 063

115,29%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн.

6,140

9,017

-2,877

-31,91%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

17,20%

18,60%

-1,40 п.п.

-

Ефективна ставка, %

89,20%

89,50%

-0,30 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. Аналіз структури кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що, як і станом на початок 2019 року, переважну частку в ньому займали кредити на купівлю техніки та на туризм: станом на 30.09.2019 року їх частка становила 72,45%. При цьому, вартість портфелю кредитів в аналізованому періоді збільшилась на 46,54%, а кількість виданих кредитів виросла в 2,15 рази і склала майже 2 тисячі штук. Таким чином, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками поступово покращувався: якщо станом на кінець 2018 року середній розмір кредиту в портфелі становив 9,02 тис. грн., то на 30.09.2019 цей показник зменшився до 6,14 тис. грн.

Ефективна ставка за кредитами, виданими ТОВ «КАРДСЕРВІС», в аналізованому періоді практично не змінилась і станом на кінець третього кварталу 2019 року склала 89,2%. При цьому важливо, що частка кредитів, які мали прострочку більше ніж 90 днів, зменшилась на 1,4 п.п. до 17,2%.

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: зростання чистого доходу від реалізації, збільшення показників чистого та операційного прибутку, а також покращення рівня диверсифікації кредитного портфеля Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 19.12.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com