Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


03/08/2020

3 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники

31.03.2020

31.12.2019

Зміна

Темп приросту

Активи всього

21 326

15 383

5 943

38,63%

Гроші та їх еквіваленти

2 522

543

1 979

364,46%

Власний капітал

5 696

4 134

1 562

37,78%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

15 630

11 249

4 381

38,95%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

5 993

3 749

2 244

59,86%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

36,44%

36,75%

-0,31 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

42,08%

14,48%

27,60% п.п.

-

Фінансові результати:

1 квартал 2020 року

1 квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

2 930

1 442

1 488

103,19%

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 272

1 012

1 260

124,51%

Фінансові доходи

0

0

-

-

Фінансові витрати

650

624

26

4,17%

Чистий прибуток

1 561

388

1 173

302,32%

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. В аналізованому періоді темпи зростання активів, власного капіталу та зобов’язань ТОВ «КАРДСЕРВІС» були практично ідентичними. Зокрема, впродовж першого кварталу 2020 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» збільшились більше ніж на третину (на 38,63%) до 21,33 млн. грн. Зобов’язання Компанії за період з 31.12.2019 по 31.03.2020 року виросли на 38,95% до 15,63 млн. грн., а власний капітал – на 37,78% до 5,7 млн. грн. Таким чином, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» майже не змінилось, і станом на 31.03.2020 року склало 36,44%.

2. Станом на 31.03.2020 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Агентство нагадує, що в травні 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії 5-річних відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн. грн. кожна. В липні 2019 року облігації Товариства серії А, а в серпні 2019 року облігації серії В були допущені до торгів на Українській Біржі (в категорії позалістингових цінних паперів).

3. Аналіз співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що Компанія суттєво покращила даний показник. Так, впродовж першого кварталу 2020 року це співвідношення виросло на 27,60 п.п. до 42,08%, в той час як станом на початок 2019 року воно становило 0%. Зростання рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ «КАРДСЕРВІС» позитивно характеризує здатність Компанії обслуговувати свої зобов’язання.

4. Діяльність ТОВ «КАРДСЕРВІС» в першому кварталі 2020 року була прибутковою, а його фінансові результати істотно покращились порівняно з першим кварталом 2019 року. Так, чистий дохід від реалізації Товариства збільшився в 2,03 рази до 2,93 млн. грн., фінансовий результат від операційної діяльності виріс в 2,25 рази до 2,72 млн. грн., а чистий прибуток показав приріст в 4,02 рази до 1,5 млн. грн.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

31.03.2020

31.12.2019

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

13 604

13 378

226

1,69%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

15,82%

15,22%

0,60 п.п.

- Туризм, %

18,13%

14,33%

3,80 п.п.

- Техніка, %

53,71%

53,15%

0,56 п.п.

- Інші цілі, %

12,34%

17,30%

-4,96 п.п.

Кількість виданих кредитів, шт.

 2 156

2 109

47

2,23%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн.

6,31

6,34

-0,03

-0,47%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

19,60%

17,90%

1,70 п.п.

Ефективна ставка, %

85,20%

87,30%

-2,10 п.п.

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. В першому кварталі 2020 року кількісні та якісні характеристики кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» змінились несуттєво. Зокрема, станом на 31.03.2020 року найбільшу частку в ньому, як і раніше, займали кредити на купівлю техніки, частка яких склала 53,71%. За період з 31.12.2019 по 31.03.2020 року вартість кредитного портфеля Компанії виросла на 1,69% до 13,6 млн. грн., а кількість виданих кредитів – на 2,23% (на 47 кредитів). Таким чином, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками в ТОВ «КАРДСЕРВІС» продовжив покращуватись: впродовж першого кварталу 2020 року середній розмір кредиту в портфелі зменшився на 0,47%. до 6,31 тис. грн.

Ефективна ставка за кредитами, виданими ТОВ «КАРДСЕРВІС», в аналізованому періоді зменшилась на 2,10 п.п. і станом на кінець першого кварталу 2020 року склала 85,20%. Але при цьому частка кредитів з прострочкою більше 90 днів виросла на 1,70 п.п. до 19,60%.

аким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: зростання рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами, покращення фінансових результатів, хороший рівень диверсифікації кредитного портфеля Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 03.08.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com